Denne siden på andre språk:

Ansettelse

Konkrete råd

Arbeidstaker:

 • Krev å få arbeidsavtale i alle ansettelsesforhold.
 • Hvis arbeidsgiver vil ansette deg midlertidig, be om begrunnelse for dette dersom det er uklart.
 • Sjekk om begrunnelsen for midlertidig ansettelse oppfyller vilkårene i arbeidsmiljøloven.

Arbeidsgiver:

 • Sjekk om vilkåret er oppfylt dersom du skal ansette midlertidig.
 • Undersøk om det finnes ansatte eller tidligere ansatte i virksomheten som har fortrinnsrett før du foretar ny ansettelse.
 • Sjekk om virksomheten er underlagt tariffavtale/Hovedavtalen. Her er ansettelse ofte regulert.

Om ansettelse

Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Det skal alltid inngås skriftlig arbeidsavtale, uavhengig av arbeidsforholdets varighet og størrelse på stillingen.

Hvis det avtales prøvetid må dette gjøres skriftlig, og prøvetiden skal ikke være lengre enn seks måneder.

Arbeidsgiver skal informere arbeidstakere om ledige stillinger i virksomheten.

Arbeidsgiver i privat virksomhet kan i utgangspunktet ansette hvem han/hun vil, men diskriminering av enkelte grupper er forbudt. Lovpålagt fortrinnsrett kan også begrense arbeidsgivers styringsrett. I offentlig virksomhet er ansettelser i tillegg regulert i annet lovverk og tariffavtaler (for eksempel tjenestemannsloven, forvaltningsloven og hovedavtalen).

Se lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) (lovdata.no).

Se lov om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven) (lovdata.no).

Se lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) (lovdata.no).

Se arbeidsmiljøloven kapittel 15 for mer informasjon om opphør av arbeidsforhold (lovdata.no).

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse er arbeidsforhold som er avtalt for et bestemt tidsrom eller er av forbigående art. Dersom noen skal ansettes midlertidig forutsettes det at følgende vilkår er til stede:

 • Når arbeidets karakter tilsier det, og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften. Eksempler på dette kan være sesongarbeid eller prosjektarbeid. De ordinære, løpende oppgavene i bedriften skal ikke utføres av midlertidig ansatte.
 • Praksisarbeid. Dette er arbeid som skal gi opplæring eller kvalifisering innen et fagområde, og må dreie seg om en opplæringssituasjon utover det normale for å utøve stillingen.
 • Vikariater. Arbeid i stedet for en annen eller andre ansatte. Her må det foreligge en reell vikarsituasjon, for eksempel sykevikariater, vikariater ved permisjon eller ferieavvikling.
 • Deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med NAV.
 • Enkelte stillinger innenfor idretten - idrettsutøvere, trenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten.
 • Arbeid innenfor kunst, forskning eller idrett etter tariffavtale inngått mellom en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon og arbeidsgiver.

Arbeidsforholdet opphører automatisk ved avtalt sluttdato, eller når det avtalte arbeidet er utført.

Dersom den midlertidige ansettelsen varer mer enn ett år, har den ansatte som hovedregel krav på å få et skriftlig varsel om fratredelsestidspunktet en måned før.

Har man vært midlertidig ansatt sammenhengende i mer enn fire år i samme virksomhet, regnes man som fast ansatt.

 Se også faktaside om midlertidig ansettelse 

Forbud mot diskriminering

Arbeidsmiljøloven forbyr forskjellsbehandling ved ansettelser på bakgrunn av kjønn (regulert i likestillingsloven), religion, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse (regulert i diskrimineringsloven), politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder.

Arbeidsgiver kan ikke innhente opplysninger om hvordan søkerne stiller seg til politiske, religiøse eller kulturelle spørsmål eller om de er medlemmer av arbeidstakerorganisasjoner.

Unntaket er dersom det er begrunnet i stillingens karakter eller det inngår i formålet for virksomheten å fremme bestemte politiske, religiøse eller kulturelle syn og stillingen er av betydning for gjennomføringen av formålet. Tilsvarende gjelder opplysninger om seksuell orientering. Dersom slike opplysninger vil bli krevd, må det framgå av utlysningen.

Det er gitt unntak fra forbudet om forskjellsbehandling på grunn av homofil samlivsform i forbindelse med ansettelse i stillinger knyttet til religiøse trossamfunn, der det i utlysningen av stillingen er stilt særlige krav ut fra stillingens karakter eller formålet for virksomheten.

Se arbeidsmiljøloven kapittel 13 for mer informasjon om vern mot diskriminering (lovdata.no).

Se lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) (lovdata.no).

Fortrinnsrett

Arbeidstaker som blir sagt opp på grunn av nedbemanning har fortrinnrett fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse.

Fortrinnsretten gjelder bare dersom arbeidstaker er kvalifisert for stillingen, og dersom arbeidstakeren har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste to årene.

Fortrinnsretten gjelder ett år fra oppsigelsestidens utløp. Fortrinnsretten gjelder ikke arbeidstaker i vikariat.

Deltidsansatte har også fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse. Fortrinnsretten gjelder bare dersom arbeidstaker er kvalifisert for stillingen, og det ikke medfører vesentlige ulemper for virksomheten. Les mer om fortrinnsrett til utvidet stilling

Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte kan bringes inn for tvisteløsningsnemnda.

Arbeidstilsynets rolle

Arbeidstilsynet kan gi råd og veiledning om lovens bestemmelser på dette området. Oppstår det konflikt kan du søke juridisk bistand, eventuelt gjennom den organisasjonen du er tilsluttet.

Arbeidstilsynet kan gi arbeidsgiver pålegg om å utforme en skriftlig arbeidsavtale.

Se også

Hvem kan bistå

Regelverk