Forhåndssamtykke ved arbeid av barn og unge

Barn under 15 år eller som er i skolepliktig alder, kan gjøre kulturelt, kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig arbeid hvis arbeidsgiver har fått forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet. 

Hva må du søke om?

Arbeidsmiljøloven inneholder bestemmelser om arbeid av barn og ungdom. Hovedregelen er at barn under 15 år eller som er skolepliktige ikke skal utføre arbeid.

Det er i loven gjort unntak for kulturelt, kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig arbeid. Dette kan være kan være opptreden i film-, tv-, og reklameinnspilling, sceneshow eller teateroppsetning.

Arbeidsgiver må få forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet før arbeidet starter.

Hvem skal sende søknaden?

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å få en godkjenning fra Arbeidstilsynet før arbeidet starter.

Hva må søknaden om forhåndssamtykke inneholde?

Arbeidstilsynet trenger en del opplysninger og dokumentasjon for å kunne behandle en søknad om forhåndssamtykke til å sette barn i arbeid.

Disse opplysningene må dere sende oss:

Før opp barnets navn og alder (fødselsdato). Arbeidstilsynet trenger ikke person- eller fødselsnummer.

Beskriv hva arbeidet skal bestå i, eventuelt hva film- eller sceneproduksjonen handler om og hva som vil være barnets rolle.

Beskriv særlige forhold ved arbeidet som barnet ikke selv deltar i, men som barnet indirekte kan bli eksponert for. For eksempel bruk av teknologi, arbeidsutstyr, lyd, lys og kjemikalier.

Oppgi opplysninger om arbeidssted, location eller innspillingssted. I tilfeller der det er aktuelt, oppgi også opplysninger om ordninger for transport, reise, pause- og spisemuligheter og innkvarterings- eller boforhold.

Oppgi hvor mange timer barnet vil arbeide per dag/uke.

I forbindelse med film- eller sceneproduksjoner vil barnet anses for å være i arbeid ikke bare under filminnspillings- eller forestillingsperioden, men også under prøvene. Opplysninger om arbeidstiden må derfor også omfatte denne perioden.

Opplys også om det søkes om at barnet kan arbeide i tidsrommet mellom kl. 20.00 og kl. 23.00.

Oppgi det totale antall dager barnet vil være i arbeid – inkludert eventuelle prøver.

Beskriv her hva virksomheten har gjort for å forsikre seg om at arbeidet ikke vil gå utover skolegangen eller barnets helse, sikkerhet eller utvikling på en uheldig måte.

I film- og sceneproduksjoner trenger vi også opplysninger om hvilke ordninger virksomheten vil etablere for å sikre at barnet har løpende tilsyn fra, og tilgang til, en voksen eller voksne. Disse må være kompetente til å sikre fullt forsvarlig tilsyn med alle risikoforhold barnet kan oppleve under og i etterkant av produksjonen.

Nødvendig dokumentasjon

Dette må dere legge ved søknaden:

I de tilfeller hvor foreldrene ikke bor sammen og har delt foreldreansvar skal det foreligge samtykke fra begge.

Arbeidsgiver skal utarbeide en risikovurdering før barnet settes i arbeid. Legg ved dokumentasjon på risikovurding av arbeidssituasjonen til barnet. Legg også med en handlingsplan som viser hvilke tiltak som iverksettes for å redusere risikoforholdene slik at barnet ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at sikkerhetshensyn ivaretas.  Risikovurderingen og handlingsplanen må være signert av leder og verneombud.

Vurderingen av risiko må ta utgangspunkt i barnets alder og erfaring.  Den skal omfatte alle forhold ved barnets arbeidssituasjon og arbeidet for øvrig som kan påvirke barnet på en uheldig måte med hensyn til barnets fysiske, psykiske, moralske eller sosiale utvikling

I film- og sceneproduksjoner er det viktig at virksomheten er oppmerksom på mulige risikofaktorer som kan oppstå hvis barnet blir benyttet i markedsføring av filmen eller teaterstykket. Man bør også være oppmerksom på mulige risikofaktorer som kan oppstå i forbindelse med offentlig omtale av produksjonen i kjølvannet av premierer som for eksempel negativ omtale av barnets prestasjoner.

Dette gjelder tilfeller der arbeidet vil være av et slikt omfang at barnet vil være borte fra skolen over lenger tid. I slike tilfeller må arbeidsgiver være forberedt på å legge fram dokumentasjon som viser at arbeidsgiver har vært i kontakt med skolen og drøftet tiltak for å forhindre at arbeidet vil gå ut over skolegangen.

For å korte ned på saksbehandlingstiden, bør arbeidsgiver vurdere om en slik dokumentasjon bør legges ved allerede med søknaden.

Arbeidstid for personer under 18 år

Arbeidstiden for personer under 18 år skal legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer det i å dra nytte av undervisning

Unntak for kulturelt arbeid:

Merk at Arbeidstilsynet ikke kan gi unntak fra timegrensene for reklamemessig arbeid. Arbeidstilsynet kan derfor bare gi forhåndssamtykke til at barn settes til reklamemessig arbeid når arbeidstiden ligger innenfor grensene for lovlig arbeidstid.

Send søknad

Søknad med vedlagt dokumentasjon sendes til Arbeidstilsynet via eDialog.

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Du kan også sende melding med tradisjonell post:

Arbeidstilsynet 
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim 

Saksbehandlingstid

Arbeidsgiver må regne med en saksbehandlingstid på minimum tre uker hos Arbeidstilsynet. Arbeidsgiver kan ikke sette barn til slikt arbeid før det foreligger samtykke fra Arbeidstilsynet.

Regelverk

Arbeidsmiljøloven kapittel 11

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 12


Konverter denne siden til PDF