Fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte

Hva er fortrinnsrett for deltidsansatte?

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten. Det er også en forutsetning at arbeidstaker kan ta hele den utlyste stillingen.

Hva skal til for at en deltidsansatt kan kreve fortrinnsrett?

For at en deltidsansatt arbeidstaker skal ha rett til utvidet stilling fremfor at det foretas ny ansettelse i virksomheten, legger tvisteløsningsnemnda til grunn at:

  • Arbeidstakeren må være fast ansatt. Midlertidig ansettelse gir ikke fortrinnsrett etter denne bestemmelsen
  • Arbeidstakeren må være kvalifisert for stillingen. Arbeidstakeren må oppfylle de faglige og personlige forutsetninger som kreves for stillingen det hevdes fortrinnsrett til
  • Stillingen det hevdes fortrinnsrett til må inneholde om lag de samme arbeidsoppgavene som arbeidstakeren har i sin nåværende stilling. Dersom arbeidstakeren eksempelvis er ansatt som sykepleier på deltid mens vedkommende utdanner seg til lege, vil sykepleierstillingen ikke gi arbeidstakeren fortrinnsrett til ledig stilling som lege i virksomheten når han er ferdig utdannet.
  • Arbeidstaker må kunne ta hele den utlyste stillingen. Det er ikke anledning til å gjøre krav på en del av en utlyst stilling.

Vesentlig ulempe for virksomheten

Selv om arbeidstaker oppfyller vilkårene ovenfor, kan arbeidsgiver avslå et krav om fortrinnsrett dersom innvilgelse av kravet vil medfører ”vesentlig ulempe” for virksomheten. Ved vurderingen av om arbeidstaker er kvalifisert kan det, i henhold til lovens forarbeider, tas hensyn til både faglige og personlige forutsetninger.

Hvorvidt utøvelse av fortrinnsretten vil innebære vesentlig ulempe vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Tvisteløsning og frister

Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker er uenige om hvorvidt arbeidstaker kan utøve fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven, kan tvisten bringes inn for tvisteløsningsnemnda. Fristen for å bringe saken inn for tvisteløsningsnemnda er fire uker etter at arbeidsgiver avslo kravet om fortrinnsrett, jf. forskrift om tvisteløsningsnemnd § 3 tredje ledd. Som avslag gjelder for eksempel muntlig eller skriftlig informasjon om at andre har blitt tildelt stillingen, samt kjennskap til at arbeidstaker ikke har fått stillingen.

Les mer om Tvisteløsningsnemnda og hvordan går fram for å fremme en sak


Se også