Forhåndssamtykke ved arbeid av barn og unge

Barn under 15 år eller som er i skolepliktig alder, kan gjøre kulturelt, kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig arbeid hvis arbeidsgiver har fått forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet. 

Hva må du søke om?

Arbeidsgivere må søke om forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet dersom de skal ha barn under 15 år eller i skolepliktig alder i kulturelt, kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig arbeid. Arbeidet kan for eksempel være opptreden i film-, tv-, og reklameinnspilling, sceneshow eller teateroppsetning.

Arbeidsgiver må få forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet før arbeidet starter.

Hvem skal sende søknaden?

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å søke om godkjenning hos Arbeidstilsynet.

Hva må søknaden om forhåndssamtykke inneholde?

Vi trenger en del opplysninger og dokumentasjon for å kunne behandle søknaden om forhåndssamtykke til å sette barn i arbeid.

Dere må sende oss disse opplysningene: 

Oppgi navn og alder på barnet (fødselsdato). Arbeidstilsynet trenger ikke person- eller fødselsnummer.

Beskriv hva arbeidet går ut på, eventuelt hva film- eller sceneproduksjonen handler om og hva rollen til barnet vil være.

Beskriv særlige forhold ved arbeidet som barnet ikke selv deltar i, men som barnet indirekte kan bli eksponert for. Eksempel på slike særlige forhold kan være bruk av

  • arbeidsutstyr
  • kjemikalier
  • lyd
  • lys
  • teknologi

Oppgi opplysninger om arbeidssted, location eller innspillingssted. I tilfeller der det er aktuelt, oppgi også opplysninger om ordninger for transport, reise, pause- og spisemuligheter og innkvarterings- eller boforhold.

Oppgi hvor mange timer barnet vil arbeide per dag og uke.

Ved film- eller sceneproduksjoner vil barn være i arbeid både under prøvene og under selve filminnspillings- eller forestillingsperioden. Du må gi opplysninger om hele denne perioden.

Oppgi tidspunkt for når arbeidet skal foregå. Skriv når arbeidet starter og slutter.

Oppgi det totale antall dager barnet vil være i arbeid – inkludert eventuelle prøver.

Beskriv hva virksomheten har gjort for å forsikre seg om at arbeidet ikke vil gå utover skolegangen eller barnets helse, sikkerhet eller utvikling på en uheldig måte.

I film- og sceneproduksjoner trenger vi også opplysninger om hvilke ordninger virksomheten vil etablere for å sikre at barnet har løpende tilsyn fra, og tilgang til, en voksen eller voksne. Disse må være kompetente til å sikre fullt forsvarlig tilsyn med alle risikoforhold barnet kan oppleve under og i etterkant av produksjonen.

Nødvendig dokumentasjon

Legg ved dette i søknaden:

Legg ved skriftlig samtykke fra foreldre eller foresatte. Hvis ikke foreldrene eller foresatte til barnet bor sammen eller de har delt foreldreansvar, skal begge gi samtykke.

Arbeidsgiver skal utarbeide en risikovurdering før barnet begynner å arbeidet. Legg ved

  • dokumentasjon på risikovurding av arbeidssituasjonen til barnet
  • en handlingsplan som viser hvilke tiltak som skal redusere risikoforholdene slik at barnet ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at sikkerhet blir tatt hånd om

Risikovurderingen og handlingsplanen må være signert av leder og verneombud.

Vurderingen av risiko må ta utgangspunkt i barnets alder og erfaring. Den skal omfatte alle forhold ved arbeidssituasjonen og arbeidet for øvrig som kan påvirke barnet på en uheldig måte med hensyn til barnets fysiske, psykiske, moralske eller sosiale utvikling.

I film- og sceneproduksjoner er det viktig at arbeidsgiver er oppmerksom på mulige risikofaktorer som kan oppstå hvis barnet skal være med i markedsføring av filmen eller teaterstykket. Arbeidsgiver bør også være oppmerksom på mulige risikofaktorer som kan oppstå i forbindelse med offentlig omtale av produksjonen i kjølvannet av premierer, som for eksempel negativ omtale av prestasjonene til barnet.

Hvis barnet skal være borte fra skolen over lenger tid, skal arbeidsgiver legge fram dokumentasjon som viser at arbeidsgiver har vært i kontakt med skolen og drøftet tiltak for å forhindre at arbeidet vil gå ut over skolegangen.

Arbeidstid for personer under 18 år

Arbeidstiden for personer under 18 år skal legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer det i å dra nytte av undervisning

Send søknad

Søknad med vedlagt dokumentasjon sendes til oss via eDialog.

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Du kan også sende melding med tradisjonell post:

Arbeidstilsynet 
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er på minimum tre uker.

Arbeidsgiver kan ikke sette barn til slikt arbeid før de har fått samtykke fra Arbeidstilsynet.

Regelverk

Arbeid av barn og ungdom i arbeidsmiljøloven kapittel 11

Arbeid av barn og ungdom i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 12


Konverter denne siden til PDF