Arbeid i høyden

Fall i forbindelse med arbeid i høyden er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på norske arbeidsplasser. Derfor er det viktig at du som arbeidsgiver kartlegger farer og vurderer risikoen slik at arbeidet foregår på en sikker måte.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å planlegge og følge opp arbeid i høyden. Det betyr at arbeidsgiver skal sørge for å

 • kartlegge arbeidsoppgavene og vurdere om det er forhold i arbeidet som kan være risikofylt og føre til skader
 • gjøre tiltak som reduserer risikoen for skader ivaretar sikkerheten til arbeidstakerne
 • vurdere om noen av arbeidsoppgavene som tidligere er gjort i høyden, heller kan gjøres fra bakken
 • bruke vernetiltak som stillas, trappetårn, rekkverk og lift (personløfter) hvis dere likevel må utføre arbeid i høyden.

Hva er arbeid i høyden?

Arbeid i høyden er en arbeidsoperasjon der arbeidstakerne kan falle ned.
Eksempler på arbeid i høyden er:

 • arbeid som utføres på tak og i stige
 • arbeid som utføres på dekker og stillas
 • arbeid i lift (personløfter)
 • fall gjennom underlag som utsparinger eller hull som svikter eller er løse
 • bygningselementer som faller eller velter ukontrollert
 • feil og mangler med stillas og stiger som ikke er stabile

Arbeidsgiver har ansvaret for ledelse, organisering og rett kompetanse

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidet som utføres er godt planlagt, organisert og ledet av kompetent personell.

Den eller de som på arbeidsgiver vegne settes til å utføre denne type oppgaver, må ha nødvendige erfaring, forståelse av arbeidsoppgaven, kjennskap til de risikoer som kan oppstå og hvordan de kan forebygges med bruk av kollektive løsninger, samt kunnskap om krav i lov og forskrift, anbefalinger i ulike standarder og arbeidsmetoder på området. I tillegg til å ha fullmakt og økonomiske rammer til å iverksette alle tiltak som må iverksettes før arbeidet skal utføres, slik at arbeidsoppgaven(e) kan utføres på en fullt forsvarlig måte.

Arbeidstakerne som utfører den spesifikke jobben skal ha ferdigheter, riktig kompetanse og erfaring. Arbeidsgiver skal også sikre at det benyttes korrekt arbeidsutstyr beregnet for arbeid i høyden og oppgaven.

Les mer om kravene til risikovurdering og planlegging §§ 17-1 og 17-6. Sjekk også kommentarene for å få mer informasjon. 

Når dere planlegger for arbeid i høyden skal arbeidsoppgavene risikovurderes. Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet alltid utføres på en sikker måte. Krevende og risikofylte oppgave krever mer omfattende tiltak, og planlegging, enn for eksempel oppgaver som har en lav risiko.

En arbeidsbeskrivelse skal systematisk beskrive de arbeidsoppgavene som skal gjøres. Beskrivelsen skal ivareta at arbeidet kan utføres på en fullt forsvarlig måte av arbeidstakerne. Personlig verneutstyr (PVU) er for eksempel utstyr som forankringspunkt, snelle(fallblokk, sikkerhetsline, fallstoppglider, falldempere og seler samt karabinkroker). PVU skal være absolutt siste løsning hvis dere ikke kan bruke kollektive løsninger.

Sjekk når du kan bruke personlig verneutstyr (PVU) 

Hvordan forebygger dere risikoen for fallulykker?

Kartlegg og risikovurder arbeidet og arbeidsplassen. Hvis kartleggingen og vurderingen viser at dere kan utføre arbeidet uten at noen må arbeide i høyden, så bør dere gjøre det.

Hvis vurderingen viser at det ikke finnes noe alternativ til å arbeide i høyden, må arbeidsgiver sørge for å planlegge og organisere arbeidet slik at sikkerheten ivaretas. Sørg for at planleggingen blir gjort av faglig kompetente personer.

Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet utføres på en sikker måte. En god ledelse og medvirkning fra arbeidstakerne er viktig for å forebygge ulykker. Det skal gis tilstrekkelig opplæring til arbeidstakerne og legge til rette for planlegging av arbeidsoperasjoner. Risikovurderingen skal være tilpasset de faktiske arbeidsoppgavene, forholdene på arbeidsstedet, og involvere arbeidstakerne.

Systematisk arbeidsmiljøarbeid er viktig for å forebygge fallulykker. Risikovurdering handler om å identifisere farer og vurdere risikoen og på denne bakgrunn iverksette tiltak for sikkert arbeid, ved at denne skal utføres før arbeidet starter.

En risikovurderingen skal særlig ta hensyn til:

 • høyden som arbeidet skal utføres fra, herunder risiko for at personer eller gjenstander kan falle ned
 • forhold av betydning for valg av fallsikringstiltak, herunder arbeidets art og varighet, underlag, rasfare m.m.
 • belastninger som påføres arbeidsutstyr eller arbeidsplattform
 • ergonomiske forhold
 • atkomst og muligheter for evakuering
 • trafikale forhold
 • værforhold og
 • andre faremomenter på den aktuelle arbeidsplassen

Ved arbeid i høyden skal arbeidsgiver sørge for:

 • kollektiv fallsikring prioriteres fremfor personlig fallsikringsutstyr
 • arbeidsutstyret er dimensjonert for det arbeidet som skal utføres og for forutsigbare belastninger
 • stillaser er stabile og at underlaget har tilstrekkelig bæreevne til å oppta de belastningene som det blir påført
 • arbeidet der det er mulig utføres i henhold til ergonomiske prinsipper fra en egnet overflate
 • atkomstveier tilpasses etter hvor ofte arbeidstakerne forflytter seg, hvor lenge de er i bruk, og atkomstenes høyde
 • atkomstveier kan brukes til evakuering i en nødssituasjon
 • forflytning mellom atkomstveier og arbeidsplattformer, stillasgulv eller gangbroer ikke medfører ytterligere risiko for fall
 • det monteres sikringsinnretninger mot fall der det er nødvendig, og
 • utstyr sikres for å forhindre at gjenstander faller ned og utgjør en fare for andre personer

Forskrift om utføreslse av arbeid kapittel 17 - §17-6 

 • Utfør så mye som mulig av arbeidet på bakken.
 • Legg atkomsten så nær arbeidsområdet som mulig.
 • Sørg for at arbeidstakerne kan komme seg trygt fra og til arbeidsstedet. Velg trappetårn til atkomst.
 • Forsikre deg om at arbeidsutstyret for arbeid i høyden er egnet, har tilstrekkelig stabilitet og styrke, er vedlikeholdt og er kontrollert regelmessig.
 • Sørg for at arbeidsutstyret blir kontrollert før bruk. Utstyr som ikke er i orden, skal tas ut av bruk.
 • Planlegg lagringsplassen for arbeidet; området for lagringsplass er en del av arbeidsområdet.
 • Benytt løfteutstyr/kran for transport/heising av materialer. Se til at det ikke oppstår overlast eller at noe strekkes for langt ut.
 • Ta særlige hensyn til spinkle eller skjøre underlag eller dekker.
 • Sikre utsparinger.
 • Sørg for kollektivt vern mot fallende gjenstander.
 • God belysning gjør arbeidet lettere og sikrere.
 • En ryddig arbeidsplass øker sikkerheten.
 • Vurder rutiner og tiltak for nødevakuering og redningsoperasjoner.
 • Husk ansvar for tredjeperson.

Arbeidsutstyr for arbeid i høyden, som stillaser, lift (personløftere) osv. skal være beregnet for det arbeidet som skal utføres.  Utsyret skal også være dimensjonert for de belastningene det blir utsatt for. Arbeidsgiver skal, på bakgrunn av en risikovurdering, iverksette egnede tiltak for å redusere den risikoen arbeidstakerne utsettes for når de bruker dette arbeidsutstyret. På steder med spesielle faremomenter som vanskelige værforhold, trafikk, strømførende ledninger og lignende, skal særlige sikringstiltak iverksettes før utstyr for arbeid i høyden monteres og tas i bruk.

Velg den mest hensiktsmessige atkomstveien til midlertidig arbeid i høyden på grunnlag av blant annet følgende forhold:

 • hvor ofte arbeidstakerne forflytter seg
 • atkomstveiens høyde
 • hvor lenge den er i bruk

Atkomstveien skal kunne brukes til evakuering i en nødssituasjon.

 • Stillaser skal være sertifisert av et akkreditert sertifiseringsorgan eller ha en tidligere typegodkjenning utstedt av Arbeidstilsynet (utgått ordning).
 • Stillasmontører skal ha opplæring i montering av stillas. Det er ulike krav til opplæring avhengig av høyden på øverste stillasgulv.
 • Brukere av stillas skal ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset.
 • Stillas som ikke monteres i henhold til leverandørens monteringsveiledning i en standardoppstilling, skal monterer av kompetent person med opplæring etter kravene i forskrift om utførelse av arbeid § 17-4 uavhengig av stillasets øverste gulvhøyde.
 • Fundamentering: Stillaset skal være solid understøttet. Det må kontrolleres jevnlig om det har skjedd setninger i grunnen.
 • Kontroll av stillas: Før bruk skal stillaset kontrolleres av kvalifisert person for å verifisere at det er fult forsvarlig å bruke. Så lenge stillaset er i bruk, skal det kontrolleres med jevne mellomrom, spesielt etter uvær, eller når andre forhold kan ha virket inn på stabilitet og styrke, eller når stillaset har vært ute av bruk i en uke eller mer. Kontrollen skal dokumenteres med en egen rapport.
 • Atkomst: Stillaset må ha en sikker atkomst.
 • Skilting: Stillas skal være merket med et lett synlig skilt som viser om stillaset er trygt å bruke, alternativt om at det ikke er tillatt å bruke.
 • Forankring: Stillas som ikke er konstruert for å være frittstående eller hengende må ha tilstrekkelig forankring. Forankringene må dimensjoneres for de belastningene stillaset utsettes for. Forankringer skal prøves med 20 % høyere belastning enn de beregnes for.
 • Stillasgulv: Stillasgulvet må være festet slik at det ikke vipper og forskyver seg ved normal bruk, og stillasgulvet skal være tett slik at ting ikke faller ned på andre. Stillasgulvet må være festet slik at det ikke vipper og forskyver seg ved normal bruk. Det skal også være tett slik at ting ikke faller ned på andre. Bruk av labanklemmer av trevirke anbefales ikke fordi det er stor risiko for brekkasje grunnet råte som er vanskelig å avdekke.
 • Rekkverk: Stillas skal som hovedregel være utstyrt med rekkverk i form av hånd-, kne- og fotlist. Dersom fotlist ikke er tilstrekkelig for å forhindre at gjenstander kan falle ned, skal rekkverket dekkes med nett eller skjermer. Avstand til vegg skal være maks 0,30 m.
 • Opplæring: Alle som skal montere, endre, demontere eller kontrollere stillas over 2 meter, skal ha dokumentert opplæring. Arbeidsgiver skal også påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av sikringsutstyr mot fall.
 • Montert stillas bør ikke demonteres før alle som er omfattet av vernetiltaket har avsluttet sin aktivitet på det aktuelle stedet.
 • Midlertidige rekkverk skal være sertifisert av et akkreditert sertifiseringsorgan, eller ha en tidligere typegodkjenning utstedt av Arbeidstilsynet (utgått ordning).
 • Godkjente rekkverk er klassifisert i tre klasser (A, B og C) i henhold til standard NS-EN 13374 avhengig av hvilke belastninger og takvinkler rekkverket er tiltenkt brukt.
 • Rekkverk skal ha en høyde på minimum 1,0 meter bestående av en hånd-, kne- og fotlist. Bruker dere systemstilas kan rekkverkshøyden reduseres til 0,96 meter.
 • Rekkverk må være sterkt og tett nok til å hindre personer og større gjenstander å falle ned.
 • Der det er fare for at gjenstander kan falle ned skal rekkverket ha fotlist som er minst 0,10 meter høy.
 • Fotlist skal ligge an ned mot for eksempel gulv, dekkekant, gesims, takraft og tak-endegavel. Annen tildekking skal benyttes når fotlist ikke gir tilstrekkelig vern.
 • Montert kantsikring bør ikke demonteres før alle som er omfattet av vernetiltaket har avsluttet sin aktivitet på det aktuelle stedet.
 • Stiger skal være sertifisert av et akkreditert sertifiseringsorgan, eller ha en tidligere typegodkjenning utstedt av Arbeidstilsynet (utgått ordning).
 • Stige skal i hovedsak brukes til adkomst, og ikke som arbeidsplattform.
 • Stige kan brukes når det på bakgrunn av risikovurdering ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr.
 • Stigen skal oppstilles på en slik måte at stabiliteten er sikret under bruk.
 • Stigen skal sikres mot utglidning. Så langt det er praktisk mulig skal stigen festes i toppen eller sikres på annen måte.
 • Stigen skal brukes slik at arbeidstakerne hele tiden har et sikkert grep og står støtt.
 • Stigen må rage minst 1 meter over adkomstnivået. Dette gjør det enklere å gå av og på stigen.
 • Når en stige skal brukes som atkomst, skal den alltid sikres i toppen.
 • Bruk av stige til arbeidsoppgaver bør begrenses til et minimum. Bruk av kollektive løsninger bør isteden vurderes.

Ved bruk av lift (personløfter) skal brukeren ha dokumentert opplæring. Opplæringen skal gi kunnskaper om de kravene forskrifter og bruksanvisning stiller til sikker bruk og betjening. Arbeidsgiver har også ansvar for at den som blir satt til å bruke liften, har fått utstyrsspesifikk opplæring med trening og tilstrekkelig tid til å bli kjent med den aktuelle maskinen. Arbeidsgiver skal sørge for at sakkyndig kontroll av liften dokumenteres.

Se flere tips om sikker bruk av lift (personløftere)

Ved midlertidig og kortvarig arbeid i høyden må arbeidsutstyr som blir brukt til å løfte arbeidstakeren, være tilpasset og risikovurdert på bakgrunn av det arbeidet som skal gjøres.

Her kan du finne flere tips og råd ved midlertidig arbeid i høyden.

Dersom dere skal bruke kran, for eksempel en lastebilkran, til forankring av fallsikring (personlig verneutstyr - PVU), må kranen være bygd for sikring mot fall. 

Se kranprodusentens originale bruksanvisning for å sjekke om kranen er bygd for dette. I bruksanvisningen skal det stå tydelig at kranen kan brukes til fallsikring. I de fleste tilfeller er dette beskrevet som "FPM-mode" (Fall Protection Mode).

Bruk av kran til forankring av fallsikring ut over dette er ikke tillatt.

Hvorfor skjer arbeidsulykker?

Et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø avhenger av at arbeidstakerne og arbeidsgiverne samarbeider om å finne gode løsninger. Medvirkning innebærer at arbeidstakernes synspunkter og innspill skal høres og vurderes nøye, før arbeidsgiver tar en endelig beslutning.

I mange av ulykkene er det ofte gjentakende årsaker som fører til arbeidsuhell. 

 • fravær av operativ og kompetent ledelse
 • arbeidets organisering
 • planlegging
 • risikostyring
 • handlinger og atferd blant arbeidstakerne

I tillegg er lokale farer og materialenes/utstyrets tilstand og funksjonalitet viktig årsaker i forbindelse med fallulykker.

Effektiv ulykkesforebygging krever at en rekke tiltak og systemer er på plass, og at de fungerer og henger sammen. Eksempler på tiltak kan være av organisatoriske og fysiske tiltak, og kombinasjoner av dette.

Fellestrekk for mange av ulykkene er

 • at det har vært en mangelfull planleggingsprosess
 • at arbeidsoppgaven(e) ikke har vært gjennomtenkt fra start til slutt
 • at man har gjort en mangelfull risikovurdering

Mangler ved risikovurderingen kan være

 • at den er for generell
 • at den ikke er tilpasset de faktiske arbeidsoppgavene og forholdene på arbeidsstedet
 • at den mangler involvering av arbeidstakerne

Følg disse enkle ulykkesforebyggende rådene før du starter arbeid i høyden

 • Sørg for at arbeid i høyden utføres på en sikker måte, med egnet arbeidsutstyr og fra en egnet overflate.
 • Det skal brukes kollektiv fallsikring – som for eksempel rekkverk, personløfter (lift), fremfor personlig fallsikringsutstyr.

Krav til risikovurdering finner dere i Forskrift om utførelse av arbeid §17-1

Regelverk for arbeid i høyden

Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 17 Arbeid i høyden

Se krav i produsentforskriften

Les mer om markedskontroll av blant annet stiger og stillaser

Les mer

Les mer om personlig verneutstyr (PVU)

Les mer om sikker bruk av lift (personløftere)

1. januar 2016 kom det viktige endringer i forskrift om utførelse av arbeid. Endringene gjelder hovedsakelig krav til risikovurdering, opplæring, forankring og sikring av stillas. 

Her finner du mer informasjon om bruk av stillas


Konverter denne siden til PDF