Markedskontroll

Markedskontroll er myndighetenes redskap for å kontrollere at produkter er i samsvar med kravene i regelverket. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at produsenter, importører og leverandører ivaretar ansvaret sitt.

Markedskontrollen skal bidra til å sikre trygg bruk av maskiner, personlig verneutstyr, stiger og stillaser og kjemikalier. Markedskontroll er et hjelpemiddel for å sikre like konkurransevilkår og fri flyt av varer innenfor EØS-området. Det å drive markedskontroll er en plikt Norge har gjennom EØS-avtalen.

Hva kontrolleres?

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at konstruksjon, produksjon, salg og omsetning skjer ifølge regelverket for områdene:

Arbeidstilsynet kontrollerer om maskiner og personlig verneutstyr tilfredsstiller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene som gjelder, og at det som omsettes er samsvarserklært og CE-merket på rett måte.

Samsvarserklæring er produsentens egenerklæring. Gjennom denne erklæringen påtar produsenten seg ansvaret for at utstyret tilfredsstiller alle aktuelle lovkrav.

CE-merket er et synlig bevis på at utstyret, etter produsentens mening, oppfyller samtlige forpliktelser. For å kunne påføre CE-merket skal produsenten foreta en samsvarsvurdering.

Les mer om CE-merking og samsvarsvurdering

Regelverk

Arbeidstilsynet kontrollerer om det er sikkert å bruke utstyret gjennom å kontrollere om kravene som gjelder for utstyret er oppfylt. Stiger og stillaser skal tilfredsstille de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene som gjelder for slikt utstyr, og Arbeidstilsynet kontrollerer blant annet at utstyr som omsettes, har sertifikat.

For å få sertifikat må produktet prøves og/eller testes av et sertifiseringsorgan i EU/EØS som er akkreditert for oppgaven. Dersom sertifiseringsorganet finner at produktet tilfredsstiller kravene i produsentforskriften kapittel 4, vil det utstede et sertifikat for produktet. Sertifiseringsorganet skal i tillegg utføre årlige stikkprøver av produkter som har sertifikat.

Produsentforskriften kapittel 4 Stillaser og stiger

Arbeidstilsynet kontrollerer at sikkerhetsdatablader og fareetiketter for kjemikalier er i henhold til regelverket. Vi kontroller også om leverandører av kjemikalier har systemer og rutiner for å utarbeide, oppdatere og distribuere sikkerhetsdatablader og fareetiketter. I tillegg kontrollerer vi om importører av kjemikalier har deklarert kjemikaliene til produktregisteret der dette er påkrevd. Les mer om produktregisteret (miljødirektoratet.no).

Hvordan starter en markedskontrollsak?

Arbeidstilsynet kan gjennomføre kontroller hos produsenter, importører og leverandører. Dette skjer ofte ved såkalte markedskontrollaksjoner.

Under ordinære tilsyn i virksomheter kan Arbeidstilsynets inspektører oppdage produkter eller kjemikalier som de antar er i strid med gjeldende regler. Det gir grunnlag for å kontakte aktuelle produsenter, importører og leverandører.

I etterkant av arbeidsulykker hender det at Arbeidstilsynet finner feil og mangler ved utstyret som var involvert i arbeidsulykken.

Det er utviklet felles europeiske datasystemer hvor tilsynsmyndigheter i alle EU/EØS-land deler og utveksler informasjon om farlige produkter og kjemikalier. Arbeidstilsynet kan dermed også starte en markedskontrollsak på bakgrunn av slik utveksling av informasjon medlemslandene imellom.

Ulovlig omsetning

Hvis Arbeidstilsynet avdekker at utstyret som omsettes, samsvarserklæringen, CE-merkingen, sikkerhetsdatablader eller fareetiketter har mangler, må produsenten eller leverandøren utbedre manglene. For stiger og stillas gjelder dette ved mangler ved utstyret, typegodkjenning og merking av produktet. 

Hvis produsenten eller leverandøren ikke retter på manglene frivilling, kan Arbeidstilsynet fatte vedtak om utbedringer. 

Arbeidstilsynet kan forby videre omsetning og fatte vedtak om tilbaketrekning fra markedet.

Grunnlag for markedskontroll

Arbeidstilsynet trenger følgende informasjon for å vurdere om det er grunnlag for å starte en markedskontrollsak:

 • Varenavn og beskrivelse av maskinen
 • Typebetegnelse
 • Eventuelt serienummer
 • Produksjonsår/årsmodell
 • Produsent
 • Leverandør eller forhandler
 • Importør til Norge
 • Evt. eier av maskinen
 • Samsvarserklæring
 • Dokumentasjon på CE-merking
 • Bruksanvisning til maskinen
 • Forklaring på ev. avvik som gir grunnlag for markedskontroll
 • Bilder av maskinen

Les mer om ansvaret ved produksjon og salg av maskiner

 • Varenavn og beskrivelse av utstyret
 • Evt. varenummer
 • Produksjonsår
 • Produsent
 • Leverandør eller forhandler
 • Importør til Norge
 • Ev. eier av utstyret
 • Samsvarserklæring
 • Dokumentasjon på CE-merking
 • Bruksanvisning til utstyret
 • Dokumentasjon på EF-typeprøving av utstyret
 • Forklaring på evt. avvik som gir grunnlag for markedskontroll
 • Varenavn og beskrivelse av utstyret
 • Ev. varenummer
 • Produksjonsår
 • Produsent
 • Leverandør eller forhandler
 • Importør til Norge
 • Ev. eier av utstyret
 • Monteringsveiledning til utstyret
 • Forklaring på evt. avvik som gir grunnlag for markedskontroll
 • Bilder av utstyret
 • Navn på kjemikaliet
 • Leverandør/ forhandler
 • Kopi av sikkerhetsdatablad
 • Kopi eller bilde av fareetiketten
 • Hvor kjemikaliet er funnet (arbeidsplass/firma)
 • Forklaring på evt. avvik som gir grunnlag for markedskontroll