Høringsnotat – forslag til endringer i vedlegg II til forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Innledning og sammendrag

Arbeidstilsynet sender på høring forslag til oppdatering av biologiske faktorer i vedlegg II til forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). Forslaget gjennomfører kommisjonsdirektiv 2019/1833/EU med endringer i vedlegg I, III, V og VI til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF.

Direktiv 2019/1833/EU ble vedtatt av Kommisjonen 24. oktober 2019, og anses i all hovedsak å være av teknisk art. Endringene anses ikke å medføre materielle endringer, med unntak av behovet for oppdatering av liste over biologiske faktorer i vedlegg II til forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

Bakgrunn for forslaget

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF av 18. september 2000 om vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen (sjuende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) gir bestemmelser for å beskytte arbeidstakere fra risiko mot deres helse og sikkerhet, inkludert forebygging av slike risikoer, som kommer fra eller kan komme fra eksponering av biologiske faktorer. Direktivet retter seg mot aktiviteter hvor arbeidstakere eksponeres eller kan eksponeres for biologiske faktorer.

Det er i direktivets fortale lagt til grunn at liste over- og klassifisering av biologiske faktorer regelmessig bør tas opp til fornyet behandling og revisjon på bakgrunn av teknisk og vitenskapelig utvikling som har medført vesentlige endringer siden sist listen ble endret. Dette gjelder særlig klassifiseringssystem, fagterminologi, klassifisering og egenskaper av biologiske faktorer samt eksistensen av nye biologiske faktorer.

Direktiv 2019/1833/EU oppdaterer vedlegg III i direktiv 2000/54/EU på bakgrunn av overnevnte formål.

Rettsakten gjelder et område som omfattes av EØS-avtalen. Direktivet er inntatt i EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 15.

Gjennomføring i norsk rett

Rettsakten er i norsk rett gjennomført i forskrift om tiltaks- og grenseverdier, og forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip. Det følger av § 6-1 at arbeidsgiver skal anvende listen i vedlegg II til forskriften som grunnlag for beskyttelsestiltak ved vurdering av den risiko som biologiske faktorer utgjør.

I vedlegg II er de ulike biologiske faktorene kategorisert i fem ulike grupper:

  • Bakterier og lignende
  • Virus
  • Parasitter
  • Sopp
  • Prioner

De ulike biologiske faktorene er i listen klassifisert i fire smitterisikogrupper i forhold til den infeksjonsfare de representerer hos mennesker. Listen gir videre merknader til de ulike biologiske faktorene hvor dette er relevant.  

Endring i forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Gjennomføring av direktiv 2019/1833/EU medfører et behov for oppdatering av vedlegg II til forskrift om tiltaks- og grenseverdier.  Med endringene i direktivet vil nåværende beskyttelsesnivå for arbeidstakerne opprettholdes eller styrkes, og endringene omfatter kun oppdateringer som følge av vitenskapelig utvikling.

Økonomiske og administrative kostnader

Rettsakten antas kun å føre til mindre administrative og økonomiske konsekvenser for myndighetene og for virksomhetene. Virksomheter og bransjer som kan bli berørt av endringene, vil i all hovedsak ha rutiner, tiltak og utstyr for håndtering av biologiske faktorer på plass allerede. Bransjer og virksomheter som antas å berøres av endringene er helsevesenet og forskningsinstitusjoner samt i noen grad undervisningsinstitusjoner.

Vedlegg I: Forslag til endring i vedlegg II til forskrift om tiltaks- og grenseverdier