§ 3. Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner:
 1. a.
  Ferie- og innhøstingshjelp
  Arbeidstakere under 18 år:124,90
  Arbeidstakere over 18 år avlønnes trinnvis ut fra opparbeidet ansiennitet:
  Nybegynner frem til og med 12 ukers ansiennitet:144,90
  Deretter ved arbeid utover 12 uker–6 mnd. ansiennitet:150,40
  All relevant og dokumentert praksis innenfor gartneri, hagebruk og landbruk skal medregnes i beregningen av lønnsansiennitet.
  Arbeidstakere med opparbeidet ansiennitet utover 6 md. skal ha lønn som ufaglært fast ansatt, jf. § 3 b.
 2. b.
  Fast ansatte arbeidstakere
  Ufaglærte arbeidstakere:164,80
  Arbeidstakere under 18 år:134,40
 3. c.
  Tillegg for fagarbeidere:
  14,00
 4. d.Helge-/helligdagstillegg
  Røktere og avløsere i fast turnus Det betales et tillegg på 25 % pr. arbeidet time
  1. 1.
   mellom lørdager klokken 00 og søndager klokken 24
  2. 2.
   mellom klokken 00 og 24 jul- og nyttårsaften
  3. 3.
   mellom klokken 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai.
 5. e.Praktikanter som har inngått skriftlig opplæringsavtale med arbeidsgiver
  Praktikanter lønnes med minst 80 % av nybegynnersats for fast ansatte arbeidstakere, jf. litra b.
  Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsendingen, for eksempel reiseutgifter, kost og losji skal ikke regnes som lønn etter forskriften.
 6. f.Arbeidstakere under 16 år eller over 70 år
  Forskriftens lønnssatser gjelder ikke arbeidstakere under 16 år eller over 70 år. For disse arbeidstakere avtales lønnen mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og den tillitsvalgte. Der det ikke er tillitsvalgte kan lønnen avtales mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker.