Kan arbeidsgivere kreve vaksinering eller koronatesting av arbeidstakere?

Å spørre om arbeidstakerne er vaksinerte eller kreve at de tar koronatest (PCR- eller hurtigtest) er typiske kontrolltiltak under pandemien. Arbeidsgivere kan ikke kreve at arbeidstakerne vaksinerer seg.

Hva må arbeidsgiverne gjøre før de setter i verk kontrolltiltak?

Arbeidsgivere kan ikke innføre kontrolltiltak, slik som å spørre om vaksinasjonsstatus eller kreve koronatesting, dersom de kan gjennomføre andre tiltak som reduserer risikoen for smitte tilstrekkelig. Arbeidsgiverne må først gjøre en risikovurdering i samarbeid med arbeidstakerne og de tillitsvalgte, før de setter i verk tiltakene som skal redusere risiko. Etter at disse tiltakene er satt i verk, kan arbeidsgiverne fortsatt ha en risiko for smitte som gjør det nødvendig med kontrolltiltak.

Arbeidsgivere kan bare gjennomføre slike kontrolltiltak hvis det gjøres i samsvar med arbeidsmiljøloven kapittel 9.

Arbeidsgiverne skal drøfte tiltakene med tillitsvalgte

Dersom arbeidsgivere ser at det er behov for kontrolltiltak, skal de alltid sørge for å drøfte tiltakene med de tillitsvalgte. Drøftingen skal skje så tidlig som mulig. De må sammen evaluere tiltakene jevnlig for å sikre at det fortsatt er behov for tiltakene.

Formålet med drøftingen er blant annet at arbeidsgiverne og de tillitsvalgte kan komme fram til et tiltak som er mindre tyngende for den enkelte arbeidstakeren.

Arbeidsgiverne og tillitsvalgte skal drøfte

 • behov
 • utforming
 • gjennomføring
 • vesentlige endringer

Drøftingen av kontrolltiltakene må de se i sammenheng med de andre tiltakene virksomheten har for å redusere smitterisikoen.

Arbeidsgiverne skal sammen med de tillitsvalgte jevnlig evaluere behovet for kontrolltiltakene. Dersom det ikke lenger er behov for tiltakene, skal arbeidsgiverne avvikle tiltaket.

Arbeidsgiverne skal gi tilstrekkelig informasjon til alle arbeidstakere om

 • formålet med kontrolltiltakene
 • gjennomføring av tiltakene og praktiske konsekvenser
 • hvor lenge de ser for seg at kontrolltiltaket skal vare

Selv om arbeidsgiverne lovlig kan hente inn opplysninger om vaksinasjonsstatusen eller testsvarene til arbeidstakerne, er det krav til hvordan arbeidsgiverne behandler opplysningene. Behandling av opplysningene er regulert i personopplysningsloven (lovdata.no), som er forvaltet av Datatilsynet.

Hva skal til for å gjennomføre kontrolltiltakene?

Arbeidsgivere må ha en særskilt god grunn til å spørre om arbeidstakerne er vaksinert eller kreve en koronatest. For å gjennomføre slike kontrolltiltak, må tiltakene oppfylle disse forutsetningene:

Tiltakene

 • være egnet for å nå målene med tiltakene
 • være saklig ut fra hva arbeidsoppgavene til arbeidstakerne
 • ikke føre til en større belastning for arbeidstakerne enn nødvendig

På grunn av at koronatesting er en medisinsk undersøkelse, kan arbeidsgivere bare gjennomføre testing i helt spesielle tilfeller. I tillegg til at arbeidsgiverne må oppfylle forutsetningene i punktlista over, kan de kun kreve testing

 • når kontrolltiltaket er nødvendig for å verne liv eller helse hos arbeidstakerne selv, andre arbeidstakere eller tredjepersoner som pasienter eller brukere
 • for stillinger som innebærer særlig risiko
 • når en lov eller forskrift gjør det mulig

Dersom arbeidstakerne for eksempel ikke er vaksinert, kan arbeidsgiverne i visse tilfeller ha behov for å å endre arbeidsoppgaver eller omplassere arbeidstakerne. Dette må arbeidsgiverne vurdere konkret i hvert enkelt tilfelle. Arbeidsgivere har mulighet til å gjøre slike endringer i kraft av styringsretten de har. Styringsretten er begrenset av lov, tariffavtale og arbeidsavtale.

Betydelige eller vesentlige endringer utenfor styringsretten kan ikke skje uten at arbeidsgiverne og arbeidstakerne blir enige om å inngå en ny avtale, eller ved at arbeidsgiverne gjennomfører en formell oppsigelse – en endringsoppsigelse. Endring av arbeidssted eller betydelige endringer i arbeidsoppgaver eller ansvarsområder er normalt utenfor arbeidsgivernes styringsrett og de kan ikke gjennomføre slike endringer alene.

Ofte stilte spørsmål

Nei, arbeidsgivere kan ikke kreve at arbeidstakerne tar vaksine. Å ta vaksine er frivillig.

Dersom arbeidsgivere kommer fram til at de kan kartlegge vaksinasjonsstatus, og de kommer fram til at de har uvaksinerte arbeidstakere på arbeidsplassen, kan det være behov for særlige tiltak for dem. Et slikt tiltak kan være at de uvaksinerte bruker munnbind.

Arbeidsgiverne kan i utgangspunktet bestemme hvilke tiltak som de skal gjennomføre. Å kreve at uvaksinerte bruker munnbind på arbeidsplassen bør være et resultat av kartleggingen og risikovurderingen arbeidsgiverne allerede har gjort med de tillitsvalgte.

Det kan være stigmatiserende og oppleves som en påkjenning for uvaksinerte å måtte bruke munnbind. Arbeidsgiverne har en plikt til å ta vare på alle arbeidstakere, også de uvaksinerte. Arbeidsgiverne må derfor vurdere om de kan gjennomføre mindre inngripende tiltak for uvaksinerte som alternativ til krav om bruk av munnbind.

Dersom arbeidsgiverne har tungtveiende hensyn de må ta, for eksempel å ta vare på sårbare pasienter eller brukere, kan det være legitimt å kreve at uvaksinerte bruker munnbind.

Nei, arbeidsgivere kan ikke permittere arbeidstakere på grunn av at de ikke har tatt vaksine. Arbeidsgivere kan bare permittere arbeidstakere på grunn av forhold i bedriften.

Arbeidsgivere kan ikke bruke opplysningene om vaksinasjonsstatus som arbeidstakere har gitt frivillig, for eksempel under lunsjpraten. Dersom arbeidsgiverne har behov for å kartlegge vaksinasjonsstatus, må de ha særskilt god grunn til å hente inn disse opplysningene.

Arbeidsgiverne kan ikke kartlegge vaksinasjonsstatus anonymt uten å ha særskilt god grunn til å hente inn disse opplysningene.

Dersom arbeidsgiverne har en særskilt god grunn til å kartlegge vaksinasjonsstatus, vil en anonym kartlegging være mindre belastende for arbeidstakerne enn en ikke-anonym kartlegging. Likevel kan en anonym kartlegging føre til svar som er mer usikre og mindre korrekte enn ikke-anonyme kartlegginger. Dermed kan svarene arbeidsgiver får på anonyme kartlegginger, være mindre egnet til å basere avgjørelser på.

Arbeidsgivere kan normalt spørre arbeidstakere som kommer fra eller via et land med karanteneplikt for å arbeide i Norge, om de er vaksinert. Arbeidsgiverne må drøfte kontrolltiltaket med de tillitsvalgte. 

På den måten kan arbeidsgiverne finne ut hvem som skal i innreisekarantene og hvem som slipper. Arbeidstakerne som må i innreisekarantene, er de som ikke er fullvaksinerte eller ikke har hatt covid-19 de siste 6 månedene.

Arbeidstakere som skal være i innreisekarantene, skal ikke være på en arbeidsplass der andre oppholder seg.

Det første arbeidsgivere bør undersøke dersom de skal stille innkvartering til rådighet, er hvilket land arbeidstakerne kommer fra eller via. Er dette et land uten karanteneplikt, har ikke arbeidsgiverne behov for å spørre om vaksinasjonsstatus. Da skal arbeidstakerne bo i ordinær innkvartering.

Arbeidsgivere kan normalt spørre om vaksinasjonsstatus hvis arbeidstakerne kommer fra eller via et land med karanteneplikt. Dette gjelder når arbeidstakerne

Da er det de særskilte kravene til innkvartering som gjelder i forbindelse med innreisekarantene og arbeidsgiverne må søke om forhåndsgodkjenning av innkvartering hos Arbeidstilsynet.

Arbeidsgiverne må drøfte kontrolltiltaket med de tillitsvalgte. 

Innreise og regler ved ankomst (fhi.no)

Regelverk og annen informasjon

Kontrolltiltak i virksomheten: Arbeidsmiljøloven kapittel 9

Behandling av personopplysninger: Personopplysningsloven (lovdata.no)

Veileder om vaksinasjon av helsepersonell (helsedirektoratet.no)

Hvem blir regnet som fullvaksinert og beskyttet, og hva mener vi med risikogruppe? (fhi.no)


Konverter denne siden til PDF