Felles årsrapport - arbeidslivskriminalitet 2023

Publisert 19.04.2024

Det tverretatlige a-krimsamarbeidet har kartlagt og kontrollert en rekke bransjer og virksomheter i 2023. Det ble også iverksatt flere tiltak for å styrke styring, samhandling og kunnskapsbygging.

Bildet viser to inspektører i Arbeidstilsynet som sitter rundt et bord og snakker. Begge har på seg gule vester.

Felles årsrapport fra det tverretatlige a-krimsamarbeidet ligger nå ute. FOTO: Arbeidstilsynet. 

– Nå legger vi ut vår felles årsrapport og den viser at når etatene går sammen og benytter sine virkemidler og sanksjoner i fellesskap, gir dette konkrete resultater, sier leder for styringsgruppen for det tverretatlige samarbeidet, Ole Johan Heir, direktør i NAV Kontroll.

Les felles årsrapport for etatenes innsats mot arbeidslivskriminalitet 2023

– Samtidig tar det tid og krever både ressurser og innsats hos alle etatene for å bekjempe kriminelle aktører og nettverk. Dette er et kontinuerlig arbeid som er under utvikling, og det vil alltid være rom for forbedring.

De fire etatene som utgjør det tverretatlige a-krimsamarbeidet, er politiet, Skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet.

Skal avdekke og bekjempe kriminalitet og useriøsitet

Hensikten med a-krimsamarbeidet er at etatene gjennom felles innsats bidra til å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.  

A-krimsamarbeidet har i 2023 jobbet mot ulike bransjer som blant annet renhold, bilverksted og bilpleie, fiskeindustrien/ havbruk, bygg og anlegg, servering og verft. Det er også gjort en innsats i bransjer som hyttemarkedet, dagligvare, frisør, avfallshåndtering, og i sesongrelaterte virksomheter, som oppsøkende håndverkere, turisme, dekkskifte og landbruk.

– Etter at a-krimsentrene og de lokale a-krimsamarbeidene har koblet seg tettere på Skatteetatens innkrevingsmiljø har vi også tatt inn større verdier fra de kriminelle aktørene. Dette samarbeidet gir oss bedre muligheter til å avdekke lovbrudd, sier Heir.

Videreutvikling er avgjørende

– Det er viktig at vi fortsetter å utvikle det tverretatlige a-krimsamarbeidet, det er noe vi aldri blir ferdige med. Kriminaliteten utvikler seg, metoder utvikler seg, og vi må sørge for å holde tritt eller helst ligge i forkant, sier Heir.

I etterkant av en større evaluering av a-krimsamarbeidet, gjennomført av KMPG, er det iverksatt tiltak for å møte noen av utfordringene som ble pekt på i rapporten. Det er utarbeidet et årshjul for kunnskapsbasert styring som blant annet skal være beslutningsgrunnlag for lokale og nasjonale prioriteringer. Også andre tiltak skal bidra til å videreutvikle a-krimsamarbeidet for å styrke den strategiske styringen av samarbeidet og sikre økt slagkraft, kunnskap og samlet effekt.

Utvikling av IKT-støtte gjennom felles a-krim samarbeidsløsning er viktig i arbeidet med å videreutvikle a-krimsamarbeidet.

Samarbeid på tvers av a-krimsentrene er blitt styrket og mer systematisk gjennom 2023. Blant annet har det vært mer samarbeid i konkrete saker, og man har delt informasjon og koordinert kontrollinnsats. Samtidig har det vært utfordrende å bemanne sentrene med riktig og nødvendig kompetanse, og alle etatene har måttet balansere og prioritere innenfor en stram budsjettsituasjon.

– Det er en realitet vi må forholde oss til, men for å kunne styrke innsatsen, må vi fortsette å utvikle både regelverk, teknologi og kompetanse og sørge for nødvendig kapasitet, sier Heir.