§ 467.

Kongen kan for straffesaker med tilknytning til Forsvaret gi forskrift om
 1. a.
  påtalemyndighetens behandling av slike saker
 2. b.
  særskilt verneting
 3. c.
  fagkyndige meddommere
 4. d.
  adgangen til å sette rett i utlandet.