Kompass tema-rapporter

Kompass tema er en rapportserie om aktuelle og framtidige problemstillinger i arbeidslivet. Rapportserien formidler aktuell forskning og erfaringsbasert kunnskap fra Arbeidstilsynet. 

2023

Arbeidstilsynet vil styrke reguleringen av det psykososiale arbeidsmiljøet

Gjennom å tydeliggjøre hva som ligger i lovens krav, vil Arbeidstilsynet gjøre det enklere for virksomhetene å jobbe systematisk med det psykososiale arbeidsmiljøet. 

Kompass tema: Behov for bedre regulering av arbeidsmiljølovens krav til psykososialt arbeidsmiljø

Les nyheten om å styrke regulering av det psykososiale arbeidsmiljøet

Ny veileder for bruk av scenerøyk skal forebygge sykdom

Arbeidstilsynet har i samarbeid med kulturbransjen utarbeidet en veileder for å forebygge skader og sykdom grunnet eksponering for scenerøyk. 

Kompass tema nr 1. 2023: Scenerøyk ved kulturarrangement

Les nyheten om den nye veilederen for bruk av scenerøyk

Grenseverdiarbeidet i Norge

Rapporten presenterer hvordan grenseverdier for forurensninger i arbeidslufta fastsettes og roller og ansvar i grenseverdiarbeidet når dette gjennomføres.

Kompass tema nr 2. 2023: Grenseverdiarbeidet i Norge

Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter

Arbeidstilsynet har gjennomført en undersøkelse blant norske virksomheter med ansatte i det landbaserte arbeidslivet, for å kartlegge hvor mange som jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Kompass tema nr. 3. 2023: Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter

Flere ulykker i bygg og anlegg skjer utenfor bygge- og anleggsplassen

Rapporten presenterer utvikling av arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader i de senere år. Det gis en kort omtale av arbeidsskadedødsfallene i næringen i 2022. Rapporten presenterer også resultater fra en analyse av arbeidsulykker innmeldt til Oslo legevakt og en analyse av kjennetegn ved 53 arbeidsskadedødsfall i perioden 2017–2022. I tillegg har den med en analyse av 122 ulykker i forbindelse med lasting, lossing og transport og et kapittel om strømskader.

Kompass tema nr 4. 2023: Ulykker i bygg og anlegg

Les nyheten om at flere ulykker i bygg og anlegg skjer uten for bygge- og anleggsplassen

Eldre rapporter

Kompass tema nr 1. 2022

Rapporten presenterer utvikling av arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader i de senere år. Det gis en kort omtale av arbeidsskadedødsfallene i næringen i 2021. Rapporten presenterer også resultater fra en analyse av arbeidsskader basert på en tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen og analyser av fallulykker.

KOMPASS tema nr 1. 2022 Ulykker i bygg og anlegg - rapport 2022.pdf

Kompass tema nr 1. 2021

Rapporten presenterer utvikling av arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader i de senere år. Det gis en kort omtale av arbeidsskadedødsfallene i næringen i 2020. Rapporten presenterer også resultater fra analyser av kjennetegn ved ulykker som involverer maskiner (sag, gravemaskin, dumper og hjullaster, kran og borerigg). Videre beskriver rapporten eksponeringer og helseutfordringer i bygg og anlegg. Arbeidsmiljøproblem knyttet til kreftfremkallende eksponering for kvarts i bygg og anlegg omtales spesielt.

KOMPASS Tema nr. 1 2021 Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg.pdf

Kompass tema nr. 1 2020. Arbeidsmedisinske kommentarer om arbeidstid

Organiseringen av arbeidstid har stor betydning for helse, sikkerhet og velvære. Arbeidstilsynet gir i denne rapporten kommentarer til utfordringer med ulike arbeidstidsordninger og råd til forsvarlighetsvurderinger.

KOMPASS Tema nr. 1 2020 Arbeidsmedisinske kommentarer om arbeidstid.pdf

Kompass tema nr 2. 2020. Ulykker i bygg og anlegg - rapport 2020

Rapporten presenterer utvikling av arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader i de senere år. Det gis en kort omtale av arbeidsskadedødsfallene i næringen i 2019. Videre presenterer rapporten resultater fra analyser av kjennetegn ved og årsaker til 146 ulykker Arbeidstilsynet fulgte opp med stedlige tilsyn i 2019, og én analyse av ulykker med prefabrikkerte elementer.

KOMPASS Tema nr. 2 2020 Ulykker i bygg og anlegg.pdf

Kompass tema nr 3 2020. Arbeidsskadedødsfall i Norge. Utviklingstrekk 2010 - 2019, og analyse av årsaksfaktorer i fire næringer

Rapporten presenterer utviklingstrekk i arbeidsskadedødsfall for perioden 2010–2019, og en analyse av årsaker til arbeidsskadedødsfall innen industri, bygg og anlegg, transport og lagring, og jordbruk for perioden 2014–2019. Denne rapporten er en oppfølger av KOMPASS Tema nr. 3 2015.

KOMPASS Tema nr. 3 2020 Arbeidsskadedødsfall i Norge.pdf

Kompass tema nr. 1 2019. Ulykker i bygg og anlegg 

Rapporten presenterer utvikling av arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader i de senere år. Det gis en kort omtale av arbeidsskadedødsfallene i næringen i 2018. Videre presenterer rapporten resultater fra tre analyser; en analyse av ulykker ved gravearbeid med fokus på ulykkestyper og årsaksforhold, en analyse av arbeidsskadedødfall med fokus på barrierer som har sviktet, ulykkestyper og tiltak for å forebygge ulykker, og en analyse av sikkerhetsstyring og sikkerhetsresultat i byggeprosjekter.

KOMPASS Tema nr 1 2019 Ulykker i bygg og anlegg – Rapport – 2019 (revidert).pdf

Kompass tema nr. 2 2018 Helseproblemer og ulykker i bygge- og anleggsbransjen

Denne rapporten beskriver arbeidseksponering og helseproblemer for ansatte i bygge‐ og anleggs‐ virksomheter og sammenligner dette med andre næringer og år. Videre er det en beskrivelse av arbeidsmiljø og helse blant innvandrere i bygg‐ og anleggsyrker. Rapporten presenterer også utvikling av arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader i de senere år. Situasjonen hos unge arbeids‐ takere er omtalt spesielt. Avslutningsvis presenterer rapporten resultater fra to analyser; én analyse av dødsulykker i pukkverk, steinbrudd og sandtak, og én analyse av årsaksfaktorer til ulykker og sammenhenger mellom årsaksfaktorene.
KOMPASS Tema nr 2 2018 Helseproblemer og ulykker i bygge- og anleggsbransjen.pdf

Kompass nr 3. 2018. Et inkluderende arbeidsliv - Et inkluderende arbeidsmiljø

Rapporten fra 2018 synliggjør Arbeidstilsynets perspektiv på IA, spesielt sammenhengen mellom et inkluderende arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv.

KOMPASS Tema nr 3 2018 Et inkluderende arbeidsliv – Et inkluderende arbeidsmiljø.pdf

Kompass tema nr. 1 2017 Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg

Rapporten beskriver helseproblemer og arbeidsmiljøeksponering for bygge- og anleggsvirksomheter og sammenligner dette med andre næringer. Rapporten presenterer også utvikling av arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader i de senere år. Videre beskriver apporten resultater av en analyse av hyppige ulykkestyper, barrieresvikt og mulige tiltak for å forebygge ulykkestypene. Avslutningsvis sammenlignes ulykkesrisikoen for utenlandske og norske arbeidstakere.

KOMPASS Tema nr 1 2017 Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg.pdf

Kompass tema nr 8. 2016 Ulykker i bygg og anlegg

Rapporten presenterer utvikling av arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader i de senere år. Rapporten inneholder også resultater av analyser av kjennetegn ved og årsaker til 176 ulykker Arbeidstilsynet har fulgt opp med stedlige tilsyn i 2015.

KOMPASS Tema nr 8 2016 Ulykker i bygg og anlegg i 2015.pdf

Kompass tema nr 2. 2015. Hva melder legene

Rapporten inneholder en gjennomgang av meldinger om arbeidsrelatert sykdom som Arbeidstilsynet mottok i femårsperioden 2008-2012.

KOMPASS Tema nr 2 2015 Hva melder legene.pdf

Kompass tema nr. 3. 2015. Arbeidsskadedødsfall i Norge - Utviklingstrekk 2009-2014 og analyse av årsakssammenhenger i fire næringer

Rapporten gir en oversikt over utviklingstrekk av arbeidsskadedødsfall i perioden 2009-2014. Rapporten presenterer også resultater av analyser av årsakssammenhenger til arbeidsskadedødsfall innen industri, bygg og anlegg, transport og lagring, og jordbruk for perioden 2011-2013.

KOMPASS Tema nr 3 2015 Arbeidsskadedødsfall i Norge - Utviklingstrekk 2009-2014 og analyse av årsakssammenhenger i fire næringer.pdf

Kompass tema nr. 4 2015. Skader i bygg og anlegg - utvikling og problemområder

Rapporten sammenligner ulykkesrisiko i bygg og anlegg med andre næringer og yrker. Rapporten beskriver årsaksfaktorer til dødsulykker, samt to problemområder; ulykker med store kjøretøy og lasting/lossing.

KOMPASS Tema nr 4 2015 Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder.pdf

Kompass tema juli 2010. Kartlegging av produksjon, import og bruk av nanoteknologiske produkter i Norge

Denne rapporten omhandler en kartlegging av omfanget av produksjon og import samt bruk av nanoteknologiske produkter i Norge. Kartleggingen ble gjennomført ved at det ble sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til et utvalg virksomheter (industri, forskningsinstitusjoner, universiteter og høgskoler). Data fra kartleggingen gir oss en viktig oversikt over hvilke miljøer som arbeider med nanoteknologi, hvem som arbeider der og hvilke nanomaterialer og nanopartikler, samt mengder de kommer i kontakt med.

KOMPASS Tema juli 2010 Kartlegging av produksjon, import og bruk av nanoteknologiske produkter i Norge - Sluttrapport.pdf