Koronavirus og forebyggende smitteverntiltak på arbeidsplassen

Som arbeidsgiver har du ansvar for å kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer som kan oppstå i forbindelse med arbeidet. Med dagens situasjon må du spesielt tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smitte på arbeidsplassen, eller selv utgjøre en smittefare. 

En risikovurdering skal gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte. Basert på risikovurderingen må arbeidsgiver utarbeide planer med tiltak for å forebygge smitte.

Relevante tiltak kan være å gi informasjon om generelt smittevern, smittevern mot koronavirus (SARS-CoV-2) som smitter med kontaktsmitte og dråpesmitte (aerosol) og forebyggende smitteverntiltak. 

Eksempler på forebyggende smitteverntiltak knyttet til ulike arbeidsoppgaver og forhold

I listen under finner du tema og forebyggende smitteverntiltak som gjelder for alle arbeidsplasser, og eksempler tilknyttet ulike arbeidsoppgaver og arbeidsforhold i forskjellige bransjer. Den er ikke uttømmende.

Du må selv vurdere hvilke tiltak som kan være aktuelle for din virksomhet og bransje, og tilpasse disse til lokale forhold og anbefalinger fra helsemyndighetene. 

Husk også at bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til å risikovurdere og utarbeide planer med tiltak.

Alle arbeidsplasser

Eksempler på tiltak: 

 • Tilgang til nødvendig smittevernutstyr som er tilpasset arbeidsoppgavenes risiko
 • Opplæring i riktig bruk
 • Følge opp at ansatte benytter pålagt verneutstyr.  
 • Rengjør verneutstyr regelmessig (eks. arbeidshansker)

Les mer om personlig verneutstyr og korona. 

Se egen temaside om personlig verneutstyr

Som arbeidsgiver har du et særlig ansvar for å beskytte ansatte som kan være spesielt sårbare hvis de skulle bli eksponert for smitte. Husk at det også kan være en utfordring for ansatte som bor sammen med personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp. 

Arbeidstakere med økt risiko for alvorlig sykdomsforløp må så langt som mulig skjermes mot smitte ved gjennomføring av konkrete tiltak. Er det arbeidssituasjoner der eksponering for smitte ikke kan unngås, bør du som arbeidsgiver så langt som mulig tilrettelegge arbeidet slik at risikoutsatte arbeidstakere kan utføre andre arbeidsoppgaver. 

Eksempler på tiltak: 

 • Tilrettelegging med hjemmekontor
 • Dialog for å avklare behov og muligheter for tilrettelegging.
 • Risikovurdere arbeidsoppgaver som medfører mye kontakt med andre personer.

Se også:

Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende (fhi.no)

Se egen temaside om tilrettelegging

Eksempler på tiltak: 

 • Avklare om ansatte kan benytte egen transport
 • Hvis fellestransport, tilrettelegg for god plass mellom hver passasjer
 • Redusert bruk av kjernetid for å hindre at mange må bruke kollektivtransport samtidig.

Eksempler på tiltak: 

 • Videomøter/telefon som erstatning for fysiske møter
 • Hjemmekontor når mulig
 • Vurdere smitterisiko og behov for kollektivtransport for å komme til jobb, der egen bil, motorsykkel, sykkel, sparksykkel eller til fots ikke er mulig (evt. parkere bil i utkant av bykjernen). For interregionale virksomheter med mange avdelinger; vurder regionsvis smitterisiko.
 • Vurder behov for å øke ventilasjonsraten og sørge for forsyning med fersk luft (ikke bare resirkulering i bygget)
 • Kontorområdet bør være såpass romslig at det er enkelt å holde avstand. Hvis det er mange ansatte i et kontorområde, kan dere vurdere å fordele hvilke dager i uken ansatte skal møte på kontoret og når man skal ha hjemmekontor. Eksempelvis ansatte med samme arbeidsoppgaver, møter på kontoret mandag, onsdag og fredag, eller ansatte med etternavn fra A til G, møter på kontoret mandag og torsdag osv.
 • For hvert cellekontor, åpne vinduer for å lufte, lukke døren o.l. for å minske smitterisiko.
 • Faste plasser i åpent landskap.
 • Fysiske møter internt; vurdere om fysiske møter er nødvendig eller om video- eller telefonmøter kan brukes for møter med flere ansatte. 

Se også:
Råd ved tilbakeføring til kontorarbeidsplasser

Eksempler på tiltak: 

 • Kartlegg ventilasjonsbehovet ved de ulike arbeidsprosesser; både individuelt og i sammenheng der flere prosesser foregår i samme område.
 • God allmenn ventilasjon ved arbeid innendørs.
 • Kontroller at eventuell prosessventilasjon ikke fører til økt risiko for lokal spredning av aerosoler.
 • Kontinuerlig og god ventilasjon i garderober og toalettområder.

Les mer: 

Inneklima

Eksempler på tiltak: 

 • Ta en gjennomgang av renholdsplaner med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov, og om det er behov for å gjøre tilpasninger både med eksternt renholdsfirma og interne renholdsprosedyrer.
 • Vurder om det er arealer som bør prioriteres med hyppigere renhold.

Sørg for at det ved hver håndvask finnes:

 • såpedispenser (bruk flytende såpe, ikke såpestykker)
 • papirhåndklær (bruk engangshåndklær i papir, ikke håndklær av stoff)
 • søppelbøtte
 • håndkremdispenser m/pumpe (forebygger tørrhet og sprekker i huden)

Les mer om renhold og koronavirus. 

Eksempler på tiltak: 

 • Informasjon om viktigheten av håndhygiene etter toalettbesøk og fortsatt skylle ned i toalettet med lukket lokk.
 • Vask av hender umiddelbart når man går inn, og rett før man går ut.
 • Opphold i garderoben begrenses til et maksimum antall av gangen med forsvarlig distanse mellom hver.
 • Vaskemaskin: Skittentøy legges rett i maskinen, vask på minimum 60 grader

Se også: 

Temaside om krav til garderober på arbeidsplassen

Temaside om krav til dusj på arbeidsplassen

Eksempler på tiltak: 

 • Personer som håndterer næringsmidler skal være friske. For all matproduksjon gjelder de vanlige hygienereglene for næringsmidler.
 • God håndhygiene er viktig. Vask av hender eller bruk av alkoholbasert hånddesinfeksjon gjennomføres regelmessig.

Les mer på mattilsynet.no.

Eksempler på tiltak: 

 • Informer om viktigheten av håndhygiene før måltid
 • Lunsj spres over et større tidsintervall for å samle færre av gangen
 • Antall som kan spise samtidig, begrenses
 • Ansatte skal kunne sitte med god avstand fra hverandre

Eksempler på tiltak/vurderinger ved kjøkkenkrok i kontorområde: 

 • Hvor mange bør ta kjøkkentjeneste
 • Hvilke rengjøringsmidler brukes 
 • Bruk av engangshansker
 • Hyppigheten av renhold og hvilke berøringspunkter som er ekstra viktig

Eksempler på tiltak ved kantine:

 • Kun tildekkede porsjonspakninger i kantiner med selvbetjening
 • Opplæring i og implementering av tilstrekkelige hygienerutiner og renhold (inkludert bruk av hansker ved tilberedning) for kantinepersonell

Eksempel på tiltak: 

 • Informasjon om viktigheten av håndhygiene før røyking og snusing

Arbeidsoppgaver og arbeidsforhold i forskjellige bransjer

Eksempler på tiltak: 

 • Sørg for at det finnes tilgjengelig informasjon på engelsk eller morsmål for de som ikke snakker godt norsk.
 • Heng opp plakater med informasjon om smitteforebygging (inkludert på språk til utenlandske arbeidstakere ved behov). Disse kan henges opp ved alle håndvasker, i fellesrom, i innkvarteringer og lignende.

For karantenebestemmelser for utenlandske arbeidstakere se:

Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (helselsedirektoratet.no)  

Se også:

Plakater og informasjonsmateriell for nedlasting (helsedirektoratet.no)

Informasjonsmateriell om koronavirus på flere språk (fhi.no)

Ungdom under 18 år skal ikke gjennomføre arbeidsoppgaver hvor de er eksponert for høyere smitterisiko enn i samfunnet for øvrig – eksempelvis arbeid med smittede innen helsesektoren.

Se egen temaside om ungdom i arbeid

Eksempler på tiltak: 

 • Vask hender umiddelbart når man går inn, og rett før man går ut.
 • Separate soverom.
 • Felles toalett/dusj, kjøkken, oppholdsrom og vaskerom kun når det er strengt nødvendig, og renhold ivaretas.
 • Begrense tilgang til fellesrom hvis det ikke er mulig å holde avstand til hverandre.
 • Begrense bruk av kjøkken til koke kaffe og vann, og oppvarming av ferdig mat i ovn/mikrobølgeovn. Oppbevare mat i egen beholder for hver ansatt.
 • Brukt servise legges rett i oppvaskmaskin - vask på minimum 60 grader
 • Skittentøy legges rett i vaskemaskinen - vask på minimum 60 grader

Se egen temaside om innkvartering av arbeidstakere

Eksempler på tiltak: 

 • Tilstrebe at kun en ansatt bruker kjøretøy/utstyr med kabin ila en arbeidsdag
 • Lufte ut kabinen etter bruk
 • Rengjøring av berøringspunkter etter bruk.

Eksempler på tiltak: 

 • Kun bruk av eget verktøy
 • Tilstrebe at kun en ansatt bruker kjøretøy/utstyr uten kabin ila en arbeidsdag
 • Bruk av arbeidshansker.
 • Rengjør de mest relevante berøringspunktene etter bruk

Forslag til tiltak: 

Når ansatt blir syk på arbeidsplassen, bør ansatt:

 • Gå umiddelbart unna andre personer
 • Kontakte nærmeste leder på telefon
  • Informer leder om hvilke ansatte/kunder som er nærkontakter og potensielt smittet
  • Leder og ansatt kontakter sammen kompetent helsepersonell for bistand til å vurdere situasjonen (potensielt smittede nærkontakter og symptomer)
  • Leder sørger for å kartlegge hvor ansatt har vært med tanke på renhold
 • Reise rett hjem, fortrinnsvis med eget kjøretøy.
  • Hvis ikke mulig å reise rett hjem, opphold alene i egnet rom, inntil hjemtransport er mulig. Rommet låses når ansatt reiser, inntil det er rengjort.
  • Hvis ikke mulig å reise hjem med eget kjøretøy, påse at transporten ivaretar smittevern så godt som mulig. Kjøretøyet rengjøres med spritbasert overflate desinfeksjonsmiddel på alle steder som er berørt av den syke.
  • Ha en plan for hva man gjør, hvis ansatt som bor på innkvartering sammen med andre blir syk.
 • Isolering så lenge man er syk. 

Les mer om avstand, karantene og isolering (fhi.no)

Etter møter bør man oppbevare navn og kontaktdetaljer til alle deltakere for minst en måned. Dette vil hjelpe kommunelegen med smitteoppsporing av personer som kan ha blitt smittet med Covid-19, hvis noen deltakere blir syke kort tid etter møtet.

Eksempler på tiltak: 

 • Hvis det kan være vanskelig at ansatt reiser rett hjem; vurder behovet for å opprette et eget rom i bygg eller brakke, som ansatt som får symptomer på arbeid kan bruke.
 • Vask av hender umiddelbart når man går inn, og rett før man går ut.
 • Melde fra til leder før den syke reiser hjem, slik at rommet kan låses inntil det blir rengjort

Tips om brudd på smittevern

Tips oss hvis du er vitne til brudd på bestemmelser om smittevern på arbeidsplassen, som f.eks. plikt til isolering eller karantene.  

Vi kan ikke alltid følge opp tipset umiddelbart. Hvis det haster, må du kontakte politiet. 

Har du spørsmål, ring oss på tlf. 73 19 97 00 + tastevalg 1. 

Følg råd fra helsemyndighetene

God etterlevelse av smitteforebyggende tiltak vil redusere risikoen for smittespredning.

Her finner du oppdatert informasjon fra de norske helsemyndighetene om koronaviruset: 

Koronavirus (fhi.no)