Fleksibel arbeidstid

Konkrete råd

Arbeidstaker:

  • Undersøk om eventuell tariffavtale/personalhåndbok gir rett til fleksibel arbeidstid.
  • Send en skriftlig søknad om fleksibel arbeidstid.

Arbeidsgiver:

  • Husk at du må ha saklig begrunnelse for et eventuelt avslag.
  • Gjør en vurdering av om ordningen vil medføre vesentlige ulemper.

Hva er fleksibel arbeidstid?

Alle arbeidstakere har lovfestet rett til fleksibel arbeidstid. Hensikten er å imøtekomme arbeidstakernes ønske om større innflytelse over egen arbeidstid.

Avtale om fleksitid kan være én form for fleksibel arbeidstid. Ordningen gir arbeidstakeren mulighet til selv å avgjøre når på dagen arbeidstiden skal legges, innenfor visse rammer. Fleksitid kan også innebære at arbeidstakerne kan innarbeide ekstra arbeidstid som så kan avspaseres på et senere tidspunkt, i samråd med arbeidsgiver.

Fleksibel arbeidstid kan for eksempel være en avtale om gjennomsnittsberegning som gjør det mulig for arbeidstakeren å arbeide mer i deler av året, for så å ha mer fri i andre perioder.

Begrepet fleksibel arbeidstid omfatter også andre former for fleksibilitet i tilknytning til arbeidstiden. Det er opp til arbeidsgiver og arbeidstaker i felleskap å avklare hva som skal ligge i begrepet.

Se arbeidsmiljøloven § 10-2 (3) om arbeidstidsordninger (lovdata.no)

En ulempe for virksomheten?

Arbeidstakers rett til fleksibel arbeidstid er betinget av at det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

Hva som er en vesentlig ulempe må vurderes i hvert enkelt tilfelle. I noen virksomheter vil det være vanskelig å gjennomføre fleksibel arbeidstid. Eksempler på dette kan være i tjenesteytende virksomhet hvor de ansatte må være tilstede av hensyn til brukerne.

Det er ikke nok å påvise en generell ulempe. Ulempene må være forholdsvis betydelige for at arbeidstaker skal kunne nektes fleksibel arbeidstid. Det er i utgangspunktet opp til arbeidsgiver å påvise at slik vesentlig ulempe foreligger.

Arbeidsgiver er under enhver omstendighet forpliktet til å forsøke å legge forholdene til rette slik at ulempene blir minst mulig.

Fremgangsmåte

Arbeidstakere som ønsker fleksibel arbeidstid, må ta dette opp med arbeidsgiver, enten muntlig eller skriftlig.

Avtale om fleksibel arbeidstid skal fremgå av den skriftlige arbeidsavtalen. Ved utarbeidelse og endringer i arbeidsavtalen har arbeidstaker rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant.

Tvisteløsning

Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker er uenige om det foreligger rett til fleksibel arbeidstid kan tvisten bringes inn for tvisteløsningsnemnda.

Fristen for å bringe saken inn for tvisteløsningsnemnda er fire uker etter at arbeidsgiver avslo kravet fra arbeidstaker.

Se arbeidsmiljøloven § 10-13 - om tvisteløsning (Lovdata).

Se arbeidsmiljøloven § 17-2 - om tvisteløsningsnemnd (Lovdata).

Se også

Hvem kan bistå

Regelverk