Slik følger Arbeidstilsynet opp tips

Tips er en viktig informasjonskilde for Arbeidstilsynet, og vi vurderer alle tips som kommer inn. Arbeidstilsynet mottar over 7000 tips i året.

Tips om brudd på smittevern

Tips oss hvis du er vitne til brudd på bestemmelser om smittevern på arbeidsplassen, som f.eks. plikt til isolering eller karantene.  

Vi kan ikke alltid følge opp tipset umiddelbart. Hvis det haster, må du kontakte politiet. 

Har du spørsmål, ring oss på tlf. 73 19 97 00 + tastevalg 1. 

Selv om Arbeidstilsynet ikke kan følge opp med tilsyn umiddelbart, registreres de i en database og brukes som en del av grunnlaget for utvelgelse av hvilke bedrifter vi går på tilsyn i.

Meld fra internt først

Arbeidstilsynet forventer at farer og problemer i arbeidsmiljøet først og fremst meldes internt i samsvar med føringer i arbeidsgivers HMS-system, f.eks. avviksmelding, varsling eller melding til verneombudet. Dere kan også kontakte bedriftshelsetjenesten, dersom virksomheter har tilknytning til godkjent BHT.  

Oppfølging av tips

Arbeidstilsynet vurderer alle meldinger og om disse skal følges opp med tilsyn. Vi kan ta direkte kontakt med virksomheten og kreve at kritikkverdige forhold rettes opp i. Arbeidstilsynet kan ikke alltid følge opp tips umiddelbart. I noen tilfeller kan dette også gjelde alvorlige forhold. Dette kan fra Arbeidstilsynets side være knyttet til forhold som bemanning eller geografi.

Ved overhengende fare for liv og helse bør du ta kontakt med politiet.

Tips som ikke kan følges opp av Arbeidstilsynet

Noen av tipsene vi mottar er av privatrettslig karakter. At et tips er av privatrettslig karakter betyr at det er et anliggende mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidstilsynet har ingen myndighet overfor virksomheter i slike saker, men kan gi generell veiledning om regelverket.

Eksempler på saker som er av privatrettslig karakter:

 • Manglende utbetaling av lønn og feriepenger
 • Lønnsfastsettelse der det ikke er allmenngjorte tariffavtaler
 • Oppsigelse
 • Permittering
 • Avvikling av ferie og rett til ferie
 • Rett til permisjon

Arbeidstilsynet mottar også ofte tips som gjelder andre myndigheters ansvarsområde:

 • Tips om svart arbeid skal til Skatteetaten
 • Mistanke om menneskesmugling eller voldskriminalitet må meldes til politiet
 • Manglende utbetaling av sykepenger eller konflikt med arbeidsgiver om vilkårene for sykefravær er oppfylt må meldes til NAV
 • Tips om kvalitet på mat eller dyrehelse må meldes Mattilsynet
 • Tips som omhandler dårlig kvalitet på tjenester, f.eks. undervisning eller helsetjenester må meldes til den som har tilsynsansvaret – for eksempel Fylkesmannen.
 • Hvis du som nabo til en byggeplass blir forstyrret av støy eller støv, må du kontakte kommunen.

Har du spørsmål om oppfølging?

Arbeidstilsynet har taushetsplikt om hvem som varsler oss om mulig ulovlige forhold. Taushetsplikten gjør at du i utgangspunktet ikke kan forvente en tilbakemelding fra oss utover den kvitteringen du fikk fra oss da du sendte inn tipset.

Vi vurderer alle meldinger og om disse skal følges opp med tilsyn.

Meldinger som ikke følges opp umiddelbart, blir registrert. Disse brukes som grunnlag ved senere tilsynsvurderinger.