HMS på bygge- og anleggsplasser

Konkrete råd

Arbeidstaker:

 • Oppdager du risikoforhold på arbeidsplassen, meld fra til nærmeste leder eller vernombud. Du skal medvirke både ved utforming, gjennomføring og oppfølging arbeidsmiljøarbeidet.

Arbeidsgiver:

 • Det er viktig å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet og sikkerheten. Husk at det alltid er bedre å forebygge enn å reparere.

For å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen er det viktig med forebyggende tiltak og at alle aktører tar ansvar.

 

Roller på bygge- og anleggsplassen

Den som får utført et bygge- eller anleggsarbeid regnes som byggherre, og skal gjennom hele bygge- og anleggsprosessen påse at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.

Dette skal skje gjennom planlegging og prosjektering av prosjektet, samt ved god organisering og oppfølging av arbeidet i utførelsesfasen.

Når det er flere virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre skal arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø koordineres. Byggherren skal utpeke en koordinator for hele prosjekt, eller en for prosjekteringsfasen og en for utførelsesfasen. Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for ansvaret på området. Byggherren kan velge å ta rollen som koordinator selv.

Byggherren skal før utpekingen av koordinator vurdere om den som utpekes har andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som koordinator.

Byggherren skal skriftlig avtale hvilke plikter og fullmakter koordinatoren skal ha.

Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Koordinering i prosjekteringsfasen omfatter:

   • å sørge for å utarbeide planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen).
   • å koordinere prosjekteringen slik at hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.

Koordinering i utførelsesfasen omfatter blant annet:

   • å følge opp risikoforhold nevnt i SHA-planen, og sikre at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen.
   • å følge opp at det settes av tilstrekkelig tid til å gjennomføre de ulike arbeidsoperasjonene.

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidstakerne har et forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsgiveren skal sørge for å innarbeide relevante deler av byggherrens SHA-plan i virksomhetens internkontroll.

Arbeidsgiver skal:

   • informere byggherren om risikoforhold som ikke er beskrevet i SHA-planen
   • informere byggherren om avvik fra SHA-planen som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
   • informere sine ansatte og verneombud om SHA-planen
   • ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten
   • ha opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgiver skal sikre at arbeidstakerne får nødvendig opplæring i hvordan de skal utføre
arbeidet på en trygg og sikker måte for å hindre belastningsplager, helseskader og ulykker.

På bygge- eller anleggsplassen skal arbeidsgiver og enkeltpersonforetak følge de lover og forskrifter som gjelder.

Arbeidstakere har både en rett og en plikt til å medvirke i arbeidsmiljøarbeidet. De skal blant
annet sette seg inn i reglement, instrukser og rutiner, melde avvik og komme med innspill til forbedringstiltak.

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet kan stanse arbeidet dersom det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes
liv eller helse.

I bygge- og anleggsbransjen er det regionale verneombud som kan gå inn på de
arbeidsplassene som ikke har valgt verneombud.

Produsenter, importører og utleiere av tekniske innretninger har ansvar for at deres produkter er
sikre. Produsenter og importører av kjemiske produkter og annet har et lignende ansvar. Produsenter, importører og utleiere skal også sørge for nødvendig produktinformasjon for å forebygge helseskader og ulykker.

 

Prosjekterings- og planleggingsfasen

Prosjekterings- og planleggingsfasen er tiden frem til kontraktsinngåelse og kontraktspartenes videre planlegging før oppstart av selve bygge- eller anleggsarbeidet. Det må settes av
tilstrekkelig tid til planlegging.

Byggherrens engasjement i et prosjekt er avgjørende for hvor vellykket prosjektet blir.

Under planlegging og prosjektering skal byggherren særlig ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved:

   • de arkitektoniske, tekniske eller organisasjonsmessige valg som foretas
   • å beskrive og ta hensyn til de risikoforholdene som har betydning for arbeidene som skal utføres
   • at det settes av tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene

På bakgrunn av risikoforhold som avdekkes i planleggings- og prosjekteringsfasen skal det
utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) som er tilpasset det bestemte bygge- eller anleggsarbeidet.

 

Utførelsesfasen

Før bygge- eller anleggsarbeidet starter skal arbeidet være planlagt og organisert. Alle skal
ha nødvendig opplæring og medvirke i arbeidet for å kunne ivareta et sikkert arbeidsmiljø.

Fremdriftsplanen, som er et punkt i byggherrens SHA-plan, skal beskrive når og hvor de ulike
arbeidsoperasjoner skal utføres. Det skal tas hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene.

 

Samordning mellom aktører

Hovedbedrift er en rolle som en av virksomhetene må påta seg når flere virksomheter utfører arbeid på samme bygge- eller anleggsplass.

Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og skal:

   • sikre at de enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge skader på de øvrige arbeidstakerne.
   • gi regler for og sikre god informasjon om disponering av felles arealer og felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg, lys i fellesareal, dekkeforkanter i fellesareal.
   • gjennomføre samordnende møter og føre kontroll med felles arealer og felles ressurser (vernerunder).

 

Risikofaktorer

Bygge- og anleggsnæringen er kompleks og har behov for spesialisert kunnskap. Næringen
preges av tøffe krav til fremdrift og økonomi. Ofte er kontraktskjedene lange, og omfanget av innleie og bruk av underentreprenører stort.

Risikofaktorer:

   • Flere virksomheter og yrkesgrupper på samme sted for å utføre arbeidsoppgaver
   • Stadig endring i arbeidssted og samarbeidsrelasjoner
   • Ulik sikkerhetskultur mellom ulike virksomheter, yrker og nasjonaliteter
   • Arbeidstidsordninger (lange arbeidsdager/-uker, skift- og nattarbeid)
   • Ulykker og skader
   • Støy, vibrasjoner og ugunstige temperaturforhold
   • Tungt fysisk arbeid, ugunstige arbeidsstillinger og gjentatte bevegelser
   • Inhalasjon av støv, røyk, gass og damp, hudkontakt med vann og kjemikalier

Uønskede hendelser skyldes ofte:

   • Mangelfulle HMS-rutiner
   • For liten oppmerksomhet på HMS i anbudsprosessen
   • Mangelfull planlegging og koordinering
   • Manglende systemer for registrering av nesten-ulykker, ulykker, farer og uønskede hendelser
   • Manglende medvirkning ved utarbeidelse av sikker jobb analyser (SJA)
   • Mangelfull eller manglende opplæring
   • Uklare ansvarsforhold
   • Rotete og uoversiktlige arbeidsplasser
   • Språk- og kommunikasjonsproblemer
   • Krevende klimatiske forhold (is, snø, regn og vind)

 

Eksempler på særlig risikofylt arbeid:

   • Arbeid i høyden (tak, stillas, lift, container)
   • Lasting og lossing
   • Ferdsel i trafikken i kombinasjon med tidspress
   • Elementmontasje
   • Rivningsarbeid (f.eks. asbest)
   • Bruk av utstyr som stillas, stige, kran, lift, ulike typer sag, spikerpistol, vinkelsliper
   • Bruk av arbeidsutstyr (spikerpistoler, vinkleslipere, maskiner eller kjøretøy gravemaskin, lastebiler, dumpere, traktor, lift, kran med flere)
   • Ferdsel i trafikken
   • Tunnelarbeid
   • Sprengningsarbeid

 

Hva kjennetegner trygge bygge- og anleggsplasser

Når byggherren setter krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og integrerer
SHA i prosjektet, kan dette gi:

   • Færre ulykker og skader.
   • Økt trivsel og lavere sykefravær.
   • Bedre rammevilkår for bransjen.
   • Fornøyde entreprenører og arbeidstakere.
   • Sikrere ferdigstillelse (jf. fremdriftsplanen)
   • Lønnsomme prosjekter.
   • Gode arbeidstidsordninger

 

Positive resultater kan oppnås på byggeplassen når:

   • byggherren følger opp sine plikter
   • ansvarsforholdene er klare
   • framdriftsplanen er forsvarlig med hensyn til HMS
   • informasjonsrutiner er etablert og følges opp
   • hovedbedriften samordner de enkelte virksomhetenes HMS-arbeid
   • virksomhetene har gode rutiner for oppfølging av sin internkontroll
   • avvik meldes og følges opp

Viktige faktorer er opplæring, informasjon, kommunikasjon, motivasjon og erfaringsutveksling.

 

 

 

 

 

Se også

Hvem kan bistå

Regelverk

Last ned

Nettressurser