Godkjenning av BHT og hvilke virksomheter har plikt til å være tilknyttet BHT

Om godkjenning av BHT og hvilke virksomheter som har plikt til å være tilknyttet BHT

Følgende forskrifter gjelder for bedriftshelsetjeneste:

 1. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning gir bestemmelser om hvilke bransjer/næringer som skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste.
 2. Forskrift om administrative ordninger stiller blant annet krav til kvaliteten i bedriftshelsetjenester som skal levere tjenestene sine til virksomheter med plikt til å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste.

Tilbydere av bedriftshelsetjeneste til virksomheter som har plikt til BHT, skal være godkjent av Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet har utarbeidet et elektronisk søknadsskjema som skal benyttes for å søke om godkjenning.

Konsekvenser for virksomhetene med plikt til godkjent BHT

Alle pliktvirksomhetene må forsikre seg om at de har en godkjent BHT.

Her kan du finne bedriftshelsetjenester som er godkjente

Arbeidsgivers ansvar

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for oppfølging og kontroll av arbeidsmiljøet i egen virksomhet.

Personellet i den godkjente bedriftshelsetjenesten er rådgivere. Det er arbeidsgivers ansvar å be om råd.

Arbeidsgiver skal sørge for at den godkjente bedriftshelsetjenesten:

 • bistår arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.
 • har en fri og uavhengig stilling og at tjenesten ikke er underlagt arbeidsgivers instruksjonsmyndighet i faglige spørsmål.
 • kan bistå i det omfang som er virksomhetens behov - slik at man oppfyller forskriftens krav.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriftene om godkjent bedriftshelsetjeneste, er straffbart i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19.

Det er Arbeidstilsynet som skal godkjenne bedriftshelsetjenestene. Vilkårene for godkjenning er knyttet til bedriftshelsetjenestens evne og kompetanse til å yte pliktvirksomhetene bistand.

Konsekvenser for BHT-leverandørene til pliktvirksomhetene

Tilbydere av BHT til pliktvirksomhetene skal være godkjent av Arbeidstilsynet.

Lenke til skjema for å søke godkjenning.

Vilkår for å bli godkjent

Det blir stilt krav til kvaliteten i bedriftshelsetjenester som skal levere tjenestene sine til virksomheter med plikt til å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste.

For å bli godkjent må bedriftshelsetjenesten:

 • samlet sett være i stand til å gi en helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske HMS-arbeidet.
 • ha et kvalitetssikringssystem som sikrer at BHT'en bistår arbeidsgiver på en tilfredsstillende måte, og sikrer faglig kompetanseutvikling for BHT'ens personale.
 • ha en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi rådgivning innen følgende kompetanseområder:
  • Arbeidsmedisin/arbeidshelse
  • Yrkeshygiene
  • Ergonomi
  • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • Systematisk HMS-arbeid
 • ha et faglig personale som dekker minst 3 årsverk
 • dekke følgende fagområder med minimum 30 prosent av et årsverk:
  • Arbeidsmedisin
  • Yrkeshygiene
  • Ergonomi
  • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

I særlige tilfeller kan en bedriftshelsetjeneste der det faglige personalet dekker 2 årsverk, likevel bli godkjent hvis det kan dokumenteres at bedriftshelsetjenesten har et samarbeid med relevante kompetansemiljø som dekker manglende fagområder.

Arbeidstilsynet kan stille de vilkår som anses nødvendig i forbindelse med vedtak om godkjenning.

Godkjenningen varer i 5 år

Når vilkårene er til stede, vil Arbeidstilsynet som hovedregel gi godkjenning for en periode på fem år.

Arbeidstilsynet kan trekke godkjenningen tilbake dersom vilkårene ikke lenger er oppfylt, eller hvis de ikke oppfylles innen en fastsatt frist.

BHT'ene må være forberedt på oppfølgingsbesøk fra Arbeidstilsynets godkjenningsenhet i løpet av godkjenningsperioden.

Hvordan vise at bedriftshelsetjenesten er godkjent?

Arbeidstilsynet har utarbeidet et godkjentmerke. Dette kan brukes når bedriftshelsetjenester ønsker å synliggjøre godkjenning i profilering og markedsføring.

Godkjentmerket kun kan benyttes av bedriftshelsetjenester som har gyldig godkjenning.

 

 

Last ned godkjentmerke her
 

Se også

Regelverk

Last ned

Nettressurser