§ 84 a. Utlevering av opplysninger til politiet

Utlendingsmyndighetene skal uten hinder av taushetsplikt utlevere opplysninger til politiet når det er nødvendig for politiets oppgaver etter loven her eller grenseloven kapittel 3.
Når det er nødvendig for politimessige formål som nevnt i politiregisterloven § 2 nr. 13 eller for kvalitetskontroll av opplysninger i politiets registre, kan utlendingsmyndighetene uten hinder av taushetsplikt utlevere følgende personopplysninger til politiet:
 1. a.
  navn og eventuelle alias
 2. b.
  kjønn
 3. c.
  DUF-nummer, D-nummer og fødselsnummer
 4. d.
  fødselsdato og fødested
 5. e.
  familie- og personrelasjoner
 6. f.
  statsborgerskap
 7. g.
  bosted i Norge
 8. h.
  bosted i tidligere oppholdsland
 9. i.
  reise- og identitetsdokumenter
 10. j.
  oppholdsstatus
 11. k.
  kontaktinformasjon
 12. l.
  språk
 13. m.
  nummer og utløpsdato på kort utstedt av utlendingsmyndighetene.
Utlendingsmyndighetene kan uten hinder av taushetsplikt utlevere andre personopplysninger enn de som er nevnt i annet ledd til politiet når det er nødvendig til forebygging og etterforskning av brudd på utlendingsloven eller andre lovbrudd som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder.
Utlevering av opplysninger etter første og annet ledd kan skje i form av direkte søk.
Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om utlevering av opplysninger etter denne bestemmelsen.