Del 2 Spesifiserte farlige kjemikalier

Denne del omfatter navngitte farlige kjemikalier oppført i kolonne 1:

Kolonne 1Kolonne 2Kolonne 3
Mengdegrense (i tonn) for
Farlige kjemikalierCAS-nummer1Meldepliktig
virksomhet,
jf. § 6
Sikkerhetsrapport-
pliktig
virksomhet,
jf. § 9
1. Ammoniumnitrat (se merknad 13) - 5 000 10 000
2. Ammoniumnitrat (se merknad 14) - 1 250 5 000
3. Ammoniumnitrat (se merknad 15) - 350 2 500
4. Ammoniumnitrat (se merknad 16) - 10 50
5. Kaliumnitrat (se merknad 17) - 5 000 10 000
6. Kaliumnitrat (se merknad 18) - 1 250 5 000
7. Arsenpentoksid, arsen(V)-syre og/eller -salter 1303-28-2 1 2
8. Arsentrioksid, arsen(III)-syrling og/eller -salter 1327-53-3 0,1
9. Brom 7726-95-6 20 100
10. Klor 7782-50-5 10 25
11. Nikkelforbindelser i pulverform som kan innåndes: nikkelmonoksid, nikkeldioksid, nikkelsulfid, trinikkeldisulfid, dinikkeltrioksid - 1
12. Etylenimin 151-56-4 10 20
13. Fluor 7782-41-4 10 20
14. Formaldehyd (konsentrasjon >90 %) 50-00-0 5 50
15. Hydrogen 1333-74-0 5 50
16. Hydrogenklorid (flytende gass, vannfri) 7647-01-0 25 250
17. Blyalkyler - 5 50
18. Brannfarlige flytende gasser, kategori 1 eller 2 (herunder LPG og LNG) og naturgass (se merknad 19) - 50 200
19. Acetylen 74-86-2 5 50
20. Etylenoksid 75-21-8 5 50
21. Propylenoksid 75-56-9 5 50
22. Metanol 67-56-1 500 5 000
23. 4,4'-metylenbis(2-kloranilin) og/eller dets salter i pulverform 101-14-4 0,01
24. Metylisocyanat 624-83-9 0,15
25. Oksygen 7782-44-7 200 2 000
26. 2,4-toluendiisocyanat
2,6-toluendiisocyanat
584-84-9
91-08-7
10 100
27. Karbonyldiklorid (fosgen) 75-44-5 0,3 0,75
28. Arsentrihydrid (arsin) 7784-42-1 0,2 1
29. Fosfortrihydrid (fosfin) 7803-51-2 0,2 1
30. Svoveldiklorid 10545-99-0 1
31. Svoveltrioksid 7446-11-9 15 75
32. Polyklordibenzofuran og polyklordibenzodioksin (herunder TCDD), beregnet i TCDD-ekvivalenter (se merknad 20) - 0,001
33. Følgende kreftframkallende stoffer eller stoffblandinger som inneholder følgende kreftframkallende stoffer i konsentrasjoner over 5 vektprosent: 4-aminobifenyl og/eller dets salter, benzotriklorid, benzidin og/eller dets salter, bis(klormetyl)eter, klormetylmetyleter, 1,2-dibrometan, dietylsulfat, dimetylsulfat, dimetylkarbamoylklorid, 1,2-dibrom-3-klorpropan, 1,2-dimetylhydrazin, dimetylnitrosamin, heksametylfosforsyretriamid, hydrazin, 2-naftylamin og/eller dets salter, 4-nitrobifenyl og 1,3-propansulton. - 0,5 2
34. Petroleumsprodukter og alternative brensler
a) bensiner og naftaer,
b) parafiner (herunder jetdrivstoff),
c) gassoljer (herunder dieseloljer, lette fyringsoljer og gassoljeblandinger)
d) tunge fyringsoljer
e) avfall av oljer og flytende brensel, som nevnt i avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 1 hovedkategori 13, herunder spillolje
f) alternative brensler inkludert flytende avfallsbaserte brensler som tjener samme formål og har tilsvarende egenskaper når det gjelder brennbarhet og miljøfare som produktene nevnt i bokstav a-d.
- 2 500 25 000
35. Ammoniakk, vannfri 7664-41-7 50 200
36. Bortrifluorid 7637-07-2 5 20
37. Hydrogensulfid 7783-06-4 5 20
38. Piperidin 110-89-4 50 200
39. Bis(2-dimetylaminoetyl)(metyl)amin 3030-47-5 50 200
40. 3-(2-etylheksyloksy)propylamin 5397-31-9 50 200
41. Blandinger[] av natriumhypokloritt klassifisert som farlig for vannmiljøet, akutt kategori 1 [H400], som inneholder mindre enn 5 % aktivt klor og som ikke er klassifisert under noen av de andre farekategoriene i del 1 i vedlegg I. 200 500
42. Propylamin (se merknad 21) 107-10-8 500 2 000
43. Tertbutylakrylat (se merknad 21) 1663-39-4 200 500
44. 2-metyl-3-butennitril (se merknad 21) 16529-56-9 500 2 000
45. Tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5,-tiadiazin-2-tion (Dazomet) (se merknad 21) 533-74-4 100 200
46. Metylakrylat (se merknad 21) 96-33-3 500 2 000
47. 3-metylpyridin (se merknad 21) 108-99-6 500 2 000
48. 1-brom-3-klorpropan (se merknad 21) 109-70-6 500 2 000

1 CAS-nummeret er angitt til orientering.

* Forutsatt at stoffblandingen, dersom natriumhypokloritt ikke er til stede, ikke ville bli klassifisert som farlig for vannmiljøet, akutt kategori 1 [H400].