Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv.

DatoFOR-2008-02-08-112
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2008-02-08 14:20
Ikrafttredelse2008-03-01
Sist endret
FOR-2023-08-29-1363
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2016-06-17-73/§6, forskrift/2011-02-11-150,
Rettet2017-01-01 (hjemmel)
KorttittelForskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv.

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 8. februar 2008 med hjemmel i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser § 7. Fremmet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 11. februar 2011 nr. 150. Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 6.
Endret ved forskrifter 25 jan 2010 nr. 66, 15 nov 2011 nr. 1104, 21 nov 2011 nr. 1118, 3 mars 2014 nr. 249, 21 mai 2014 nr. 673 (bortfalt) jf 10 juni 2014 nr. 719, 4 feb 2016 nr. 98, 4 april 2018 nr. 533, 12 feb 2020 nr. 128, 29 aug 2023 nr. 1363 (i kraft 1 jan 2024, bl.a tittel).
Rettelser: 01.07.2012 (hjemmel), 25.07.2016 (§ 6 første ledd), 01.01.2017 (hjemmel).