Maskiner

Jeg har tatt inn en gravemaskin fra Tyskland. Den hadde vedlagt bruksanvisning på engelsk og tysk. Er det nødvendig å oversette den til norsk?

Les svaret her

Konkrete råd

Sjekkpunkt ved innkjøp av maskiner

 • Har verneombud og/eller arbeidsmiljøutvalg deltatt i innkjøpsprosessen?
 • Er maskinen du kjøper samsvarserklært og CE-merket?
 • Er maskinen tilpasset formålet og bruken?

Maskiner er regulert i flere regelverk

Forskrift om maskiner gjelder konstruksjon, bygging og omsetning av maskiner. 

Forskrift om utførelse av arbeid gjelder ved bruk av arbeidsutstyr, samt opplæring i og sakkyndig kontroll av slikt utstyr. Forskriften retter seg mot arbeidsgiver, den som driver enmannsvirksomhet, den som driver familiebruk i landbruket og dem som driver opplæring og kontroll i henhold til denne forskriften.

Arbeidsmiljøloven § 5-5 (1): Den som produserer, importerer, selger, leier eller låner ut maskiner og annet arbeidsutstyr skal sørge for at det er konstruert og forsynt med verneinnretninger i samsvar med lovens krav før arbeidsutstyret leveres til bruk.  

Hva omfattes av maskinforskriften?

Maskinforskriften retter seg mot produsenter, deres representanter, importører, leverandører og andre forhandlere av maskiner. Forskriften gjelder også for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.

Forskriften gjelder ved konstruksjon, bygging og omsetning av maskiner, utskiftbart utstyr, sikkerhetskomponenter, løfteredskap, kjettinger, kjeder, tau og stropper, avtakbare mekaniske kraftoverføringsinnretninger og delvis ferdigstilte maskiner.

For maskiner som er unntatt fra forskriften etter § 1 nr. 2, følger produktkravene i utgangspunktet av annet regelverk – eksempelvis forskrift om tekniske innretninger og kjøretøyforskriften. Maskinforskriften gjelder for de farer ved maskinene som ikke dekkes opp av de andre regelverkene.

Formålet med maskinforskriften er å sikre at maskiner bygges slik at arbeidstakere og forbrukere er vernet mot skader på liv og helse, og ikke blir utsatt for uheldige belastninger.
 

Produsentansvaret

I det øyeblikket man produserer en helt eller delvis ferdigstilt maskin, er man å regne som produsent. Man blir da ansvarlig for at utstyret er i samsvar med kravene i forskriften når denne settes i omsetning under eget navn eller merke eller til eget bruk.

Som produsent av maskiner skal man primært fjerne eller redusere farer så godt som mulig, slik at maskiner i størst mulig grad er sikre. Der dette ikke er mulig, skal produsent gjennomføre nødvendige vernetiltak mot farer som ikke lar seg fjerne, samt informere brukere om farer som fortsatt er til stede. Produsenten skal gi informasjon om påkrevd spesialopplæring og nødvendig bruk av personlig verneutstyr.

CE-merking av maskiner

CE-merket er et synlig bevis på at produktet, etter produsentens mening, oppfyller samtlige forpliktelser i maskindirektivet. For å kunne påføre CE-merket skal produsenten foreta en samsvarsvurdering. Dette er en vurdering av samsvar mellom det aktuelle produktet og direktivets krav.

Maskiner nyere enn 01.01.95 skal være CE-merket. Maskiner eldre enn denne dato skal ikke være CE merket. Dersom en maskin endres, vil det kunne føre til et krav om CE-merking, selv om maskinen er fra før 01.01.95. Grunnen til dette er at den da fungerer annerledes etter at den er blitt endret, og derfor behandles som om den var en ny maskin.

Hvis maskinene omfattes av flere forskrifter som krever CE-merking, skal CE-merkingen angi at maskinen oppfyller kravene i alle forskriftene.

En maskin som importeres fra land utenfor EU/EØS, skal samsvarserklæres og CE-merkes av produsenten eller importøren. Dette gjelder uansett alder på maskinen.

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring er produsentens egenerklæring.

For maskiner tatt i bruk etter 01.01.95 krever maskinforskriften at utstyret skal leveres fra produsent/leverandør med en samsvarserklæring. Gjennom denne erklæringen påtar produsenten seg ansvaret for at utstyret fullt ut tilfredsstiller alle aktuelle krav i maskinforskriften.

For spesielt farlige maskiner som er listet opp i forskriftens vedlegg IV skal det gjennomføres særlige prosedyrer for samsvarsvurdering av maskinen før produsenten leverer utstyret til bruker/eier.

For maskiner som er eldre enn 01.01.95 stilles det ikke krav til samsvarserklæring. 

Konstruksjonsendringer som endrer maskinens originale funksjoner kan medføre krav til ny samsvarserklæring av den som har utført endringen.

Les mer om hva samsvarserklæringen skal inneholde (Lovdata)

EF-typeprøving

EF-typeprøving er en prosedyre som et teknisk kontrollorgan bruker for å forvisse seg om og bekrefte at maskinen tilfredsstiller kravene som gjelder for den.

Med teknisk kontrollorgan menes en virksomhet som er utpekt til:

 • å utføre EF-typeprøving
 • å kontrollere teknisk dokumentasjon
 • å oppbevare teknisk dokumentasjon
 • kontroll av kvalitetssikringssystemer
 • annet i henhold til bestemmelser fastsatt i lov eller forskrift

Tekniske kontrollorgan som er utpekt i Norge

Det er bare produsenten eller dennes representant som kan søke om EF-typeprøving. Det kan ikke gjøres av brukeren eller en importør, dersom sistnevnte ikke er utpekt som produsentens representant. Årsaken til dette er at resultatet av typeprøvingen er en del av sertifiseringsprosedyren, som bare kan utføres av produsenten eller dennes representant.

Les mer om EF-typeprøving (Lovdata)

System for kvalitetssikring

Produsenten skal bruke et system for kvalitetssikring som er godkjent i henhold til maskinforskriften ved:

 • konstruksjon
 • produksjon
 • avsluttende produktkontroll
 • testing

Systemet for kvalitetssikring skal sikre at maskinene er i samsvar med kravene i maskinforskriften. Alle forhold, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres skriftlig på en systematisk og oversiktlig måte. Her skal de aktuelle forholdsregler, prosedyrer og instruksjoner dokumenteres. Dokumentasjonen skal sikre enhetlig fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registreringer.

Bruksanvisning

Alle maskiner skal være utstyrt med en bruksanvisning. Det er produsenten eller dens representant som skal utarbeide denne. Bruksanvisningen skal utarbeides på ett eller flere av de offisielle EØS-språkene i det medlemslandet som maskinen settes i omsetning eller tas i bruk. I Norge skal bruksanvisninger være på norsk. Det er produsenten, dennes representant, eller den som markedsfører maskinen i det aktuelle språkområdet som skal sørge for oversettelse.

Bruksanvisningen skal inneholde informasjon om både normal bruk og andre måter maskinen kan bli brukt på. Dersom erfaring viser at maskiner kan brukes på feilaktige måter, skal bruksanvisningen inneholde opplysninger om dette.

Les mer om hva bruksanvisningene skal inneholde (Punkt 1.7.4.2 - Lovdata)

Løfteredskap

Løfteredskap er komponenter eller utstyr som ikke er påmontert maskinen og som gjør det mulig å gripe lasten. Løfteredskapet er plassert enten mellom maskinen og lasten eller på selve lasten. Redskapet kan også være beregnet til å utgjøre en integrert del av lasten og som redskap settes separat i omsetning.

Løfteredskap markedsføres ofte uavhengig av maskinene og i en slik tilstand at de er ferdig til bruk. Det kreves særskilte prosedyrer for samsvarserklæring for løfteredskap, som inkluderer merking og teknisk dokumentasjon.

Eksempler på løfteredskap er kjetting konstruert for løfting, sjakler, krok, tobb, blokk, løfteåk, grabb, magnet- og vakumløfter m.v.

Det er utarbeidet en liste som indikerer hvilket utstyr som regnes som løfteredskap. Listen er ikke uttømmende, men er ment å forenkle tolkning og bruk av begrepet løfteredskap.

Her finner du EUs maskinkomité sin liste (engelsk)

 

Se også

Regelverk