Godkjenningsordning for renholdsvirksomheter

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet.

Alle renholdsvirksomheter skal ha offentlig godkjenning fra Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig, og alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære HMS-kort på jobben. Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra renholdsvirksomhet som ikke er godkjent.

Søk i renholdsregisteret for å finne godkjente virksomheter.

Hvem skal søke om godkjenning?

Alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester i Norge skal søke om godkjenning. Det gjelder også de som leier ut personer som utfører renholdstjenester.

Kravet om godkjenning gjelder også for selvstendig næringsdrivende, enten foretaket har ansatte eller ikke. Dersom det ikke er ansatte i virksomheten skal det sendes inn søknad om godkjenning i Altinn uten vedlegg, og innehaver/deltaker skal bestille HMS-kort til seg selv.

Virksomheter med renholdere som kun utfører renholdstjenester innad i egen virksomhet, skal ikke søke om godkjenning.

Søknad om godkjenning

Søknad om godkjenning sendes via nettportalen altinn.no. Det er mulig å søke på norsk og engelsk.

For å kunne søke om godkjenning må virksomheten være registrert og ha et organisasjonsnummer registrert i enhetsregisteret.

Vilkår for godkjenning

Virksomheter som ikke har ansatte skal sende inn søknad uten vedlegg (dokumentasjon).

Virksomhet som har ansatte må legge ved dokumentasjon på at de:

  • er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste
  • oppfyller kravene til vernetjenesten
  • har skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av ansatte i tråd med arbeidsmiljølovens krav
  • oppfyller kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter
  • har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade

Der det er aktuelt, må virksomheten sørge for at den oppfyller registreringsplikter i enhetsregisteret, foretaksregisteret, merverdiavgiftsregisteret og Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.

Virksomheten må oppfylle eventuell rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (skatteforvaltningsloven §7-6) dersom det er aktuelt. Bemnanningsforetak som driver utleie av arbeidstakere til renholdsoppdrag må være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak.

Hvis det blir gjort endringer i kravene til godkjenning, vil godkjent virksomhet også ha plikt til å fylle disse kravene. Det er særlig viktig at renholdsvirksomheten oppjusterer lønnssatsene når det fastsettes nye forskrifter. Arbeidstilsynet kan innhente dokumentasjon på at eventuelle nye vilkår er oppfylt.

HMS-kort fra Arbeidstilsynet

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Det er arbeidsgiver som søker om HMS-kort for sine ansatte. Kravet til å bære HMS-kort gjelder også  innehaver av enkeltpersonforetak og deltakere i ANS/DA.Virksomheter som har søkt om godkjenning via altinn.no vil få melding fra Arbeidstilsynet når de kan starte bestilling av HMS-kort.

Hensikten med HMS-kortet er å identifisere hvem man er og hvem man arbeider for. Kortet skal bæres synlig når man er på jobb.

HMS-kort bestilles gjennom nettløsningen til Oberthur Technologies på www.renholdskort.no. Det er bare HMS-kort fra Oberthur Technologies som er gyldig bevis på at man jobber for en godkjent renholdsvirksomhet.

Les mer om HMS-kort for renholdsbransjen

Saksbehandlingen

Saksbehandlingstiden er 1-8 uker for virksomheter som sender inn alle nødvendige vedlegg som dokumentasjon på at virksomheten oppfyller kravene i forskriften. Dersom søknaden er mangelfull eller det mangler vedlegg, så vil virksomheten få brev fra Arbeidstilsynet om dette, med frist for å rette opp i forholdet og sende inn ny dokumentasjon i søknadssaken. 

Virksomheter som ikke oppfyller forskriftens vilkår, får vedtak om avslag. De har da ikke lenger lov til å tilby renholdstjenester og det er heller ikke tillatt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som har fått avslag og ikke er godkjent.

Virksomheter som er klarert for kortbestilling, får vedtak om godkjenning så snart virksomheten fullfører HMS-kortbestillingen for alle arbeidstakere eller innehaver selv. Når virksomheten er godkjent vil den bli oppført i registeret med status «godkjent».

Årlig melding for godkjente virksomheter

Godkjente virksomheter skal innen 31. januar hvert år sende melding til Arbeidstilsynet som bekrefter at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning. Virksomheter som ikke sender inn «Årlig melding» kan miste godkjenningen. Årlig melding sendes via altinn.no.

Forbud mot kjøp fra ikke godkjente virksomheter

Kjøp av renholdstjenester er kun tillatt fra virksomhet som er offentlig godkjent av Arbeidstilsynet, og som står oppført som godkjent i registeret på arbeidstilsynet.no. Har du som privatperson ansatt en vaskehjelp kun for å vaske hjemme hos deg, er det ikke krav om offentlig godkjenning. Det kan være nyttig å vite at du dermed vil være ansvarlig for å betale eksempelvis skatt, sykepenger og feriepenger. For mer informasjon, se skatteetaten.no.

Kjøpere som blir klar over at renholdsvirksomheten de bruker ikke er registrert, bør umiddelbart kreve at virksomheten registrerer seg. Det anbefales at kjøpere av renholdstjenester i sine kontrakter har en formulering om krav til registrering, og hvilke konsekvenser unnlatt registrering kan ha. Her kan du lese mer om innkjøpers plikter ved kjøp av renholdstjenester.

Konsekvenser av brudd på forskriften

Dersom vilkårene for godkjenning ikke lenger er oppfylt kan Arbeidstilsynet tilbakekalle godkjenningen. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften følges. Brudd på forskriften kan medføre pålegg, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr eller straffeansvar etter arbeidsmiljølovens kapittel 18 og 19.

Regelverk

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksbedrifter