Arbeidsinnvandring

Denne siden gir en oversikt over Arbeidstilsynets informasjon som er relevant for arbeidsinnvandring til Norge.

Minstelønn - allmenngjøring av tariffavtaler

Faktaside om lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen områdene byggeplasser (for de som utfører bygningsarbeid), skips- og verftsindustrien, jordbruks- og gartnerinæringene og virksomheter som driver salg av renholdstjenester og for ansatte som utfører renhold i andre virksomheter. Alle disse faglærte og ufaglærte arbeidstakerne er nå omfattet av de allmenngjorte tariffavtalene. Dette gjelder også arbeidsinnvandrere.

Solidaransvar for oppdragsgivere 

Solidaransvar innebærer at den som setter ut et oppdrag skal stå ansvarlig for forpliktelsene oppdragstakerne nedover i en kontraktskjede har til å betale lønn etter allmenngjøringsforskrifter. Solidaransvaret vil gjelde innenfor alle bransjer med allmenngjorte tariffavtaler, som for eksempel byggebransjen og verftsindustrien.

Påseplikt etter allmenngjøringsloven 

Arbeidsdepartementet har gjennom en forskrift pålagt oppdragsgiver to sentrale plikter ved bruk av underleverandører og entreprenører: plikt til å informere entreprenører eller underleverandører om lønns- og arbeidsvilkår og plikt til å påse at allmenngjøringsforskrifter etterleves.

Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen (ID-kort)

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med ID-kort. Her kan du lese mer om denne ordningen.

Denne faktasiden er for arbeidsgivere i landbruket og landbruksrelatert virksomhet som bruker utenlandsk arbeidskraft. Tema er ansettelsesvilkår, lønn og arbeidstid. Sikkerhetskrav m.m. dekkes ikke her.

Innleie av arbeidskraft

Denne faktasiden tar for seg reglene om innleie av arbeidskraft. Dette gjelder blant annet regler for når man kan leie inn bemanningsforetak, når man kan leie inn fra annen virksomhet og om lovlig innleie fra bemanningsforetak.

Bemanningsforetak

Denne faktasiden tar for seg den obligatoriske melde- og registreringsordningen for bemanningsforetak. Bemanningsforetak som driver utleie av arbeidskraft i Norge skal sende melding til Arbeidstilsynet. Det stilles krav til en fast representant, organisering, økonomi og til at virksomheten er lovlig registrert i Enhetsregisteret og hos skatteetaten. Dette gjelder både norske og utenlandske bemanningsforetak.

Her kan du også søke i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak.

Utsendte arbeidstakere til og fra Norge

Siden tar for seg reglene i forskrift om utsendte arbeidstakere. Reglene gjelder utsendte utenlandske arbeidstakere i Norge og norske arbeidstakere ute. Forskriften gjennomfører EUs direktiv om utstasjonering av arbeidstakere som ledd i utveksling av tjenesteytelser (utsendingsdirektivet). Dette direktivet ble vedtatt for å sikre arbeidstakerne visse minimumsrettigheter i forbindelse med tjenesteyting over landegrensene.

Se også

Nettressurser