Direktoratet for arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets svartjeneste

Hvis du har generelle spørsmål om arbeidsmiljø, kan du kontakte vår svartjeneste. Fagfolk svarer på spørsmål om HMS, arbeidsmiljø, rettigheter og plikter.

Ring 73 19 97 00
(tastevalg 1)


Direktoratet har ansvar for blant annet overordnede strategier, planer, regelverksutvikling og kommunikasjon med sentrale samarbeidspartnere. Regionkontorene gir veiledning og informasjon regionalt, og fører tilsyn med den enkelte virksomheten.

Direktør: Trude Vollheim
Besøksadresse: Statens Hus, Prinsens Gate 1, Trondheim
Postadresse: Postboks 4720 Torgard, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 97 00
 
E-post: post@arbeidstilsynet.no

Gatekart: Se kart på Gule sider

Om bruk av e-post

Vær oppmerksom på at forespørsler som krever saksbehandling på grunn av bestemmelsene i forvaltningsloven må besvares skriftlig. Husk derfor å opplyse om postadresse også ved henvendelse over e-post.

 

Enheter og ledere i direktoratet

TittelNavn

Telefon

Direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim Webb 73 19 97 00
Avdelingsdirektør for 
styring og samordning
Ronny Jørgenvåg 995 43 975
Avdelingsdirektør for 
lov og regelverk
Gry Singsaas 970 26 427
Konstituert avdelingsdirektør for 
organisasjon

Pia Wigtil

402 43 228
Avdelingsdirektør for 
dokumentasjon og analyse
Monica Seem 958 34 573
Avdelingsdirektør for 
kommunikasjon
Trygve Bragstad 934 94 044

 

Avdelingene i Direktoratet

Avdeling for styring og samordning

Leder: Avdelingsdirektør Ronny Jørgenvåg (telefon: 995 43 975)

Hovedoppgaver:
Avdelingen har ansvaret for

 • samordning mellom etat og departementet
 • plan, økonomi og rapportering
 • overordnet ansvar for etatens prosjekter
 • samordning av etatens tilsynsvirksomhet.
 • samordning av Arbeidstilsynets koordinerende rolle ift de andre HMS-etatene

Avdeling for lov og regelverk

Leder: Avdelingsdirektør Gry Singsaas (telefon: 970 26 427)

Hovedoppgaver:
Avdelingen har ansvaret for

 • etatens nasjonale og internasjonale regelverkarbeid
 • fortolkning og videre utvikling av regelverket
 • samarbeid med andre myndigheter med ansvar på tilgrensende områder
 • juridisk saksbehandling
 • klagebehandling

Avdeling for organisasjon

Leder:Konstituert avdelingsdirektør Pia Wigtil (telefon: 40243228)

Hovedoppgaver:
Avdelingen har ansvaret for

 • at etaten har velfungerende systemer for internt arbeid med HMS
 • å være pådriver for- og kvalitetssikrer av organisasjonsutvikling
 • etatens program for ledelsesutvikling
 • overordnet personalforvaltning
 • systemer som sikrer at etaten til en hver tid har riktig kompetanse
 • å drifte fora for medbestemmelse på etatsnivå
 • administrative støttefunksjoner som IKT, dokumentsenter, sentralbord og lønn/regnskap

Avdeling for dokumentasjon og analyse

Leder: Avdelingsdirektør Monica Seem (telefon: 958 34 573)

Hovedoppgaver:
Avdelingen har ansvaret for å

 • innhente og analysere kunnskap om arbeidsmiljøspørsmål
 • overvåke utviklingen av arbeidsmiljøet
 • ivareta etatens rolle som faglig premissleverandør
 • arbeid med interne kompetansenettverk

Avdeling for kommunikasjon

Leder: Avdelingsdirektør Trygve Bragstad (telefon: 934 94 044)

Hovedoppgaver:
Avdelingen har ansvaret for

 • å utvikle og gjennomføre etatens strategier for informasjon og kunnskapsformidling
 • å profilere og synliggjøre etaten
 • å koordinere større informasjonstiltak
 • kunnskapsformidling
 • redaksjonelt ansvar for Arbeidstilsynets nettsteder og interne informasjonskanaler

Se også