Permisjoner

Permisjon er en rett for arbeidstaker til å være borte fra arbeidet sitt i et begrenset tidsrom. Permisjon kan være lønnet – helt eller delvis – eller ulønnet.

Permisjon er midlertidig og arbeidstaker er fremdeles ansatt og har rett og plikt til å komme tilbake til stillingen sin når permisjonen er ferdig.

Enkelte permisjoner blir direkte avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller følger av tariffavtaler. En del permisjoner er lovfestede. Det gjelder i første rekke foreldrepermisjon og andre permisjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel/adopsjon, fri ved barns eller barnepassers sykdom og fri ved pleie av nære pårørende. En annen lovfestet permisjon er utdanningspermisjon.

Det er kun svangerskapskontroll som i følge arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker rett til økonomisk kompensasjon i forbindelse med permisjonen.

Det er viktig å være oppmerksom på at mange av permisjonsreglene gjelder ulønnet permisjon. Man får altså rett til fri fra arbeidet, men ikke med lønn. 

Varsle arbeidsgiver

Arbeidstaker som vil ta ut permisjon må selvsagt varsle arbeidsgiver om dette på forhånd.

En arbeidsgivers rett til å nekte permisjon er begrenset. Det antas at slik nektelse bare kan skje dersom arbeidsgiver har en rimelig grunn for det. Permisjon må som regel innvilges dersom dette betyr mye for den enkelte arbeidstaker, og arbeidsgiver ikke påføres for store ulemper med dette. Bakgrunnen for arbeidstakers ønske om permisjon vil ha mye å si ved denne vurdering.

Rett til permisjon etter arbeidsmiljøloven

Arbeidsgivers rett til å nekte permisjon er begrenset. Permisjon må som regel innvilges dersom dette betyr mye for den enkelte arbeidstaker, og arbeidsgiver ikke får for store ulemper med dette. Bakgrunnen for arbeidstakers ønske om permisjon vil ha mye å si i denne vurderingen.

Regelverk

Les mer om regelverket om permisjon: Arbeidsmiljøloven kap. 12

Merk at det adgang til å endre regelverket om permisjoner gjennom forskrifter ved utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smitte: Arbeidsmiljøloven § 12-16


Konverter denne siden til PDF