Uprawnienia do obsługi wózków kontenerowych, żurawi/dźwigów oraz maszyn do przemieszczania mas zdobyte poza terytorium Norwegii

Wymogi szkoleniowe

Wszystkie osoby, które wykonują prace przy użyciu maszyn, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia muszą udokumentować odbycie certyfikowanego szkolenia z obsługi maszyn oraz bezpieczeństwa pracy.

Obowiązek ten dotyczy operatorów nastepujących typów maszyn:

 • dźwignice suwnicowo-wspornicowe (dźwignica typu suwnica+wspornica oraz mostowiec - jeżeli ich użycie może zagrażać życiu lub zdrowiu)
 • żurawie wieżowe
 • żurawie samojezdne
 • dźwigi portalowe
 • dźwigi samochodowe montowane na pojezdzie, przyczepie lub naczepie o udźwigu wiekszym niż 2tm
 • wózki jezdniowe podnośnikowe wyposażone w stałe miejsce operatora
 • maszyny do przemieszczania mas o mocy większej niż 15kW (20,4 hk)
 • dźwig offshore

Zezwolenie na używanie zagranicznych uprawnień operatorów maszyn

Zagraniczne uprawnienia operatorów maszyn wymienionych powyżej nie są uznawane automatycznie za wystarczające do ich obsługi na terytorium Norwegii. W celu uzyskania zgody na posługiwanie sie zagranicznymi uprawnieniami należy wystąpić o zgodę do Arbeidstilsynet. Ze względów bezpieczeństwa wymaga się posiadania odpowiednich szkoleń przed rozpoczęciem użytkowania tego rodzaju maszyn.

Zagraniczne uprawnienia mogą być używane w Norwegii tylko i wyłącznie z pozwoleniem wydanym przez Arbeidstilsynet.

Zezwolenie zostanie wydane jeżeli osoba składająca podanie może udokumentować, że szkolenie, które było podstawą nadania uprawnień zagranicznych było zgodne z ustaleniami władz kraju szkolenia. Jeżeli organy kraju z którego pochodzi certyfikat nie stawiaja odrębnych wymogów co do obsługi wymienionych wcześniej maszyn, zezwolenie zostanie wydane jeśli osoba będzie w stanie udokumentować, że pracowala z tymi maszynami przez minimum rok w ciągu ostatnich 10 lat.

W niektórych przypadkach Arbeidstilsynet może wydać zezwolenie na podstawie udokumentowanego doświadcznia zdobytego w życiu zawodowym. Jest to podyktowane faktem, iż doświdczenie zawodowe można stawiać na równi ze szkoleniem. Dotyczy to krajów w których nie wymaga się dodatkowych szkoleń z zakresu obsługi tego typu maszyn.

Informacje praktyczne:

 • Uprawnienia zdobyte na terenie Skandynawii (Dania, Szwecja, Islandia, Finlandia) Zezwolenie jest wydawane jeżeli składający podanie przedstawi następujące dokumenty:
  • dokument potwierdzający tożsamość (paszport lub inny równoważny dokument)
  • potwierdzenie odbycia szkolenia (certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia), które wymagane jest do obsługi danej maszyny na terenie danego kraju skandynawskiego
 • Uprawnienia zdobyte w pozostałych krajach EOG (certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia) będą rozpatrywane w oparciu o program odbytego szkolenia. Jeżeli organy kraju z którego pochodzi certyfikat nie stawiają odrębnych wymogów co do obsługi wymienionych wcześniej maszyn, zezwolenie zostanie wydane jeśli osoba będzie w stanie udokumentować, że pracowała z tymi maszynami przez minimum rok w ciągu ostatnich 10 lat.

Dodatkowo należy załączyć:

 • dokument potwierdzający tożsamość
 • potwierdzenie odbycia szkolenia (certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia), które wymagane jest do obsługi danej maszyny na terenie danego kraju EOG.

Uprawnienia zdobyte w krajach nie należących EOG zazwyczaj nie będą akceptowane. Osoba posiadająca uprawnienia spoza obszaru EOG może skontaktować się z certyfikowanym centrum szkolenia operatorów maszyn.

Wykaz wszystkich jednostek tego rodzaju znajduje się na stronie www.sert555.no

W jaki sposób ubiegać się o zezwolenie

Proces ubiegania się o zezwolenie na obsługę maszyn jest taki sam niezależnie czy dotyczy wozkow kontenerowych, zurawi/dzwigow, czy maszyn do przemieszczania mas.

 

 1. Wypełnij podanie dostępne pod adresem

  Pobierz formularz (formacie Word)

  Pobierz formularz (formacie ODF)
 2. Prześlij kopie dokumentów

  • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość

  • kopia certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego szkolenie

  • Jeżeli uprawnienia zostały zdobyte w kraju EOG, którego prawodawstwo nie reguluje wymogu odbycia szkolenia należy przesłać dokumentację, że osoba ubiegająca się o wydanie uprawnień obsługiwała daną maszyne na codzień conajmniej przez 2 lata w ostatnim dziesięcioleciu w kraju EOG.

   Za taka dokumentacje uwaza sie potwierdzenie od wczesniejszego pracodawcy, ktore bedzie zawierac informacje o okresie pracy oraz o maszynach , ktore byly obslugiwane. Wycinek z wyplaty moze byc alternatywna forma dokumentacji, jesli osoba nie posiada potwierdzenia. W takim przypadku wycinek z wyplaty musi zawierac okres pracy oraz rodzaj obslugiwanej maszyny.

 3. Kompletne podanie wraz załącznikami należy przesłać na adres:

Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim

Czas oczekiwania na rozpatrzenie podania

Decyzja o pozwoleniu posługiwania się zagranicznymi uprawnieniami zostanie podjęta w przeciągu 4 miesięcy od daty otrzymania dokumentów przez Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet potwierdzi otrzymanie podania i ewentualnie poprosi o brakujace informacje w ciągu miesiąca od otrzymania podania.

Na dzień dzisiejszy czas oczekiwania wynosi maksymalnie 4 tygodnie.

Zezwolenie tymczasowe

Obywatel kraju EOG, który tymczasowo bedzię używać swojego zagranicznego certyfikatu lub świadectwa odbycia szkolenia musi również ubiegać się o zezwolenie. Jednak w przypadkach, w których składający podanie zamieszkuje w granicach EOG i nie stracił uprawnień do wykonywania działaności Arbeidstilsynet dołoży wszelkich starań aby decyzja została wydana najpóźniej w miesiąc po wpłynięciu kompletnego wniosku.

Jeżeli z jakiś powodów wydanie wniosku nie będzie mogło nastąpić w okresie 1 miesiąca, składający podanie otrzyma informacje o przyczynie opóźnienia wraz z planem czasowym przewidującym zakończenie wydawania decyzji.

Decyzja będzie wydana najpóźniej w 2 miesiące licząc od wpłynięcia kompletnego wniosku.

Jeżeli Arbeistilsynet nie wyda decyzji w podanych powyżej terminach, będzie to oznaczalo, że składający wniosek może używać maszyn.

Zezwolenie

Nawet po otrzymaniu zezwolenia uprawnienia nie będą konwertowane na uprawnienia norweskie. Zezwolenia nie można zatem wysyłać do Sentralregisteret albo Norsk kompetanseregisteret w celu przekonwertowania. Zezwolenie z Arbeidstilsynet musi być używane łącznie z zagranicznym certyfikatem lub świadectwem. Norweskie uprawnienia można uzyskać dopiero po odbyciu szkolenia w norweskiej certyfikowanej jednostce szkoleniowej.

Wykaz takowych znajduje się na stronie www.sert555.no.

Samo zezwolenie nie jest wystarczające do używania danego rodzju maszyny, tak długo jak pracownik nie otrzyma odpowiedniego przeszkolenia w danym miejscu pracy w związku z wykonywaniem danej czynności przy użyciu danej maszyny.