Forhåndssamtykke ved arbeid av barn og unge

Barn under 15 år eller som går på ungdomsskolen, skal som hovedregel ikke arbeide. Det kan gjøres unntak for barn som skal opptre og utføre kulturelt, kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig arbeid hvis arbeidsgiver har fått forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet.

Hva må du søke om?

Arbeidsgivere må søke om forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet dersom barn under 15 år eller går på ungdomsskolen, skal gjøre

 • kulturelt arbeid
 • kunstnerisk arbeid
 • sportslig arbeid
 • reklamemessig arbeid

Arbeidsgiver må få forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet før arbeidet starter. Vi kan ikke gi tillatelse til andre typer arbeid.

Eksempel på kulturelt, kunstnerisk eller reklamemessig arbeid er å opptre i

 • filminnspilling
 • tv-innspilling
 • reklameinnspilling
 • sceneshow
 • teateroppsetting
 • modelloppdrag

Sportslig arbeid er for eksempel å være utøver i et sportsarrangement.

Når skal dere sende inn søknaden?

Dere må sende inn søknaden i god tid før arbeidet starter. Saksbehandlingstiden er på minimum tre uker.

Hva må søknaden inneholde?

Vi trenger en del opplysninger og dokumentasjon for å kunne behandle søknaden om forhåndssamtykke til å sette barn i arbeid. Dere må sende oss disse opplysningene:

Navn og alder på barnet (fødselsdato). Vi trenger ikke person- eller fødselsnummer.

Beskriv hva arbeidet går ut på, eventuelt hva film- eller sceneproduksjonen handler om og hva rollen til barnet vil være.

Beskriv risikoforholdene ved arbeidet som barnet deltar i, eller som barnet indirekte kan bli eksponert for. Dette kan for eksempel være

 • bruk av teknologi
 • arbeidsutstyr
 • lyd
 • lys
 • kjemikalier
 • scenerøyk

Oppgi også opplysninger om arbeidssted, location eller innspillingssted.

I tilfeller der det er aktuelt, skal dere gi opplysninger om

 • ordninger for transport
 • reise
 • pause- og spisemuligheter
 • innkvarterings- eller boforhold

Oppgi hvor mange timer barnet vil arbeide per dag og uke. Se mer om arbeidstid for barn og ungdom under 18 år

Arbeidstimer for barn som skal opptre i kulturelt, kunstnerisk eller sportslig arbeid

Skal barnet opptre i kulturelt, kunstnerisk eller sportslig arbeid, kan barnet jobbe maks

 • 7 timer per dag de dagene hen har skole
 • 35 timer i uker de ukene hen har skole

Dere kan søke om tillatelse til at barnet kan jobbe mellom kl. 20.00 og kl. 23.00.

Ved film- eller sceneproduksjoner vil barn være i arbeid både under prøvene og under selve filminnspillings- eller forestillingsperioden. Du må gi opplysninger om hele denne perioden.

Oppgi tidspunkt for når arbeidet skal foregå. Skriv når arbeidet starter og slutter.

Oppgi det totale antall dager barnet vil være i arbeid – inkludert eventuelle prøver.

Beskriv hva dere har gjort for å forsikre dere om at arbeidet ikke vil gå utover skolegangen, helsen, sikkerheten eller utviklingen til barnet.

I film- og sceneproduksjoner trenger vi å vite hvordan dere sikrer at barnet har tilsyn av én eller flere voksne. De voksne skal sikre fullt forsvarlig tilsyn med alle risikoforhold barnet kan oppleve under og i etterkant av produksjonen.

Eksempel på slike risikoforhold er

 • fare for å snuble i scenekant og utstyr
 • fall fra høyder på scenen
 • fallende gjenstander ved ombygging av scene
 • hørselsskader ved høy lyd
 • scenerøyk
 • medieoppmerksomhet

Vedlegg til søknaden

Legg ved dette i søknaden:

Legg ved skriftlig samtykke fra foreldre eller foresatte. Hvis ikke foreldrene eller foresatte til barnet bor sammen eller de har delt foreldreansvar, skal begge gi samtykke.

Arbeidsgiver skal gjøre en risikovurdering før barnet begynner å arbeide. I søknaden skal dere legge ved

 • dokumentasjon på risikovurdering av arbeidssituasjonen til barnet
 • en handlingsplan som viser hvilke tiltak som skal redusere risikoforholdene slik at dere ikke utsetter barnet for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Handlingsplanen skal vise hvordan sikkerheten blir tatt hånd om

Risikovurderingen og handlingsplanen må være signert av leder og verneombud.

Vurderingen av risiko må ta utgangspunkt i alderen og erfaringen til barnet. Vurderingen skal omfatte alle forholdene ved arbeidssituasjonen og arbeidet ellers som kan påvirke den fysiske, psykiske, moralske eller sosiale utviklingen til barnet.

I film- og sceneproduksjoner er det viktig at dere er oppmerksomme på mulige risikofaktorer som kan oppstå hvis barnet skal være med i markedsføring av filmen eller teaterstykket. Dere bør også være oppmerksom på mulige risikofaktorer som kan oppstå i forbindelse med offentlig omtale av produksjonen i kjølvannet av premierer, som for eksempel negativ omtale av prestasjonene til barnet.

Hvis barnet skal være borte fra skolen over lengre tid, skal arbeidsgiver legge fram dokumentasjon som viser at arbeidsgiver har vært i kontakt med skolen og drøftet tiltak for å forhindre at arbeidet vil gå ut over skolegangen.

Send inn søknaden

Send inn søknaden med vedlagt dokumentasjon til oss via eDialog.

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Du kan også sende melding med tradisjonell post:

Arbeidstilsynet 
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim

Hvem skal sende søknaden?

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å søke om godkjenning hos Arbeidstilsynet.

Regelverk og mer informasjon

Barn og ungdom i arbeid

Arbeidstiden for barn og ungdom under 18 år

Arbeid av barn og ungdom i arbeidsmiljøloven kapittel 11

Arbeid av barn og ungdom i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 12


Konverter denne siden til PDF