Byggherreforskriften

DatoFOR-2009-08-03-1028
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2009 hefte 9
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2020-09-11-1755
EndrerFOR-1995-04-21-377
Gjelder forNorge
HjemmelL17.06.2005 nr. 62 § 1-4, § 3-1, § 4-1,
KorttittelByggherreforskriften

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første, tredje og fjerde ledd, § 3-1 og § 4-1 sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 16b (direktiv 92/57/EØF).
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545, 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).