Arbeidsgiverforeningen Spekters høringssvar på forslag til endringar i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning – gjennomføring av direktiv 2019/1832 i norsk rett

Bakgrunnen

Kommisjonsdirektivet endrer basisdirektivet 89/656/EØF som fastsetter minimumskrav til helse og sikkerhet for arbeidstakeres bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, og har medfølgende veiledende vedlegg tilknyttet direktivet. Disse vedleggene er frivillige, og er ment å fungere som retningslinjer for å lette og støtte opp under utvelgelsen av passende personlig verneutstyr. Vedleggene er ikke ment å pålegge virksomheter ytterligere forpliktelser utover minimumskravene sorri følger av direktivet. Ved gjennomføringen av Basisdirektivet i 2011, valgte Arbeidstilsynet å ikke innta de veiledende vedleggene i forskriften da det ikke ble ansett nødvendig. Ved gjennomføringen av Kommisjonsdirektivet 2019/1832 foreslår nå Arbeidstilsynet å innta de veiledende vedleggene i forskrift om omorganisering, ledelse og medvirkning. I tillegg foreslår Arbeidstilsynet at virksomhetenes vurdering vil kunne kreves fremlagt ved tilsyn i nytt sist ledd i § 15-3.

Endringsforslagene

Arbeidstilsynets begrunnelse for å innta de frivillige vedleggene i forskriften er «at de beste grunner taler for at disse, på lik linje med minimumskravene, bør inntas i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning». Spekter savner en begrunnelse for hva som er årsaken til at det gjøres nå. Særlig fordi Arbeidstilsynet vurderte at det ikke var nødvendig å innta de frivillige vedleggene ved gjennomføringen av Basisdirektivet i 2011. Å innta vedleggene i forskriften er i.kke et krav etter EU-reglene.

Spekter mener likevel at det er positivt at Arbeidstilsynet ønsker å gi arbeidsgiver veiledende retningslinjer for valg av riktig personlig verneutstyr gjennom å innta veiledende vedlegg i forskriften. Spekter mener imidlertid det er viktig at lovteksten reflekterer at disse vedleggene nettopp er frivillige og at de kun er ment å virke som veiledende retningslinjer for virksomheter. Spekter mener at ordlyden, slik den foreslås av Arbeidstilsynet, ikke i tilstrekkelig grad reflekterer at vedleggene er frivillige. Vi viser til at det fremgår av nytt siste ledd i § 15-3 at Arbeidstilsynet kan "kreve" fremlagt en risikovurdering etter skjema som er fastsatt i vedlegg 1, eller annen risikovurdering med tilsvarende sikkerhetsnivå. Til tross for at virksomheter ikke trenger å ta i bruk skjemaet i det frivillige vedlegget, så vil det likevel være et krav at risikofaktorene som fremgår av vedlegget også fremgår av annen skriftlig risikovurderingen. Spekter er av den oppfatning at vedleggene slik mister sin veiledende og frivillige karakter når virksomheter pålegges å dokumentere alle risikofaktorene som fremgår av vedlegget, og valgfriheten utelukkende da er knyttet til den skriftlige formen på risikovurderingen.

Arbeidstilsynet foreslår videre en ny plikt for virksomheter til å fremlegge skriftlig dokumentert risikovurdering av personlig verneutstyr ved tilsyn. Heller ikke her forklarer Arbeidstilsynet hvilke vurderingen som er gjort og hvorfor denne plikten foreslås innført. Spekter mener videre at det ikke fremgår klart nok i høringsnotatet at denne plikten er ny, da den verken følger av dagens forskrift eller av EU-regelverket. Spekter mener at det er uheldig at Arbeidstilsynet ikke utreder behovet for en slik plikt eller viser til vurderingene som ligger til grunn for en plikt som helt klart går lengre enn det som er pålagt etter direktivet og dagens forskrift, og som vil få konsekvenser for virksomheter.

Oppsummering

Spekter mener at ordlyden i den foreslåtte endringen i § 15-3 virker selvmotsigende. På den ene siden viser den til de frivillige vedleggene og at disse vil «vil kunne anvendes», mens det i neste setning viser til at Arbeidstilsynet vil kunne «kreve» fremlagt en risikovurdering etter skjema fastsatt i vedlegg 1, eller annen risikovurdering. Spekter mener at ordlyden ikke i tilstrekkelig grad reflekterer at vedleggene er frivillige. Videre går forslaget mye lengre enn det som er påkrevd av EU-regelverket i å forplikte virksomheter å fremlegge skriftlig dokumentert risikovurdering av personlig verneutstyr ved tilsyn.

Spekter mener at de foreslåtte endringene ikke i tilstrekkelig grad er utredet, og at det bare gis en beskrivelse av regelverket uten at Arbeidstilsynet viser til hvilke vurderinger som er gjort når det foreslås å innta de frivillige vedleggene og innføre nye plikter for virksomheter, som ikke følger av dagens forskrift eller EU-regelverk. Dette vil innebære en materiell endring i regelverket dersom endringen som Arbeidstilsynet foreslår gjennomføres, og derfor bør en slik endring utredes grundigere enn det som er gjort i høringsnotatet. Spekter kan heller ikke se at den foreslåtte endringen har vært presentert for partene i Regelverksforum og lurer på hva som er grunnen til det. Skal Arbeidstilsynet regelverksforum som et forum for trepartsdialog om utvikling og vedlikehold av regelverket virke etter sin hensikt burde dette forslaget vært lagt frem der. Spekter minner avslutningsvis om Utredningsinstruksen som stiller krav til grundig vurdering av forskriftsendring som medfører nye forpliktelser og krav til tidlig involvering av berørte parter.

På denne bakgrunn kan Spekter ikke støtte de foreslåtte endringene i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning i § 15- 3.