Meldeplikta til legane

Konkrete råd

  • Husk at du som lege ikkje treng å ta endeleg stilling til årsakssamanheng for å melde om arbeidsrelatert helseplage.
  • Dersom pasienten ønsker at Arbeidstilsynet skal følge opp den konkrete saka, må det kryssast av i eigen rubrikk på skjemaet.

Om meldeplikta

Alle legar skal melde frå til Arbeidstilsynet om sjukdom som legen trur kjem av arbeidssituasjonen til pasienten. Meldinga skal skje på skjemaet "Melding om arbeidsrelatert sjukdom eller skade". Skader er ikkje meldepliktige etter lova, og kan difor berre meldast dersom pasienten tillet det.

Arbeidstilsynet er avhengig av informasjon frå legane for å kunne målrette det førebyggande arbeidet. Enkeltmeldingar eller fleire likearta meldingar kan føre til at Arbeidstilsynet set i verk tiltak mot farlege produkt, arbeidsprosessar eller utstyr, eller overfor særskilte bransjar.

Både fysiske og psykiske helseplagar kan oppstå eller verte forverra av arbeidsmiljøet. Viss legen tilrår det, og pasienten samtykker, kan Arbeidstilsynet følge opp saka overfor arbeidsgivaren for å førebygge forverring eller nye sjukdomstilfelle.

For meir informasjon, sjå arbeidsmiljølova § 5-3 om meldeplikta til legane (lovdata.no)

Kva for arbeidsrelaterte helseplagar skal meldast

Alle sjukdommar og helseplager som legen trur kjem av arbeidssituasjonen til pasienten, skal meldast skriftleg til Arbeidstilsynet. Meldinga inneber ikkje at det er tatt endeleg stilling til årsakssamanhengen og krev inga fullstendig førehandsutgreiing.

Det skal meldast på grunngitt mistanke. Det er overlate til legen å velje ut kva for tilfelle som bør meldast.

Arbeidsrelatert sjukdom og skade omfattar langt meir enn kva folketrygdlova godkjenner som "yrkessjukdommar". Dersom yrkesskadetrygd likevel er aktuelt, kan pasienten ta med ein kopi av meldeskjemaet til trygdekontoret.

Pasienten kan ta med kopien av meldeskjemaet for å orientere arbeidsgivaren og bedriftshelsetenesta om farlege forhold eller behov for tilrettelegging.

Meldeskjema

Meldeskjemaet for arbeidsrelatert sjukdom og skade kan ein bestille frå Arbeidstilsynet. På baksida av skjemaet står det ei kort, generell orientering om pasientrettigheiter ved arbeidsrelatert sjukdom/skade.

Dersom meldinga er fullstendig utfylt, får meldaren eit honorar på 150 kroner. Skade er ikkje omfatta av meldeplikta og vert ikkje honorert.

Skjemaet omfattar opplysningar om pasient og arbeidsgivar, yrke, typen sjukdom og bakgrunn for sjukdommen. Opplysningane blir behandla konfidensielt og er svært viktige for det førebyggande arbeidet til Arbeidstilsynet.

Send skjemaet til:

Arbeidstilsynet
Postboks 4720, Sluppen
7468 Trondheim

 

Se også

Last ned