Krav til dusj på arbeidsplassen

Hvis arbeidsoppgavene eller helsemessige forhold krever det, skal arbeidstakerne ha tilgang til egnede dusjer på arbeidsplassen.

Dusjrommene skal gi hver arbeidstaker tilstrekkelig plass og hygieniske forhold til å vaske og stelle seg. I søknad om Arbeidstilsynets samtykke må tiltakshaver dokumentere at virksomheten har mange nok dusjer og at kravene til dusjrom er oppfylt.

Spørsmål knyttet til dusj kan dreie seg om hva som ligger i formuleringen «når arbeidets art eller helsemessige forhold» gjør dusj nødvendig.

Når arbeidets art krever tilgang til dusj

Kravene til garderobe for privat tøy og garderobe for arbeidstøy og vaskerom med dusj i tilknytning til garderobene, gjelder arbeidstakere som 

    • arbeider med eller kan være eksponert for stoffer som er giftige eller helsefarlige
    • er kreftfremkallende eller arvestoffskadelige
    • kan medføre smittefare
    • avsetter lukt i tøy og liknende

Se kommentardelen til arbeidsplassforskriften § 3-4 

Dette betyr at det normalt stilles krav om dusj i arbeidslokaler som brukes eller er planlagt brukt til blant annet verksted, bilpleie, næringsmiddelindustri, helseinstitusjoner, hjemmehjelpsentral, hjemmesykepleie, ambulansestasjon, industri, avfall og gjenvinning, avløpsanlegg, laboratorium og i forbindelse med bygge- og anleggsplass.

Noen arbeidsplasser har spesielle krav til personlig hygiene, for eksempel avløpsanlegg og næringsmiddelindustri. På slike arbeidsplasser skal garderobene ha ett urent og ett rent område med vaskerom eller dusj mellom.

Dusjfunksjonen skal som hovedregel være plassert i vaskerommet eller i direkte tilknytning til det. Dersom dusjrommet er atskilt fra garderobene, skal det være lett tilgang mellom rommene.

Antall dusjer må være basert på en realistisk kartlegging av dagens og fremtidig behov.

Nøddusjer

På utsatte arbeidsplasser må det finnes nøddusjer – for eksempel der det er risiko for at arbeidstakere kan bli forbrent eller oversprøytet av helsefarlige eller etsende stoffer. Nøddusjene må være plassert lett tilgjengelig og i umiddelbar nærhet til farekildene.

Avhengig av type arbeid bør alle laboratorier ha mange nok nøddusjer. Disse må være tydelig merket. Se vår temaside: Laboratoriearbeid

Når arbeidets art ikke krever tilgang til dusj

I slike arbeidslokaler stiller regelverket ikke krav om dusj.

Likevel: Ifølge Arbeidsmiljøloven § 3-4 skal arbeidsgiver vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. Dusjer på arbeidsplassen kan være et konkret tiltak som fremmer fysisk aktivitet, f.eks. sykling til og fra jobb.

Regelverk


Konverter denne siden til PDF