§ 37. Vern mot mekaniske vibrasjoner

PVU konstruert og utformet for å verne mot virkninger av mekaniske vibrasjoner, skal i tilstrekkelig grad kunne dempe mot de skadelige vibrasjoner som den beskyttede kroppsdelen utsettes for.

Den faktiske vibrasjonspåvirkning på bruker skal ikke overstige anbefalte grenseverdier for vibrasjonsbelastning avpasset til forventet daglig belastning på den del av kroppen som skal beskyttes.