Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning - gjennomføring av direktiv 2019/1832 i norsk rett

Om forslaget

Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1832 om tekniske tilpasninger knyttet til personlig verneutstyr anses EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten ble inntatt i EØS-avtalen 8. juli d.å.

Kommisjonsdirektivet endrer basisdirektivet 89/656/EØF. Basisdirektivet fastsetter minimumskrav til helse og sikkerhet for arbeidstakeres bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, og har veiledende vedlegg tilknyttet direktivet.

Personlig verneutstyr skal brukes når de farer som oppstår på arbeidsplassen ikke kan unngås eller ikke i tilstrekkelig grad begrenses med kollektive tiltak. For å lette arbeidsgiveres forpliktelser er det i vedlegg I, II og III til direktiv 89/656/EØF inntatt veiledende retningslinjer for valg og bruk av personlig verneutstyr som arbeidstakere kan anvende på arbeidsplassen.

Ved gjennomføring av basisdirektivet ble minimumskravene, men ikke de veiledende vedleggene inntatt i forskrift av 6. desember 2011 nr. 1355 om organisering, ledelse og medvirkning. Bakgrunnen for at vedleggene («non-binding guidelines») ikke ble inntatt var at disse var veiledende, og gjennomføring ikke ble ansett som nødvendig.

Basisdirektivets vedlegg er ment å lette og støtte opp under utvelgelsen av passende personlig verneutstyr ut fra arbeidsoperasjonen og eventuelle risiko ved utførelsen av arbeidet. Kommisjonsdirektivet omfatter rent tekniske tilpasninger kun knyttet til de veiledende vedlegg. Endringene er gjort for å tilpasse vedleggene til forordningen om personlig verneutstyr (forordning (EU) 2016/425) som gjelder for produksjon for personlig verneutstyr. Forordning (EU) 2016/425 er inntatt i norsk rett.

Da direktiv (EU) 2019/1832 nå skal inntas i norsk rett, har Arbeidstilsynet på nytt vurdert vedleggene. Vi kommer til at de beste grunner taler for at disse, på lik linje med minimumskravene, bør inntas i forskrift om organisering ledelse og medvirkning.

For å sikre korrekt gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1832, foreslås følgende tre endringer;

  • Rettsakten inkluderes i EØS-henvisningsrekken under EØS-avtalens vedlegg XVIII nr. 11,
  • Nytt eget ledd med henvisning til vedleggene i § 15-3, og
  • at vedleggene tas inn som nye vedlegg til forskriften.

I nytt siste ledd i § 15-3 foreslås at det gis en henvisning til vedleggene, hvor det vises til vedleggenes veiledende karakter. Det foreslås videre at virksomhetenes vurdering vil kunne kreves fremlagt for Arbeidstilsynet. Ikrafttredelse foreslås straks.

Kort om innholdet i vedleggene

Vedlegg I omfatter en tabellarisk oversikt som gir veiledning ved valg av nødvendig verneutstyr, på grunnlag av aktuelle farer.

I vedlegg II inneholder en ikke-uttømmende liste over aktuelt personlig verneutstyr og de farer det personlige verneutstyret beskytter mot. Listen er oppdatert i tråd med teknologiske utvikling og terminologi i forordning 2016/425 om personlig verneutstyr.

Vedlegg III inneholder en ikke-uttømmende liste over arbeid- og arbeidsområder som kan kreve bruk av personlig verneutstyr.

Gjeldende rett

Basisrettsakten, direktiv 89/656/EØF, er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XVIII, og gjennomført i henholdsvis arbeidsmiljøloven § 3-2 andre ledd og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 15 Bruk av personlig verneutstyr.

Unntatt fra gjennomføring er per dags dato direktivets veiledende vedlegg I, II og III.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1832 antas kun å føre til mindre administrative og økonomiske konsekvenser for myndighetene.

De fleste virksomheter antas allerede å ha system på plass for vurdering av hvilke personlig verneutstyr som bør brukes, sett opp mot risiko for de operasjoner virksomheten gjennomfører. Endringene antas dermed ikke å ha betydning for de virksomheter som allerede har et system for risikovurdering for bruk av personlig verneutstyr. For de virksomheter som ikke har et tilsvarende system på plass, vil endringen kunne føre til noe merarbeid, av både administrativ og økonomisk art.