Denne siden på andre språk:

Obligatorisk melde- og registreringsordning for bemanningsforetak

Om bemanningsforetak

Et bemanningsforetak er et foretak som har som formål å leie ut arbeidskraft. Dette betyr at ikke alle som leier ut arbeidskraft er registreringspliktig.

Om en virksomhet har til formål å drive utleie avhenger av en helhetsvurdering. Type virksomhet, omfang og hyppighet av utleie må vurderes. Man må også se på hvor stor andel av virksomheten utleie utgjør.

Et typisk eksempel på et bemanningsforetak er et vikarbyrå. En virksomhet som har produksjon av varer som formål, og som nå og da har ledig arbeidskraft som leies ut, plikter ikke å registrere seg.

Men, dersom virksomheten leier ut til andre bransjer enn egen kjernevirksomhet, eller mer enn 50 prosent av de ansatte, vil også en produksjonsbedrift være registreringspliktig.

Utleie av arbeidskraft skjer når utleide arbeidstakere er ansatt hos utleier, men står under oppdragsgivers/innleiers ledelse. For eksempel vil ikke konsulentfirma som selger tjenester omfattes av meldeplikten.

Enkeltpersonforetak uten ansatte er ikke registreringspliktig. Dersom foretaket har ansatte, må det registreres.

Om meldeplikten

Alle som driver med utleie av arbeidskraft i Norge (bemanningsforetak) skal være registrert hos Arbeidstilsynet. For mer informasjon om innleie av arbeidstakere, se faktaside til høyre.
I Enhetsregisteret på Arbeidstilsynets nettsider kan man søke etter foretak og få bekreftet om det er et registrert bemanningsforetak, se lenke til høyre.

Krav som stilles for å bli registrert som bemanningsforetak

Foretak registrert som AS eller ASA i Norge (norsk foretak)

Bemanningsforetak skal være registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap i Norge i henhold til forskriften om obligatorisk melde og registreringsordning for bemanningsforetak § 2. Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og som arbeidsgiver hos skatteoppkreveren.

Hvis du har krysset av punkt 3.3 i samordnet registermelding i Enhetsregisteret blir du samtidig registrert hos skatteoppkreveren. Arbeidstilsynet kontrollerer opplysningene mot Enhetsregisteret.

Foretak registrert i et annet EØS-land (utenlandsk foretak)

Bemanningsforetak som er registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap eller tilsvarende i et annet EØS- land, oppfyller kravet til å kunne drive virksomhet i Norge. Foretaket må vedlegge dokumentasjon for registreringsforholdet.

I tillegg til at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret, må foretaket også være registrert som arbeidsgiver hos skatteoppkreveren, som beskrevet over.

Andre foretak utenfor EØS/Norske og utenlandske foretak som ikke er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap

Bemanningsforetak som ikke er registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap, og foretak utenfor EØS- området, må stille sikkerhet i form av garanti fra bank eller forsikringsselskap. Egenkapitalen må tilsvare egenkapitalkravet for aksjeselskap i Norge. For tiden er kravet til egenkapital 30 000 kroner. Det er tilstrekkelig at banken bekrefter at foretaket har beløpet innestående på konto. Dokumentasjon for stilt sikkerhet må vedlegges meldingen.

Foretaket må i tillegg være registrert i Enhetsregisteret og som arbeidsgiver hos skatteoppkreveren, som beskrevet over i avsnittet om norsk foretak.

Fast representant

Utenlandsk foretak som ikke har fast forretningssted eller hjemsted i Norge, må opplyse om navn og adresse på fast representant i Norge.

Innleie fra bemanningsforetak som ikke er registrert

Innleie fra bemanningsforetak som ikke er registrert hos Arbeidstilsynet er ulovlig.

Innleiere som blir klar over at bemanningsforetaket ikke er registrert bør umiddelbart kreve at foretaket registrerer seg. Det anbefales at innleiere i sine kontrakter har en formulering om krav til registrering, og hvilke konsekvenser unnlatt registrering kan ha.

Meldeskjema

Meldeskjema for bemanningsforetak kan lastes ned og fylles ut elektronisk, eller bestilles fra Arbeidstilsynet.

Skjemaets bakside har en kort generell orientering om meldeplikten og hva som kreves for å bli registrert som bemanningsforetak.

Autorisert oversettelse av dokumentasjon skal foreligge på norsk eller engelsk.

Melding skal sendes til:

Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgard
7468 Trondheim

Konvolutten merkes med: "Bemanningsforetak"
Signert melding kan også skannes og sendes til: post@arbeidstilsynet.no.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden vil normalt være ca. en uke for selskaper som oppfyller kravene til registrering. Norskregistrerte utenlandske selskaper (NUF) må beregne litt lengre tid på saksbehandlingen.

Se også

Regelverk

Nettressurser