Ensformig arbeid

Hva er ensformig arbeid?
Om mulige helseplager
Forhold som gjør arbeidet mindre ensformig
Forhold som gjør arbeidet mer ensformig
Utsatte yrker og bransjer

Hva er ensformig arbeid?

Ensformig arbeid er arbeid som består av én enkelt eller noen få enkle arbeidsoperasjoner som gjentas i så høyt tempo og/eller så lenge at det kan føre til helseskade.

Ensformig gjentakelsesarbeid kan både være av fysisk og mental karakter. Ved vurdering av arbeidsoperasjonen er det ikke nok å registrere hvor tungt og fysisk krevende arbeidet er. Det er også viktig å ta hensyn til hvor lenge arbeidsoperasjonen pågår, hvor ofte den gjentas og om det fins muligheter for variasjon, pauser og hvile. Arbeidsplasser med ensidig gjentakelsesarbeid kjennetegnes av lav innflytelse over egen arbeidssituasjon og at man i stor grad styres av teknologi, organisatoriske forhold og har liten kompetanseutvikling.

Om mulige helseplager

Ensformig gjentakelsesarbeid kan føre til muskel- og skjelettplager. Det er i første rekke musklene i hånd og arm som påvirkes, men også skuldre og nakke kan belastes, særlig hvis en arbeider med foroverbøyd nakke. Det er godt dokumentert at manuelt arbeid som innebærer mange repetisjoner kombinert med kraftbruk, øker risiko for plager i armer og hender. Monotont og ensformig arbeid kan se ut til å øke risikoen for ryggsmerter.

Forhold som gjør arbeidet mindre ensformig

 • utvidet arbeidsområde (flere forskjellige arbeidsoperasjoner)
 • variasjon i arbeidet, slik som arbeidsrotasjon
 • hensiktsmessig arbeidsteknikk
 • lærings- og utviklingsarenaer
 • sosial støtte fra leder og kolleger
 • medbestemmelse og ansvar
 • samarbeid og kontakt med andre

Forhold som gjør arbeidet mer ensformig

 • maskiner som styrer arbeidet
 • høyt tempo og tidspress
 • stor arbeidsmengde
 • lange økter og få pauser
 • isolert arbeidsoppgave i en produksjonskjede

Utsatte bransjer

 • renholdsbransjen
 • produksjonsbedrifter som kjennetegnes av arbeid ved samlebånd eller produksjonsprosesser der ansatte selv ikke kan styre tempoet
 • callsenter og kundeservice
 • kontorvirksomhet

Også andre arbeidsmiljøforhold kan øke risiko for helseplager

 • psykososiale forhold som mistrivsel og manglende sosial støtte fra leder/kolleger eller forhold ved selve arbeidsoppgaven (lav status, manglende følelse av sammenheng og mening)
 • organisatoriske forhold som lite kontroll, manglende medvirkning, manglende medbestemmelse, uklare ansvarsforhold, lite variasjon, manglende opplæring, manglende rutiner, dårlige samarbeidsforhold, for lav bemanning, tidspress og omstilling

Se også

Regelverk

Nettressurser