Slik følger Arbeidstilsynet opp tips

Tips er en viktig informasjonskilde for Arbeidstilsynet, og vi vurderer alle tips som kommer inn. Arbeidstilsynet mottar over 7000 tips i året.

Tips om brudd på smittevern

Tips oss hvis du er vitne til brudd på bestemmelser om smittevern på arbeidsplassen, som f.eks. plikt til isolering eller karantene.  

Vi kan ikke alltid følge opp tipset umiddelbart. Hvis det haster, må du kontakte politiet. 

Har du spørsmål, ring oss på tlf. 73 19 97 00 + tastevalg 1. 

Selv om Arbeidstilsynet ikke følger opp alle tips med tilsyn, registreres de i en database og brukes som en del av grunnlaget for å velge ut hvilke virksomheter vi går på tilsyn i.

Meld fra internt først

Arbeidstilsynet forventer at farer og problemer i arbeidsmiljøet først og fremst meldes internt i samsvar med føringer i virksomhetens HMS-system. Eksempler på slike meldinger er avviksmelding, varsling eller melding til verneombudet. Dere kan også kontakte bedriftshelsetjenesten, dersom virksomheten har tilknytning til en godkjent BHT.  

Oppfølging av tips

Arbeidstilsynet registrerer alle tipsene vi mottar og vurderer om – og i fall hvordan – vi skal følge dem opp. Vi kan ta direkte kontakt med virksomheten og kreve at den retter opp kritikkverdige forhold.

Vi kan ikke alltid følge opp tipset med tilsyn. I noen tilfeller kan dette også gjelde alvorlige forhold. Vurderingen kan fra Arbeidstilsynets side være knyttet til forhold som bemanning eller geografi.

Ved overhengende fare for liv og helse bør du ta kontakt med politiet.

Som tipser til Arbeidstilsynet har du formelt sett ikke krav på en bestemt oppfølging av tipset ditt. Du har heller ikke rett til å klage hvis vi ikke følger opp tipset.

Tips som ikke kan følges opp av Arbeidstilsynet

Noen av tipsene vi mottar er av privatrettslig karakter. At et tips er av privatrettslig karakter betyr at det er et anliggende mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidstilsynet har ingen myndighet overfor virksomheter i slike saker, men kan gi generell veiledning om regelverket.

Eksempler på saker som er av privatrettslig karakter:

 • Manglende utbetaling av lønn og feriepenger
 • Lønnsfastsettelse der det ikke er allmenngjorte tariffavtaler
 • Oppsigelse
 • Permittering
 • Avvikling av ferie og rett til ferie
 • Rett til permisjon

Arbeidstilsynet mottar også ofte tips som gjelder andre myndigheters ansvarsområde:

 • Tips om svart arbeid skal til Skatteetaten
 • Mistanke om menneskesmugling eller voldskriminalitet må meldes til politiet
 • Manglende utbetaling av sykepenger eller konflikt med arbeidsgiver om vilkårene for sykefravær er oppfylt må meldes til NAV
 • Tips om kvalitet på mat eller dyrehelse må meldes Mattilsynet
 • Tips som omhandler dårlig kvalitet på tjenester, f.eks. undervisning eller helsetjenester må meldes til den som har tilsynsansvaret – for eksempel Fylkesmannen.
 • Hvis du som nabo til en byggeplass blir forstyrret av støy eller støv, må du kontakte kommunen.

Har du spørsmål om oppfølging?

Arbeidstilsynet har taushetsplikt om hvem som varsler oss om mulig ulovlige forhold. Taushetsplikten gjør at du i utgangspunktet ikke kan forvente en tilbakemelding fra oss utover den kvitteringen du fikk fra oss da du sendte inn tipset.


Konverter denne siden til PDF