§ 47. Vern av luftveiene

1. Konstruksjon og utforming

PVU som er konstruert og utformet for å beskytte luftveiene, skal gjøre det mulig å tilføre bruker pusteluft når bruker utsettes for forurenset luft og/eller luft med utilstrekkelig oksygeninnhold.

Pusteluften som innåndes skal være skaffet til veie på en passende måte, for eksempel ved filtrering av forurenset luft eller ved tilførsel gjennom slange fra en kilde som ikke er forurenset.

2. Anvendte materialer og deler

PVUs materialkomponenter og andre deler av PVU skal konstrueres og utformes slik at de under forventede bruksforhold sikrer den nødvendige åndedrettsfunksjon for bruker i det aktuelle tidsrommet PVU anvendes.

Ansiktsmaskens tetthet, trykkfallet ved innånding og renseeffekten ved filtrering skal være slik at forurensninger fra en forurenset atmosfære unngås og ikke er skadelig for brukerens helse og hygiene.

3. Brukerinformasjon og merking

PVU skal være merket med produsentens identifikasjonsmerke og detaljerte opplysninger om det aktuelle PVUs spesielle verneegenskaper, som sammen med brukerinformasjonen skal kunne gjøre en øvet bruker i stand til å anvende PVU på en riktig måte.

Produsentens skriftlige brukerinformasjon skal angi anbefalt lagringstid for nye filter og filtreringsinnsatser som oppbevares i sin opprinnelige emballasje.