3 Tilleggskrav til sikkerhetssystem

 • 3.0. Generelle krav
 • 3.0.1. Sikkerhetssystem skal dimensjoneres slik at virkningene av en eksplosjon bringes ned på et forsvarlig sikkerhetsnivå.
 • 3.0.2. Sikkerhetssystem skal være konstruert og kunne plasseres slik at det forhindres at en eksplosjon forplanter seg via farlige kjedereaksjoner eller overslag, og at begynnende eksplosjoner blir til detonasjoner.
 • 3.0.3. Sikkerhetssystem skal, dersom energitilførselen brytes, kunne bevare funksjonsevnen i så lang tid at det ikke oppstår farlige situasjoner.
 • 3.0.4. Sikkerhetssystem skal ikke vise funksjonsfeil når de utsettes for forstyrrende påvirkninger utenfra.
 • 3.1. Planlegging og utforming
 • 3.1.1. Materialenes egenskaper
 • 3.1.2. Sikkerhetssystem som er konstruert slik at de skal kunne motstå eller begrense en eksplosjon, skal kunne motstå trykkbølgen fra en eksplosjon uten at systemet skades.
 • 3.1.3. Tilbehør som er tilkoplet sikkerhetssystem skal kunne motstå det forventede maksimale eksplosjonstrykk og fortsatt fungere.
 • 3.1.4. Ved planlegging og konstruksjon av sikkerhetssystem skal det tas hensyn til eventuelle reaksjoner som følge av trykket i det ytre utstyret og rørforbindelser til dette ved en eksplosjon.
 • 3.1.5. Trykkavlastningsinnretninger
 • 3.1.6. System til stansing av eksplosjoner
 • 3.1.7. Eksplosjonsutkoplingssystem
 • 3.1.8. Sikkerhetssystem skal være koplet slik, og ha en så lav alarmterskel, at tilførsel og bortledning av produkter som behandles stoppes, og at de deler av utstyret som ikke lenger fungerer på sikker måte blir stanset eller utkoplet, dersom det er påkrevd.