Norsk arbeidsmedisinsk forenings høringssvar på forslag til endringar i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning – gjennomføring av direktiv 2019/1832 i norsk rett

Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) og Norsk forening for arbeidsmedisin (NFAM) takker for muligheten til å gi innspill til Arbeidstilsynets forslag til endringer i arbeidsmiljølovens forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

I det store og hele støtter Namf/NFAM Arbeidstilsynets forslag om å ta inn vedleggene og minimumskravene i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning slik at endringene blir som beskrevet i høringsnotatet:

  • Rettsakten inkluderes i EØS-henvisningsrekken under EØS-avtalens vedlegg XVIII nr. 11,
  • Nytt eget ledd med henvisning til vedleggene i § 15-3, og
  • at vedleggene tas inn som nye vedlegg til forskriften.

Namf/NFAM mener også at vedleggene bør være veiledende, og at virksomheter som kan dokumentere at risikovurdering av arbeidet med behov for personlig verneutstyr er gjennomført, har oppfylt kravene selv om det er benyttet andre skjema enn dem som er vedlagt i forskriften.