Deklareringsforskriften

DatoFOR-2015-05-19-541
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.06.2015
Sist endretFOR-2018-08-27-1275
Gjelder forNorge
HjemmelL17.06.2005 nr. 62 § 5-4, § 18-3, L14.06.2002 nr. 20 § 27, L21.05.1971 nr. 47 § 37, L11.06.1976 nr. 79 § 4, § 8a, F05.08.1977 nr. 2, F16.05.1986 nr. 1094,
KorttittelDeklareringsforskriften

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet 19. mai 2015 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 5-4 tredje ledd og § 18-3, lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 27, lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer § 37 og lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 første ledd og § 8a, jf. forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester og delegeringsvedtak 16. mai 1986 nr. 1094.
Endringer: Endret ved forskrifter 23 mai 2016 nr. 523, 27 aug 2018 nr. 1275.