Korona-utbruddet: Helseattest for røyk- og kjemikaliedykkere

På grunn av korona-situasjonen kan det være vanskelig for røyk- og kjemikaliedykkere å få gjennomført pålagte helseundersøkelser.

Arbeidstilsynet minner om at det er mulig å be legen om å vurdere å forlenge gyldighetsperioden for en helseattest.

De som utfører røyk- eller kjemikaliedykking skal være helsemessig skikket.  Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres regelmessige helseundersøkelser og tester av fysisk kapasitet, av – eller under kontroll av – en kompetent lege.

Mulig å forlenge gyldighetsperioden

Hvis en røyk- eller kjemikaliedykker har en helseattest som er i ferd med å utløpe og det som følge av kapasitet- eller smittevernhensyn er vanskelig å få gjennomført den pålagte helseundersøkelsen, anbefaler Arbeidstilsynet at virksomheten kontakter legen som har utstedt helseattesten.

Legen har adgang til å vurdere gyldighetsperioden for helseerklæringen og eventuelt gi utsatt frist for helseundersøkelse. På grunn av smittevernhensyn bør det i utgangspunktet vises tilbakeholdenhet med bruk av spirometrier, men spirometrier kan likevel gjennomføres etter en lokal smittevernvurdering.

En kompetent lege kan gjennomføre helseundersøkelser uten spirometri, og utstede en helseattest med kortere varighet og krav til spirometri ved en ny undersøkelse. Det forutsetter at det ikke er forhold ved arbeidstakers helsetilstand som taler mot at arbeidstaker kan utføre arbeidet.

Arbeidstakere har plikt til å gi beskjed dersom de opplever helseproblemer i godkjenningsperioden – for eksempel problemer med luftveiene.

Det vil ikke være mulig å forlenge gyldighetsperioden hvis arbeidstakeren opplever helseproblemer som de selv mener gjør dem helsemessig uskikket for røyk- eller kjemikaliedykking.

Må gjøre en risikovurdering

Virksomheten må i samarbeid med en kompetent lege vurdere om forlenget gyldighetsperiode er forsvarlig, både for den enkelte dykkeren og personellet som helhet. Helse eller fysiske forhold hos den enkelte røyk- og kjemikaliedykkeren skal ikke sette andre arbeidstakeres helse og sikkerhet i fare.

Arbeidstilsynet oppfordrer det enkelte brann- og redningsvesenet til å gjøre en grundig kartlegging og vurdering av risiko, og sette inn nødvendige tiltak under de gjeldende forholdene.  Det kan innebære at innvendig beredskapsinnsats ikke er forsvarlig.

Bruk gjerne bedriftshelsetjenesten (BHT) eller virksomhetens rådgivende lege ved behov for bistand til utarbeidelse av risikovurdering og planlegging av tiltak.

Smittevernrutiner

Arbeidstilsynet minner også om betydningen av gode smittevernrutiner, særlig ved rengjøring av røykdykkerutstyr og annet materiell.

Se også egen temaside om korona og tiltak i arbeidslivet:Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

Regelverk

Om helseundersøkelse og arbeidsgivers rett til å kreve ny undersøkelse ved helsesvikt hos røyk- og kjemikaliedykkeren:Forskrift om utførelse av arbeid § 3-23


Konverter denne siden til PDF