Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for å følge opp sykefraværet i virksomheten. I mange virksomheter delegerer arbeidsgiver personalansvaret til en leder som får personalansvar for arbeidstakere i sin enhet eller avdeling.

Lederen som har personalansvaret, kan ikke delegere sykefraværsoppfølgingen til andre. Praktiske administrasjonsoppgaver knyttet til oppfølgingen kan likevel gjøres av andre enn nærmeste leder. Arbeidsgiver skal sørge for kontinuerlig oppfølging av sykemeldte ved hjelp av ulike tiltak. 

Råd til arbeidsgiver

 • Kom raskt i gang med dialog og tiltak.
 • Sykefravær koster bedriften mye og lange fravær er nedbrytende for arbeidstaker.
 • Ha alltid fokus på tilrettelegging fremfor diagnose og kontroll.

Oppfølgingsplan

Arbeidsgiver skal i samråd med arbeidstaker utarbeide en oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeidet, med mindre det er åpenbart unødvendig.

Arbeidet med oppfølgingsplanen skal starte så tidlig som mulig og være utarbeidet innen fire uker.

Planen skal sikre at dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer raskt i gang, og at tiltak og muligheter for å komme i arbeid igjen vurderes grundig. Hvor omfattende planen og tiltakene skal være, vil avhenge av hvor omfattende funksjonssvikten er og varigheten av den.

Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplanen uoppfordret til sykemelder så snart den er utarbeidet, og senest etter fire uker.

Krav til oppfølgingsplan:

 • Vurdering av arbeidstakers oppgaver og mulighet til å gjennomføre dem
 • Aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi
 • Bistand, for eksempel fra bedriftshelsetjeneste og NAV
 • Plan for videre oppfølging

Dialogmøte innen sju uker

Arbeidsgiver skal kalle inn arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest sju uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet. Dialogmøte skal avholdes for arbeidstaker som er helt sykmeldt med mindre det er åpenbart unødvendig. For arbeidstaker som er delvis borte fra arbeidet (gradert sykmeldt) skal et slikt møte holdes når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det hensiktsmessig. På møtet kan arbeidstaker ha med seg verneombud eller tillitsvalgt hvis ønskelig.

Sykmelder skal være med hvis både arbeidsgiver og arbeidstaker eller arbeidstaker alene ønsker det. NAV, bedriftshelsetjenesten eller andre relevante aktører kan også kalles inn dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det. 

For å ha fortsatt rett til sykepenger etter åtte ukers sykmelding, er det etter folketrygdloven et krav om at arbeidstaker prøver seg i arbeidsrelatert aktivitet. Det kan gis unntak fra NAV ved tungtveiende medisinske grunner eller i tilfeller der arbeidsgiver kan dokumentere at tilrettelegging ikke er mulig.

Deltakelse på dialogmøte arrangert av NAV etter senest 26 uker

NAV skal innkalle til dette møtet. Her skal det foretas vurderinger av hvilke muligheter som foreligger på arbeidsplassen og hvilke alternativer som kan være aktuelle for den sykmeldte ut fra en helsemessig vurdering.

NAV kan kreve at sykmelder eller annet helsepersonell skal delta i møtet hvis det anses som hensiktsmessig. NAV kaller inn til møtet tre uker før det avholdes. Arbeidsgiver skal sørge for at oppdatert plan sendes NAV senest en uke før dialogmøtet jf. folketrygdloven.

Arbeidstaker, arbeidsgiver, sykemelder eller NAV kan ved behov be om at NAV innkaller til et tredje dialogmøte mellom den sykmeldte arbeidstaker og arbeidsgiver.

Senest innen ett år, som er maksimal tid for sykepenger etter folketrygdloven, skal NAV på ny vurdere rettigheter og behov for arbeidsrettede tiltak.

Tilrettelegging/tiltak

Funksjonsvurderingen skal ta utgangspunkt i hva arbeidstaker kan eller ikke kan utføre av arbeidsoppgaver. Det kan innhentes opplysninger fra lege hvis arbeidstaker samtykker, men diagnose skal ikke diskuteres.

Arbeidsgiver skal iverksette realistiske og konkrete tiltak som kan gjøre det mulig for arbeidstaker å utføre sine oppgaver helt eller delvis, eventuelt andre arbeidsoppgaver. Tilretteleggingen trenger nødvendigvis ikke bety reduksjon av arbeidstiden.

Aktuelle tiltak for arbeidsgiver kan være:

 • Fysisk eller ergonomisk tilrettelegging
 • Endring av arbeidstid, tidskrav, tempo mv
 • Omorganisering av arbeidet, rutiner eller funksjoner
 • Omplassering til annet arbeid
 • Anskaffelse/tilpasning av teknisk utstyr
 • Endring/nye arbeidsoppgaver
 • Opplæring/omskolering

Arbeidstakers plikter

Arbeidstaker har plikt til å medvirke i arbeidet med å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplanen. Dersom en arbeidstaker ikke vil medvirke, vil arbeidsgiver bli regnet som fritatt fra sin plikt til å utarbeide en oppfølgingsplan. Dette fordi utarbeidelsen av slike planer forutsetter en dialog mellom partene.

Arbeidstaker plikter bare å gi opplysninger om sin arbeidsfunksjon. Arbeidstaker har ingen plikt til å gi arbeidsgiver medisinske eller andre private opplysninger.

Råd til arbeidstaker

 • Du plikter å medvirke til dialog om funksjonsvurdering med arbeidsgiver.
 • Tenk nøye gjennom hva du mener skal til for å kunne komme helt eller delvis tilbake i arbeid.
 • Verneombudet skal bistå arbeidstakere i arbeidsmiljøspørsmål.

Arbeidstilsynets rolle

Arbeidstilsynet vil ved tilsyn kunne sjekke at virksomheter har et system for å forbygge og følge opp sykefravær. I de tilfeller der arbeidsgiver ikke kan vise til rutiner eller ikke vil utarbeide oppfølgingsplan, kan arbeidstilsynet gi pålegg om at dette skal gjøres. Arbeidstilsynet kan også gi pålegg ved manglende tilrettelegging.

Arbeidstilsynet har ikke anledning til å pålegge arbeidstaker å medvirke. Spørsmål om manglende medvirkning bør rettes til NAV.

Mer informasjon 

Se brosjyren Oppfølging av sykmeldte (NAV). På nettstedet finner du også andre nyttige verktøy for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere.

Regelverk

Krav til forebygging og oppfølging av sykefravær - arbeidsmiljøloven § 3-1

Generelle krav til arbeidsmiljøet i arbeidsmiljøloven § 4-1


Konverter denne siden til PDF