Høringsnotat – forslag til endring av note til SARS-CoV-2 i vedlegg II til forskrift om tiltaks- og grenseverdier

  1. Innledning og sammendrag
  2. Bakgrunn for forslag
  3. Forslag til endring i forskrift om tiltaks- og grenseverdier
  4. Økonomiske og administrative kostnader

Innledning og sammendrag

Arbeidstilsynet sender på høring forslag til endring av note til SARS-CoV-2 i vedlegg II til forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier).

Forslaget medfører at notens ordlyd harmoniseres med ordlyd i tilsvarende note i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF.

Endringene medfører en presisering om at valg av inneslutningsnivå i laboratorium ved aktiviteter forbundet med SARS-CoV-2 skal følge risiko forbundet med arbeidets art.

Bakgrunn for forslag

Biologiske faktorer, herunder virus, klassifiseres i arbeidsmiljølovgivningen i fire smitterisikogrupper etter den infeksjonsrisikoen de representerer. Smitterisikogruppe 1 angir i denne klassifiseringen biologiske faktorer med lavest infeksjonsfare og smitterisikogruppe 4 angir biologiske faktorer som forårsaker alvorlig infeksjonssykdom hos mennesker og utgjør en alvorlig fare for arbeidstakerne.

Liste over klassifiserte biologiske faktorer i arbeidsmiljølovgivningen følger av forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 6-1 og vedlegg II til forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

Det framgår av bestemmelsen at arbeidsgiver skal anvende klassifiseringen som grunnlag ved vurdering av den risiko de biologiske faktorene utgjør og hvilke beskyttelsestiltak, herunder inneslutningsnivå i laboratorier, som er nødvendig for et forsvarlig arbeidsmiljø.

Når det er besluttet hvilken smitterisiko den aktuelle biologiske faktoren er klassifisert i, kan påkrevde inneslutningstiltak vurderes ut fra arbeidsplassforskriften § 8-4. Arbeidsmiljølovgivningens regelverk for klassifisering og biosikkerhet ved arbeid med biologiske faktorer er i stor grad en gjennomføring av direktiv 2000/54/EF.

Koronavirus SARS-CoV-2 er i vedlegg 2 til forskrift om tiltaks- og grenseverdier klassifisert som en biologisk faktor i smitterisikogruppe 3. Viruset er i klassifiseringen merket med note 3 som angir at viruset «Smitter normalt ikke gjennom luften.»

Virus klassifisert i smitterisikogruppe 3 skal som utgangspunkt håndteres i laboratorier og isolasjonsenheter med minst inneslutningsnivå 3 jfr. arbeidsplassforskriften § 8-4 første ledd litra b.

Koronaviruset er i direktiv 2000/54/EF klassifisert i smitterisikogruppe 3. Det er i direktivets vedlegg III gitt følgende note:

“In line with Article 16(1)(c), non-propagative diagnostic laboratory work involving SARS-CoV-2 should be conducted at a facility using procedures equivalent to at least containment level 2. Propagative work involving SARS-CoV-2 should be conducted at a containment level 3 laboratory with air pressure negative to atmosphere.”

Arbeidstilsynet har, i samråd med helsemyndighetene, vurdert at direktivets ordlyd i note bør erstatte gjeldende ordlyd i note for SARS-CoV-2 i vedlegg II til forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier.

Forslag til endring i forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Arbeidstilsynet foreslår at gjeldende note 3 til SARS-CoV-2 i vedlegg II til forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier erstattes med ny note i tråd med ordlyd i note i direktivet.

Det foreslås at gjeldende note 3 erstattes med ny note 12 med følgende ordlyd:

«Arbeid som ikke innebærer oppkonsentrering eller oppformering av SARS-CoV-2, f.eks. håndtering av pasientmateriale med mistanke om SARS-CoV-2, skal utføres ved minimum inneslutningsnivå 2. Arbeid som innebærer oppkonsentrering eller oppformering av SARS-CoV-2 skal utføres ved inneslutningsnivå 3 med undertrykk i forhold til atmosfæren.»

Endringen medfører at det avgjørende ved vurderingen om valg av inneslutningsnivå ved aktivitet forbundet med SARS-CoV-2 ikke alene vil være viruset sin klassifisering i risikogruppe, men hvor stor risiko den faktiske typen av arbeid medfører for arbeidstaker.

Det er Arbeidstilsynets vurdering at en slik endring både vil ivareta vernehensynet ved bestemmelsen samt sørge for at mindre risikofylt arbeid med viruset kan utføres på laboratorier med lavere inneslutningsnivå enn nivå 3 der dette er forsvarlig.

Økonomiske og administrative kostnader

Endringsforslaget vurderes, ut over ordinært regelverksarbeid, ikke å ha administrative og økonomiske konsekvenser for myndighetene.

Bransjer og virksomheter som antas å berøres av endringsforslaget er i all hovedsak helsevesenet og forskningsinstitusjoner. Endringsforslaget antas å medføre besparelser for berørte bransjer da det åpnes i forskrift for at lavere inneslutningsnivå enn nivå 3 kan benyttes ved aktiviteter forbundet med SARS-CoV-2.