Bakløftere

Bakløftere på laste- og varebiler er stadig involvert i og årsak til arbeidsulykker. Ulykkene skyldes ofte mangelfullt vedlikehold eller feil bruk som følge av manglende opplæring.

Typiske ulykker med bakløftere er at:

  • sjåføren faller utfor plattformen
  • sjåføren blir klemt mellom plattformen og bilen

Krav om periodisk kontroll av bakløftere

Svikt i hydraulikk og sveiseforbindelser kan føre til at bakløfteren faller ned med personer og last. Dette kan føre til alvorlige skader. Periodisk kontroll og vedlikehold av bakløftere er derfor svært viktig for å unngå ulykker.

Forskrift om utførelse av arbeid § 12-3 setter krav til systematisk kontroll og vedlikehold. Her heter det: «Arbeidsgiver skal sørge for periodisk kontroll dersom arbeidsutstyr og anlegg utsettes for påvirkninger som forårsaker forringelse som kan føre til farlige situasjoner.»

Periodisk kontroll skal utføres av kvalifisert person

Montering, kontroll, vedlikehold og reparasjon av arbeidsutstyr skal bare utføres av personer som har fått nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon for dette arbeidet, jf. § 12-2 i forskrift om utførelse av arbeid.

Dokumentasjon på kontroll og vedlikehold skal ligge i bilen

All kontroll og alt vedlikehold skal dokumenteres ifølge forskrift om utførelse av arbeid § 12-8. Den krever blant annet: «Det skal fremgå tydelig hva som er kontrollert og hvem som har utført kontrollen. Når arbeidsutstyr brukes utenfor virksomheten, skal dokumentasjon for den siste kontrollen medfølge.»

Et typisk eksempel på slik dokumentasjon er et utfylt servicehefte som viser at bakløfteren har vært på verksted og blitt kontrollert og vedlikeholdt i tråd med anvisningene fra produsenten.

Print screen av kontrollskjema fra servicehefte for bakløfter (zepro). Illustrasjon.

Figur 1: Eksempler på kontrollskjema fra servicehefte for bakløfter (Zepro).

EU-kontroll er ikke nok

EU-kontrollen skal omfatte sjekk av karosseri og påbygg. Den skal dermed avdekke farlig rust i dører og skader, sprekker og deformasjoner i påbyggets konstruksjon.

En EU-kontroll er likevel ikke nok til å oppfylle Arbeidstilsynets krav til periodisk kontroll av arbeidsutstyr. Den fanger for eksempel ikke opp mulige mangler ved hydraulikkanlegget og det elektriske utstyret. Dermed fanger den heller ikke opp spesielle sikkerhetsaspekter ved bakløftere.

Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring

Ansatte som håndterer arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk, skal ha dokumentert sikkerhetsopplæring.

I forskrift om utførelse av arbeid § 10-1 heter det: «Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring etter § 10-2. Dokumentert sikkerhetsopplæring kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det.»

Krav til innholdet i opplæringen

§ 10-2 i forskrift om utførelse av arbeid stiller krav til innholdet i den dokumenterte opplæringen.

Bestemmelsen sier blant annet at den som skal bruke arbeidsutstyret, skal ha:

  • praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll
  • kunnskaper om de kravene som forskrifter og bruksanvisning stiller til sikker bruk og betjening

Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften.

Attest på dokumentasjon på enkel opplæring. I attesten står det "Jeg bekrefter herved å ha lært opp Kari Hansen i bruk av hydraulisk bakløfter på lastebil. Vi har gått gjennom bruksanvisning, faremomenter, betjening, vedlikehold og praktisk bruk av sikre arbeidsmetoder". I tillegg står det underskrifter og tid og sted. Illustrasjon.

Figur 2: Eksempel på enkel dokumentasjon på opplæring.

Arbeidstilsynets kontroller

Bakløftere og andre påbygg på laste- og varebiler er stadig involvert i og årsak til arbeidsulykker. Ulykkene skyldes ofte mangelfullt vedlikehold eller feil bruk som følge av manglende opplæring.

På tilsyn kontrollerer Arbeidstilsynet

  • at arbeidstakere som bruker bakløfter har fått dokumentert sikkerhetsopplæring
  • at en kvalifisert person har utført periodisk kontroll av bakløfteren i tråd med produsentens bruksanvisning

Tilsynene foregår stort sett ved veikontroller. Her intervjuer vi sjåførene og ber om dokumentasjon på opplæring og periodisk kontroll. Hvis denne dokumentasjonen mangler i bilen, får virksomheten varsel om pålegg.

Under tilsynet får sjåførene mulighet til å informere Arbeidstilsynet om vanskelige vareleveringsforhold. Tipsene gir grunnlag for at vi kan inspisere leveringsstedene og eventuelt gi pålegg om utbedringer.