§ 16 b. Kundekontroll, markedsovervåkning og rapportering

0 Tilføyes ved lov 22 juni 2018 nr. 77 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).