§ 45. Vern mot ikke-ioniserende stråling

1. Konstruksjon og utforming

PVU som er konstruert og utformet for å forebygge akutte eller kroniske virkninger av ikke-ioniserende stråling på øyet, skal kunne absorbere eller reflektere mesteparten av den strålingsenergien som ligger innenfor de skadelige bølgelengdene. Dette skal ikke i for stor grad påvirke overføringer av den uskadelige delen av det synlige spektrum, evnen til å oppfatte kontraster og til å skille mellom farger.

Vernebriller skal konstrueres og utformes slik at de for hver skadelig bølgelengde har en tilfredsstillende spektral transmisjon. Den spektrale transmisjon skal være slik at belysningens strålingsenergi som kan nå brukerens øye gjennom filteret er mest mulig begrenset og ikke overstiger grenseverdien for høyeste tillatte eksponeringsnivå.

Vernebriller skal ikke forringes eller miste de opprinnelige egenskaper ved påvirkning av ikke-ioniserende stråling under forventede bruksforhold.

2. Verneklasser og brukerinformasjon

Vernebriller som beskytter mot samme type strålekilde, skal klassifiseres i stigende rekkefølge etter verneklasse.

Produsentens skriftlige brukerinformasjon, jf. § 19, skal spesielt vise transmisjonskurvene slik at det er mulig å velge det PVU som egner seg best når det tas hensyn til slike naturlige betingelser for effektiv bruk som avstand til strålekilden og den spektrale fordeling av energien som stråles ut fra denne avstanden.

3. Merking

Produsenten skal merke alle eksemplarer av vernebrillene med tallet for den verneklasse som tilsvarer den spektrale fordelingskurven for deres transmisjon.