Innkjøpers plikter ved kjøp av renholdstjenester

Alle renholdsbedrifter skal være godkjent av Arbeidstilsynet for lovlig å kunne tilby renholdstjenester, og det er kun tillatt å kjøpe eller leie inn renholdstjenester fra godkjente virksomheter.

Det er altså forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent. Dette gjelder og virksomhet uten ansatte (enkeltpersonforetak).

Dette gjelder ikke for forbruker som kjøper renholdstjeneste til privat bruk. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at også renholdsvirksomheter som selger renholdstjenester til forbrukermarkedet skal være godkjent.

Sjekk i renholdsregisteret om renholdsvirksomheten du bruker er godkjent.

Alle renholdere skal ha HMS-kort

Alle renholdere som jobber i godkjente renholdsvirksomheter, skal være utstyrt med HMS-kort fra Arbeidstilsynet. HMS-kortet skal bæres synlig når de er på jobb. Hensikten er å identifisere hvem man er, hvem man arbeider for, og at dette er en godkjent renholdsvirksomhet. Kravet til HMS-kort gjelder også de som driver alene og de som leier ut arbeidstakere som utfører renholdstjenester.

Les mer om HMS-kort her.

Hvilke regler gjelder for deg som kjøper renholdstjenester? 

  • Du plikter å sjekke at firmaet du kjøper renholdstjenester fra står oppført som godkjent i renholdsregisteret.
  • Du plikter å informere renholdsleverandøren i dine kontrakter om at renholderne minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter (informasjonsplikt). 
  • Dersom du driver næringsvirksomhet, og dersom det ikke brukes underleverandører, har du en plikt til å påse at allmenngjøringsforskriften etterleves (påseplikt).
  • Innleide renholdsarbeidere fra bemanningsforetak skal likebehandles. Dette betyr at de skal gis lønn og feriepenger og arbeidstid/ arbeidstidsordninger som om de hadde vært ansatt hos innleier. Du kan bli holdt økonomisk ansvarlig for brudd på reglene om likebehandling. 
  • Innkjøp av renholdstjenester fra ulovlig renholdsholdsvirksomhet kan medføre straffeansvar for din virksomhet (foretaksstraff) og for  enkeltpersoner.

Tips til kontrakten

Innkjøpere av renholdstjenester anbefales å ha med følgende i sine kontrakter med renholdsleverandører: 

  • kontraktsfest krav om å være godkjent og at alle renholderne skal ha gyldige HMS-kort, samt at renholdsleverandøren plikter å varsle dersom de mister godkjenningen eller skifter underleverandør.
  • kontraktsfest plikten til å overholde lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften
  • kontraktsfest plikt for renholdsleverandøren til å gi virksomheten tilgang på informasjon og dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkårene for renholdsarbeiderne
  • kontraktsfest sanksjoner som heving og tilbakeholdelse av vederlag, regress og så videre, ved overtredelse av nevnte plikter.

Informasjons- og påseplikt for kjøpere av renholdstjenester

Informasjonsplikten innebærer at en kjøper av en renholdstjeneste i kontrakten med renholdsleverandøren må informere om at virksomhetens arbeidstakere «minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmengjøringsforskrifter» (§ 5 i forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett).

Påseplikten innebærer at kjøper av renholdstjenester skal ha systemer og rutiner for å undersøke og om nødvendig følge opp at renholdsleverandøren tilbyr sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår i henhold til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter (§ 6 i forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett). Bestemmelsen sier ikke noe om hva kjøper konkret må gjøre for å overholde påseplikten. Forskriften overlater med andre ord til den enkelte virksomhets skjønn å vurdere hvilke systemer og rutiner som i den enkelte situasjon er nødvendig for å oppfylle påseplikten.

Påseplikt for kjøper av renholdstjenester gjelder bare der hvor kjøper driver næringsvirksomhet, og dersom renholdsleverandøren ikke bruker underleverandører. Alminnelige forbrukere er ikke pålagt påseplikt.

Verken allmenngjøringsloven eller forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett gir kjøper av renholdstjenester rett til å utføre kontroll overfor renholdsleverandøren. Kjøper må derfor skaffe seg adgang gjennom en kontraktsbestemmelse.

Samordning og HMS

Kjøpere av renholdstjenester har etter arbeidsmiljøloven §2-2 også plikter overfor andre enn egne arbeidstakere, herunder innleide. Dette innebærer at kjøper må samarbeide med andre arbeidsgivere, det vil si renholdsleverandøren, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Årlig melding

Alle godkjente renholdsvirksomheter må innen 31. januar hvert år sende inn «årlig melding» til Arbeidstilsynet som bekreftelse på at de fremdeles oppfyller vilkårene for godkjenning. Dersom dette ikke lenger er tilfelle, vil Arbeidstilsynet tilbakekalle godkjenningen.

Hvorfor godkjenningsordning for renholdsvirksomheter?

Godkjenningsordningen for renholdsbransjen er et av flere tiltak myndighetene har iverksatt de siste årene for å øke seriøsiteten i en av de mest utsatte bransjene i norsk arbeidsliv. Deler av næringen er preget av useriøse virksomheter, hvor både norsk og utenlandsk arbeidskraft jobber under ulovlige og uverdige lønns- og arbeidsvilkår.

Renholdsyrket er fysisk belastende, og tids- og arbeidspresset er høyt. Bedrifter som bevisst bryter arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, som ikke lønner etter allmenngjort tariff, og som ikke betaler skatter og avgifter, ødelegger for de som ønsker å drive lovlig og seriøst.

For å bli godkjent, må renholdsvirksomheten blant annet dokumentere at de er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste, oppfyller kravene til verneombud og arbeidsmiljøutvalg, lønner etter allmenngjort tariff, har skriftlige arbeidsavtaler og yrkesskadeforsikring. De må også være registrert i enhetsregisteret, foretaksregisteret, merverdiavgiftsregisteret og arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.

Regelverk

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett