Innkjøpers plikter ved kjøp av renholdstjenester

Alle renholdsbedrifter skal være godkjent av Arbeidstilsynet for lovlig å kunne tilby renholdstjenester, og det er kun tillatt å kjøpe eller leie inn renholdstjenester fra godkjente virksomheter.

Sjekk i renholdsregisteret om renholdsvirksomheten du bruker er godkjent.

Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent. Dette gjelder og virksomhet uten ansatte (enkeltpersonforetak).

Alle renholdere skal ha HMS-kort

Alle renholdere som jobber i godkjente renholdsvirksomheter, skal være utstyrt med HMS-kort fra Arbeidstilsynet. HMS-kortet skal bæres synlig når de er på jobb. Hensikten er å identifisere hvem man er, hvem man arbeider for, og at dette er en godkjent renholdsvirksomhet. Kravet til HMS-kort gjelder også de som driver alene og de som leier ut arbeidstakere som utfører renholdstjenester.

Les mer om HMS-kort her.

Hvilke regler gjelder ved kjøp av renholdstjenester? 

  • Sjekk at firmaet du kjøper renholdstjenester fra står oppført som godkjent i renholdsregisteret.
  • Informer i kontrakten om at renholderne minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter (informasjonsplikt). For oppdaterte minstelønnssatser, se vår side om minstelønn

Virksomheter som kjøper renholdstjenester plikter i tillegg å påse at leverandøren etterlever allmenngjøringsforskriften (påseplikt). Denne plikten gjelder ikke dersom det benyttes underleverandør. Innkjøp av renholdstjenester fra ulovlig renholdsvirksomhet kan medføre straffeansvar.

Guide for virksomheter ved kjøp av renholdstjenester

Kjøper du renhold til hjemmet ditt?

Forbudet mot å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent gjelder også for forbruker som kjøper renholdstjeneste til hjemmet. Hvis din renholder/renholdsvirksomhet har status ikke godkjent eller ikke finnes i registeret, må du

1) kreve at de søker om godkjenning. Vis gjerne til mer informasjon på siden om Godkjenningsordning for renholdsvirksomheter.

2) avslutte kontrakten hvis de ikke blir godkjent, eller ikke ønsker å søke om godkjenning.

Som privatperson har du i motsetning til virksomheter som kjøper renholdstjenester ikke plikt til å sjekke om renholderen har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. 

Tips til kontrakten

Innkjøpere av renholdstjenester anbefales å ha med følgende i sine kontrakter med renholdsleverandører: 

  • kontraktsfest krav om å være godkjent og at alle renholderne skal ha gyldige HMS-kort, samt at renholdsleverandøren plikter å varsle dersom de mister godkjenningen eller skifter underleverandør.
  • kontraktsfest plikten til å overholde lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften

Virksomheter som kjøper renholdstjenester skal i tillegg

  • kontraktsfeste plikt for renholdsleverandøren til å gi virksomheten tilgang på informasjon og dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkårene for renholdsarbeiderne
  • kontraktsfeste sanksjoner som heving og tilbakeholdelse av vederlag, regress og så videre, ved overtredelse av nevnte plikter.

Informasjons- og påseplikt for kjøpere av renholdstjenester

Informasjonsplikten innebærer at en kjøper av en renholdstjeneste i kontrakten med renholdsleverandøren må informere om at virksomhetens arbeidstakere «minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmengjøringsforskrifter» (§ 5 i forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett).

Påseplikten innebærer at kjøper av renholdstjenester skal ha systemer og rutiner for å undersøke og om nødvendig følge opp at renholdsleverandøren tilbyr sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår i henhold til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter (§ 6 i forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett). Bestemmelsen sier ikke noe om hva kjøper konkret må gjøre for å overholde påseplikten. Forskriften overlater med andre ord til den enkelte virksomhets skjønn å vurdere hvilke systemer og rutiner som i den enkelte situasjon er nødvendig for å oppfylle påseplikten.

Påseplikt for kjøper av renholdstjenester gjelder bare der hvor kjøper driver næringsvirksomhet, og dersom renholdsleverandøren ikke bruker underleverandører. Alminnelige forbrukere er ikke pålagt påseplikt.

Verken allmenngjøringsloven eller forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett gir kjøper av renholdstjenester rett til å utføre kontroll overfor renholdsleverandøren. Kjøper må derfor skaffe seg adgang gjennom en kontraktsbestemmelse.

Samordning og HMS

Kjøpere av renholdstjenester har etter arbeidsmiljøloven §2-2 også plikter overfor andre enn egne arbeidstakere, herunder innleide. Dette innebærer at kjøper må samarbeide med andre arbeidsgivere, det vil si renholdsleverandøren, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Årlig melding

Alle godkjente renholdsvirksomheter må innen 31. januar hvert år sende inn «årlig melding» til Arbeidstilsynet som bekreftelse på at de fremdeles oppfyller vilkårene for godkjenning. Dersom dette ikke lenger er tilfelle, vil Arbeidstilsynet tilbakekalle godkjenningen.

Hvorfor godkjenningsordning for renholdsvirksomheter?

Godkjenningsordningen for renholdsbransjen er et av flere tiltak myndighetene har iverksatt de siste årene for å øke seriøsiteten i en av de mest utsatte bransjene i norsk arbeidsliv. Deler av næringen er preget av useriøse virksomheter, hvor både norsk og utenlandsk arbeidskraft jobber under ulovlige og uverdige lønns- og arbeidsvilkår.

Renholdsyrket er fysisk belastende, og tids- og arbeidspresset er høyt. Bedrifter som bevisst bryter arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, som ikke lønner etter allmenngjort tariff, og som ikke betaler skatter og avgifter, ødelegger for de som ønsker å drive lovlig og seriøst.

For å bli godkjent, må renholdsvirksomheten blant annet dokumentere at de er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste, oppfyller kravene til verneombud og arbeidsmiljøutvalg, lønner etter allmenngjort tariff, har skriftlige arbeidsavtaler og yrkesskadeforsikring. De må også være registrert i enhetsregisteret, foretaksregisteret, merverdiavgiftsregisteret og arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.

Regelverk

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester
Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter
Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett


Konverter denne siden til PDF