Foreldrepermisjon

Konkrete råd

Arbeidstaker

 • Søk skriftlig.
 • Be om skriftlig svar fra arbeidsgiver, slik at du raskt kan bringe saken videre til tvisteløsning hvis du får avslag fra arbeidsgiver.

Arbeidsgiver

 • Du må ha vesentlig grunn for å avslå arbeidstakers ønske om delvis permisjon.
 • Svar arbeidstaker skriftlig.
 • Dersom det inngås avtale om delvis permisjon, gjør alltid dette skriftlig.

Hva innebærer retten til foreldrepermisjon

Foreldre har rett til permisjon i til sammen 12 måneder i forbindelse med fødsel. Disse 12 månedene omfatter mors rett til permisjon i inntil 12 uker under svangerskapet og seks ukers permisjon som er forbeholdt mor etter fødselen.

I tillegg til disse 12 månedene, har hver av foreldrene rett til ett års permisjon hver for hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter det første året.

Arbeidsmiljøloven regulerer kun retten til permisjon, og ikke utbetaling av foreldrepenger. Kontakt NAV dersom du har spørsmål om foreldrepenger, men foreldrene har uansett rett til permisjon ved utbetaling fra folketrygden.

Om delvis permisjon

Delvis permisjon tilsvarer det som før het tidskonto.

Delvis permisjon gir småbarnsforeldre en mulighet til å kombinere gradert uttak av fødselspenger med deltidsarbeid. I stedet for å være hjemme med barnet på heltid, for så å gå ut i full jobb, gir dette mulighet til å kombinere permisjon og arbeid.

Siden arbeidstaker ikke tar permisjon på heltid, blir permisjonstiden lengre. Beløpet man får utbetalt i fødsels- eller adopsjonspenger per dag, blir lavere, men løper over lengre tid. Totalsummen blir den samme enten man velger delvis permisjon eller vanlig permisjon. Delvis permisjon kan avtales for maksimum tre år.

Hvem kan søke om delvis permisjon?

Arbeidstakere som har rett til fødsels- eller adopsjonspenger, har i utgangspunktet rett til delvis permisjon. Hvem som har rett til fødsels- eller adopsjonspenger er regulert i NAVs regelverk. Dersom man har flere arbeidsgivere, gjelder retten til delvis permisjon bare i forhold til hovedarbeidsgiveren.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan også søke. Framgangsmåten er da litt annerledes. NAV kan gi nærmere opplysninger.

Fremgangsmåte

Dersom du ønsker delvis permisjon, skal du varsle arbeidsgiveren snarest mulig og senest:

 • en uke i forveien ved fravær ut over to uker.
 • fire uker i forveien ved fravær ut over tolv uker.
 • tolv uker i forveien ved fravær ut over ett år.

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal inngå en skriftlig avtale. Avtalen skal inneholde opplysninger om:

 • hvor lenge perioden med delvis permisjon skal vare.
 • graden av delvis permisjon.
 • hvordan permisjonen skal gjennomføres (kortere daglig arbeidstid, færre arbeidsdager pr. uke, etc.).

NAV kan gi mer informasjon om mulighetene tidskonto gir. De kan også hjelpe til med å beregne ulike måter å ta ut tidskonto på. De har utarbeidet et avtaleskjema. I veiledningen til dette skjemaet, finnes eksempler på ulike modeller. Spørsmål om selve retten til tidskonto kan rettes til Arbeidstilsynet.

Når arbeidsgiver og arbeidstaker har undertegnet avtalen, må de i fellesskap fylle ut blanketten "Krav om tidskonto". Kravblanketten sendes NAV i den kommunen arbeidstakeren bor.

Blanketten "Krav om fødselspenger/adopsjonspenger/engangsstønad" må også fylles ut.

Vesentlig ulempe

Arbeidstakers ønske om hvordan delvis permisjon skal gjennomføres, skal oppfylles med mindre det fører til vesentlige ulemper for virksomheten.

Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden og må bevise at delvis permisjon vil føre til vesentlige ulemper. Det betyr at arbeidsgiver må dokumentere at delvis permisjon vanskelig lar seg gjennomføre i virksomheten.

Arbeidstaker har rett til å la seg bistå med tillitsvalgt eller annen rådgiver under forhandlingene med arbeidsgiver.

Tvisteløsning

Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige om bruk av delvis permisjon, kan tvisten bringes inn for en egen tvisteløsningsnemnd.

Saken fremmes skriftlig, så snart som mulig og senest før delvis permisjon påbegynnes. Dersom fødsel eller omsorgsovertakelse medfører oversittelse av fristen, kan saken likevel tas under behandling så fremt tvistesaken fremsettes så snart som mulig etter dette.

I vurderingen av om delvis permisjon vil medføre vesentlig ulempe for virksomheten vil nemnda særlig legge vekt på om:

 • delvis permisjon vil skape store problemer for organiseringen av arbeidet (herunder arbeidstid, skift- og vaktordninger).
 • arbeidsgiver har gjort nok for å undersøke om det er mulig å få utført arbeidet gjennom omplassering av personale eller en tilfredsstillende vikarordning.
 • delvis permisjon vil innebære en urimelig økonomisk belastning for virksomheten.
 • partene har vist vilje til fleksibilitet og kompromiss.

Merutgifter som følge av vikarbehov vil ikke være tilstrekkelig grunn til å avslå delvis permisjon. Noe redusert produktivitet er i utgangspunktet heller ikke tilstrekkelig for å gi avslag.

Se også

Hvem kan bistå

Regelverk

Nettressurser