Råd ved tilbakeføring til arbeid for kontorarbeidsplasser

I forbindelse med koronasituasjonen har helsemyndighetene anbefalt alle som har mulighet til det å benytte hjemmekontor. Det er lurt å planlegge for hvordan tilbakeføringen kan foregå på en tryggest mulig måte.

Publisert 13.05.2020

(Sist oppdatert 08.09.2021)

Nasjonal veileder for arbeidsplasser og hjemmekontor (helsedirektoratet.no)

Mer om kontrolltiltak i arbeidslivet og hvilke regler som gjelder ved vaksinering og koronatesting

Arbeidstilsynet har utarbeidet noen råd for tilbakeføring til arbeid hos kontorvirksomheter. Det er store forskjeller på kontorløsninger, og disse rådene må tilpasses lokale forhold. Vurderingen bør også ta hensyn til lokal smitterisiko (høye eller lave smittetall). Ved behov bør spesifikke risikovurderinger gjennomføres i tillegg. Grunnleggende smittevernsregler ligger til grunn.

Det oppfordres til en tett dialog for å avklare behov og muligheter for å vurdere tilrettelegging av arbeidet. Dersom det er behov for det bør ansatte i risikogruppe (eller med familiemedlemmer i risikogruppe), få tilrettelegging med hjemmekontor.

Ved tilbakeføring til arbeidsplassen bør det også gjøres særskilte risikovurderinger for transport til og fra arbeidsstedet, samt arbeidsoppgaver som medfører mye kontakt med andre personer.

Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende (Folkehelseinstituttet)

Ansatte som mistenker at de kan ha vært i kontakt med koronavirus-smitte, eller som er i hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon (med symptomer som ikke krever sykemelding), skal jobbe på hjemmekontor i henhold til gjeldende bestemmelser.

Ansatte som utvikler luftveissymptomer mens de er på jobb, må umiddelbart holde avstand til andre, ta på munnbind og reise hjem straks. Hjemreise bør skje med munnbind - spesielt hvis kollektivtransport er eneste mulighet for hjemreise. 

Arbeidsgiver må påse at det finnes noen munnbind klasse I til slike forhold. Den syke anmodes om å informere leder om symptomene (ref. Smittevernloven, kapittel 5), hvilke områder som bør desinfiseres (håndtak, servant, kjøkkenkrok, heisknapper o.l.) og bidra til smittesporing.

 

For å hindre at mange må bruke kollektivtransport samtidig kan arbeidsgiver vurdere å

- motivere til bruk av sykkel og lignende.

- redusere bruk av kjernetid for å få lavere tetthet av passasjerer, spesielt i rushtiden.  

- bidra med tilbud om parkeringsutgifter for ansatte som har behov for å kjøre egen bil. 

Kontorområdets utforming må være såpass romslig at det er enkelt å holde avstand (minst 1 meter, helst 2). Hvis det er mange ansatte i et kontorområde, kan man vurdere å fordele hvilke dager i uken ansatte skal møte på kontoret og når man skal ha hjemmekontor. For eksempel: ansatte med samme arbeidsoppgaver møter på kontoret mandag, onsdag og fredag, eller ansatte med etternavn fra A til G møter på kontoret mandag og torsdag.

Åpent landskap vil kreve at ansatte har faste plasser og helst to meters avstand. Hvis det er mange ansatte i åpent landskap, kan man fordele når ansatte skal møte på kontoret (se punktet over).

For hvert cellekontor:

 • Hvis mulig, åpne vinduer og luft regelmessig.
 • Lukk døren for å minske smitterisiko.

Merknad:
Av smittevernhensyn er to meter å foretrekke, men hvis arbeidsgiver har gode rutiner med tanke på basalt smittevern og at det er stor sikkerhet om at ikke ansatte med symptomer kommer på kontoret, så er ned mot 1 meter akseptabelt.

For hvert kontorområde:

 • Sørg for at området blir forsynt med tilstrekkelige mengder med filtrert og frisk luft med minst mulig bruk av resirkulering
 • Ventilasjonen bør tilpasses bruken av lokalene
  • Smitterisikoen kan være økt i rom med dårlig ventilasjon, særlig når mange personer er samlet. I tette rom der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, skal man lufte regelmessig

Praktiske råd: 

Ordinært vedlikehold av ventilasjonsanlegget gjennomføres som planlagt for å sikre at anlegget fungerer normalt.

Se også:

Råd til arbeidsplasser - smitteforebygging, bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid (fhi.no)

Vurder: Skal virksomheten skal gjennomføre fysiske møter når de ansatte er på samme kontorområde, eller skal dere fortsette med videomøter?

Hvis dere må avholde fysiske møter: Ha få deltakere, oppretthold avstand, luft regelmessig med åpne vinduer når det er mulig, desinfiser flater og berøringspunkter etter bruk og dokumenter hvem har vært med på møtet med tanke på eventuell smittesporing.

Virksomhetens renholdsprosedyrer bør kartlegges og risikovurderes. Bør for eksempel alle ansatte daglig vaske over tastatur og mobil, servantkran, flate på skrivebord og i spiserom etter bruk o.l.?

Ved bruk av eksternt renholdsfirma:

 • skjer rengjøringen hyppig nok?

 • brukes det riktige rengjøringsmidler?

 • blir hyppig berørte steder rengjort på hver vaskerunde (dørhåndtak, låser, skrivebord, kjøkken, servanter, toaletter osv.)?

 

Informer om viktigheten av hoste- og håndhygiene (FHI), for eksempel ved å henge opp informasjonsplakat. 

Sørg for at det er tilstrekkelig med:

 • såpe i såpedispenser
 • engangs papirhåndklær (effektiv tørking som reduserer mikroorganismer på hendene)
 • håndlotion i pumpeflaske (for å redusere uttørring av huden)
 • søppelbøtter 

Bruken av varmluftstørkere bør risikovurderes. De er trolig mindre effektive enn engangs papirhåndklær, det tar lengre tid for å bli tørr på hendene samtidig som hendene kan bli forurenset i tørkeprosessen. 

Se også:
Håndhygienefasiliteter (fhi.no)

Hvis virksomheten har kantine:

 • Heng opp informasjonsplakat om viktigheten av hoste- og håndhygiene (FHI).

 • Begrens antall personer som spiser samtidig, for eksempel ved å 

  • rullere på bruk av kantine mellom ansatte, eller

  • spre lunsjen over et større tidsintervall, for å samle færre av gangen

 • Sørg for at ansatte sitter med distanse (minst 1 meter, helst 2)

 • Hvis kantinen har selvbetjening, bør den kun ha tildekkede porsjonspakninger.

 • Sikre at kantinepersonell har opplæring i og innfører hensiktsmessige hygienerutiner og renhold (inkl. bruk av hansker ved tilberedning).

Hvis virksomheten har kjøkkenkrok i kontorområdet, må arbeidsgiver påse at det kartlegges/risikovurderes hvor mange som rengjør kjøkkenet: for eksempel hvilke rengjøringsmidler som brukes, behov for bruk av engangshansker, hyppigheten av renhold og hvilke berøringspunkter som skal vaskes.

 

Arbeidstilsynet har samarbeidet med NHO og LO om disse rådene. Dersom helsemyndighetenes beslutninger og anbefalinger endres etter publiseringsdato for denne siden, er det helsemyndighetenes føringer som er retningsgivende.


Konverter denne siden til PDF