Tvisteløsningsnemnda

Konkrete råd

Arbeidstaker:

 • Vær oppmerksom på fristene som gjelder for å sende saker inn til tvisteløsningsnemnda.
 • Fristene løper selv om arbeidsgivers avslag ikke er skriftlig

 

Arbeidsgiver:

 • Vær oppmerksom på fristene som gjelder for å sende saker inn til tvisteløsningsnemnda.
 • Gi gjerne arbeidstaker skriftlig svar med begrunnelse så raskt som mulig.
 • Vær klar over at tvisteløsningsnemndas vedtak er bindende, med mindre du tar saken videre til retten.

 

 

Vedtak fra tvisteløsningsnemda finner du her

Tvisteløsningsnemndas oppgaver

Etter arbeidsmiljøloven kan visse tvister avgjøres i tvisteløsningsnemnda. Tvisteløsningsnemnda er et eget forvaltningsorgan og er ikke underlagt Arbeidstilsynet, men Arbeidstilsynet fungerer som sekretariat for nemnda.

Tvisteløsningsnemnda behandler tvister om rett til:

Arbeidstilsynet har ikke myndighet til å gi pålegg eller fatte vedtak i forhold til denne type tvister, men veileder om bestemmelsene.

Hvordan går du frem?

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe en sak inn for tvisteløsningsnemnda. Saken må fremmes skriftlig, og innenfor bestemte frister 

Følgende opplysninger må fremkomme i oversendelsen til tvisteløsningsnemnda:

 • Arbeidstakers navn, stilling, adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Arbeidsgivers navn, adresse og telefonnummer
 • Hva tvisten gjelder
 • Dato for arbeidstakers søknad
 • Dato for mottak av arbeidsgivers avslag
 • Legg ved kopi av søknad og avslag

I tilknytning til tvist om redusert arbeidstid bør det i tillegg komme frem:

 • nåværende stillingsprosent
 • hvor stor reduksjon i stillingsprosent det søkes om
 • på hvilken måte reduksjonen ønskes gjennomført
 • hvilket tidsrom søknaden gjelder for
 • arbeidstakers begrunnelse for søknaden

I tilknytning til tvist om utdanningspermisjon bør det også fremgå:

 • hvilket tidsrom søknaden gjelder for
 • hvilken type utdanning som ønskes gjennomført og varigheten av denne
 • eventuell bekreftelse på opptak ved utdanningsinstitusjon
 • hvor lang tid man har vært yrkesaktiv (med arbeidet som hovedbeskjeftigelse)
 • hvor lang tid arbeidstaker har vært ansatt hos nåværende arbeidsgiver
 • om man har hatt permisjon de siste to år

I tilknytning til tvist om fortrinnsrett for deltidsansatt bør det også fremgå:

 • hva slags stilling arbeidstaker har i dag (type stilling fast/midlertidig samt stillingsstørrelsen)
 • hvilken stilling det kreves fortrinnsrett til og størrelsen på denne stillingen
 • kopi av arbeidsavtale og utlysningstekst
I tilknytning til tvist om stilling tilsvarende faktisk arbeidstid bør det også fremgå:
 • dato for arbeidstakers fremsettelse av kravet
 • dato for mottak av arbeidsgivers avslag
 • hvilken stillingsprosent arbeidstaker har i nåværende faste stilling. Opplys også om eventuelle stillingsendringer i kravperioden
 • oversikt over eventuelle avtalte vikariater i perioden
 • en skjematisk oversikt (dato og antall timer) over arbeidstakers arbeid utover avtalt arbeidstid i beregningsperioden (12 måneder før fremsettelse av kravet)
 • eventuell dokumentasjon på merarbeidet som er utført (timelister, arbeidsplaner eller turnuslister)

Hvor skal saken sendes?

Arbeidstilsynet er sekretariat for tvisteløsningsnemnda og foretar saksforberedelsen.

Tvistesaker sendes til:

Arbeidstilsynet Østfold og Akershus
Tvisteløsningsnemnda
Postboks 4720, Sluppen
7468 Trondheim

Tvistesaker kan også sendes på e-post til post@arbeidstilsynet.no

Frister

Frister for når en sak må bringes inn for nemnda er fastsatt i egen forskrift.

Tvister skal fremmes senest fire uker etter at arbeidsgiver har avslått arbeidstakers krav om:

 • fortrinnsrett for deltidsansatte til utvidet stilling
 • rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid
 • redusert arbeidstid
 • fleksibel arbeidstid
 • nattarbeid
 • overtid og merarbeid

Tvist om utdanningspermisjon skal sendes inn til nemnda så snart som mulig, og senest fire uker etter at arbeidsgivers svarfrist er utløpt.

Øvrige tvister om rett til permisjon skal fremmes så snart som mulig og senest før full eller delvis permisjon starter.

Nemndas sammensetning

Tvisteløsningsnemnda har tre faste medlemmer: En nøytral og arbeidslivskyndig leder med juridisk embetseksamen og to medlemmer som er oppnevnt etter forslag fra arbeidslivets hovedorganisasjoner på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

I tillegg oppnevnes det to medlemmer i tilknytning til den enkelte sak som skal bidra med kunnskap om bransjen som er berørt i saken. Disse oppnevnes etter forslag fra partene i tvisten. Bransjemedlemmene er ikke representanter for parten, men medlemmer av nemnda som skal avgjøre saken sammen med de tre faste medlemmene.

Faste medlemmer i tvisteløsningsnemnda for perioden 2015-2017:

Leder: Advokat Henning Harborg
Fra LO: Advokat Silje Hassellund Solberg
Fra NHO: Advokat Elisabeth Lea Strøm

Varamedlemmer:
Leder - Advokat Anne Marie Due
Fra LO - Advokat Lornts Nagelhus 
Fra NHO - Advokat Silje Stadheim Almestrand

Arbeidsform og avgjørelser

Sekretariatet forbereder sakene og innkaller i samråd med nemndas leder til møter når det er nødvendig. Tvisteløsningsnemnda behandler innkomne tvister på grunnlag av partenes skriftlige fremstilling og innsendt dokumentasjon. Nemnda kan i særlige tilfeller innkalte partene dersom den mener det er nødvendig for sakens opplysning.

Vedtak fattes med alminnelig flertall og begrunnes. 

Tvisteløsningsnemnda er en tvungen tvisteløsningsform. Det vil si at tvister på de aktuelle områdene ikke kan bringes inn for en alminnelig domstol før de har vært behandlet i tvisteløsningsnemnda.

Vi gjør oppmerksom på at det må forventes en saksbehandlingstid på tre til seks måneder. Det er en stor mengde saker om rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid som venter på behandling, disse vil bli behandlet fortløpende, men det må påregnes noe lengre saksbehandlingstid for denne type saker. 

Se også

Hvem kan bistå

Regelverk

Kontaktperson