Kjemikalier

- Jeg arbeider med renhold. Kan noen av de vaskemidlene vi bruker være farlige for meg?

Les svaret her

Konkrete råd

 • Man kan bli eksponert for kjemikalier ved innånding, gjennom huden, eller ved svelging.
 • Farlige kjemikalier skal ikke brukes dersom de kan erstattes med kjemikalier eller prosesser som ikke er farlige eller som er mindre farlige for arbeidstakerne.
 • Personlig verneutstyr er ingen fullgod erstatning for andre vernetiltak, og skal ikke være en permanent løsning på et arbeidsmiljøproblem.

Hva er kjemikalier

Kjemi er vitenskapen om stoffenes eller kjemikalienes egenskaper, sammensetting og reaksjoner. Kjemikalier er:

 • Grunnstoff
 • Kjemiske forbindelser - et stoff med en bestemt form av to eller flere grunnstoffer.
 • Blandinger av grunnstoffer eller kjemiske forbindelser.

Kjemikalier forekommer i naturlig tilstand eller de kan være industrielt fremstilt.

Regelverket omfatter kjemikalier som brukes eller frigjøres, ved enhver arbeidsoperasjon, uavhengig av om fremstillingen er tilsiktet eller ikke, og uavhengig av om kjemikaliene er tilgjengelige på markedet eller ikke.

Helsefare

Kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og helse. Man kan bli eksponert for kjemikalier ved innånding, gjennom huden, eller ved svelging. Hva som er faren beror på kjemikaliens egenskap, hvordan og hvor lenge man har blitt eksponert. Kjemikalier kan være etsende, giftige, arvestoffskadelige, reproduksjonsskadelige, allergifremkallende og irriterende, og noen kjemikalier kan fremkalle eller øke hyppigheten av kreft.

Grenseverdier

Mange arbeidstakere er utsatt for eksponering for farlige kjemikalier i sitt arbeid. Arbeidstilsynet setter øvre grenser for hvor mye en arbeidstager kan utsettes for av enkelte stoffer i gjennomsnitt i løpet av en 8 timers arbeidsdag. Disse grensene kalles for grenseverdier, og utgjør en viktig premiss for risikovurderinger som virksomheten er forpliktet til å gjennomføre.

En grenseverdi er en maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker, som regel for en 8-timersperiode.

Grenseverdiene er satt til bruk ved vurdering av arbeidsmiljøstandarden på arbeidsplasser der lufta er forurenset med kjemiske stoffer. Grenseverdier blir satt ut fra tekniske, økonomiske og medisinske vurderinger. Selv om verdien blir overholdt, er en derfor ikke sikret at det ikke kan oppstå helseskader eller ubehag.

Risikovurdering

Gjennom risikovurdering skal virksomheten kartlegge og dokumentere mengde og bruk av kjemikalier, og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse.

Ved hjelp av risikovurdering og tiltak kan man utøve forsiktighet ved bruk av kjemikalier.

Risikovurderingen skal ta hensyn til:

 • Kjemikalienes farlige egenskaper
 • Leverandørens informasjon om risiko for helse, miljø og sikkerhet
 • Forholdene på arbeidsplassen der kjemikaliene forekommer
 • Mengden og bruksmåten av kjemikalier
 • Om arbeidsprosessene og arbeidsutstyret er hensiktsmessig
 • Antall arbeidstakere som antas å bli eksponert
 • Eksponeringens type, nivå, varighet, hyppighet og eksponeringsveier
 • Grenseverdier
 • Effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak
 • Konklusjoner fra gjennomførte helseundersøkelser, skader, sykdommer, arbeidsulykker og tilløp til slike ulykker.

Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen. Arbeidsgiver skal bl.a. sørge for at helse- og sikkerhetsrisiko som er forårsaket av farlige kjemikalier fjernes eller reduseres til et fullt forsvarlig nivå.

Dersom disse tiltakene ikke er tilstrekkelige, skal arbeidsgiver sørge for å fjerne eller redusere risikoen til et fullt forsvarlig nivå ved å iverksette tiltak for eksempel utforme egnede arbeidsprosesser og rutiner for teknisk kontroll, benytte hensiktsmessig utstyr og materialer, iverksette vernetiltak ved risikokilden, iverksette personlige vernetiltak og tildele personlig verneutstyr.

Krav til vern mot kjemikalier

Arbeidsgiver og enkeltpersonforetak skal skaffe seg fullstendig oversikt over hvilke kjemikalier som brukes i bedriften, og hvordan kjemikaliene skal håndteres for at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier, vurdere risiko for helseskader ved eksponering for kjemikalier, og om at det skal settes i verk nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risikoen.

Viktige generelle krav:

 • Kartlegging og risikovurdering
 • Utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen og utstyret
 • Informasjon og opplæring
 • Merking av kjemikalier
 • Erstatning av farlige kjemikalier
 • Begrensning av eksponering for kjemikalier
 • Begrensning av mengder av kjemikalier
 • Oppbevaring av farlige kjemikalier
 • Iverksettelse av hygiene- og renholdstiltak
 • Teknisk kontroll
 • Kollektive vernetiltak som ventilasjon
 • Personlige vernetiltak som tildeling av personlig verneutstyr
 • Krav om helseundersøkelse og omplassering
 • Måling av forurensning i arbeidsatmosfæren og iverksettelse av tiltak ved overskridelse av grenseverdier

Personlig verneutstyr skal bare brukes dersom risiko for skader på liv og helse hos arbeidstakeren ikke kan unngås på annen måte. Personlig verneutstyr er ingen fullgod erstatning for andre vernetiltak, og skal ikke være en permanent løsning på et arbeidsmiljøproblem.

Farlige kjemikalier skal ikke brukes dersom de kan erstattes med kjemikalier eller prosesser som ikke er farlige eller som er mindre farlige for arbeidstakerne.

 

Arbeidsgivers merkeplikt

Arbeidsgiver skal sørge for at beholdere og emballasje for farlige kjemikalier som blir fremstilt, pakket, brukt eller oppbevart i virksomheten er fullt forsvarlig merket på norsk med kjemikaliets navn, farepiktogram og faresetninger. I særlige tilfeller kan farepiktogram og faresetning utelates. 

Unntaket for særlige tilfeller gjelder for beholdere som brukes i kortere perioder, eller beholdere hvor innholdet skiftes ut ofte. Særlige tilfeller kan være bruk av tillagde løsninger til bruk i analysearbeid, elevforsøk, produksjon, forskning. Ved vurdering av om det er et særlig tilfelle må det ses hen til mengde, konsentrasjon og farekategori for kjemikaliet.

Det er en forutsetning for utelatt merking at det treffes tilfredsstillende, alternative tiltak som sikrer samme vernenivå. Dette innebærer blant annet:

 • annen merking av kolbe/flaske, skap, rom eller oppstillingsplass
 • sikring av kjemikalier i uoriginal emballasje med tett kork, stativ e.l. som kan forhindre uhell ved velt mv.
 • sikker oppbevaring av kjemikaliene i innelåst rom eller kjemikalieskap
 • adgangsbegrensning til området på arbeidsplassen for en klart definert gruppe
 • informasjon til berørte arbeidstakere
 • opplæring og øvelse av berørte arbeidstakere

 

Arbeidstakerregister for kreftfremkallende stoffer

Arbeidsgiver skal sørge for at det føres register over arbeidstakere som i henhold til risikovurderingen er eksponert for kjemikalier klassifisert som kreftfremkallende eller arvestoffskadelige, samt arbeidstakere som arbeider med bly og blyforbindelser.

Registeret skal inneholde navn, fødselsnummer, stilling og arbeidssted og opplysninger om hvilke farlige kjemiske stoffer arbeidstakeren eksponeres for, hvordan og i hvilke konsentrasjoner eksponeringen forekommer, og tidspunkt og varighet for eksponeringen. Registeret skal bare inneholde disse opplysningene.

Se også

Hvem kan bistå

Regelverk

Last ned

Nettressurser