§ 23. PVU som er utsatt for aldring

1. Holdbarhetsmerking

Et hvert eksemplar av PVU eller hver utskiftbar PVU-del som markedsføres og som produsenten er kjent med at i betydelig grad kan påvirkes av aldring, skal være entydig og holdbart merket med produksjonsdato og/eller dersom det er mulig med holdbarhetsdato eller holdbarhetsperiode.

Emballasjen skal være merket på tilsvarende måte

2. Brukerinformasjon

Dersom produsenten ikke er i stand til å garantere levetiden til PVU, skal produsentens skriftlige brukerinformasjon, jf § 19, inneholde alle nødvendige opplysninger slik at kjøper eller bruker kan fastslå en rimelig holdbarhetsdato under hensyn til modellens kvalitetsnivå og gjeldende forhold for oppbevaring, bruk, rengjøring, ettersyn og vedlikehold.

3. Rengjøringsmerking

Dersom aldring grunnet periodisk bruk av rengjøringsmetode anbefalt av produsenten sannsynliggjør en merkbar rask forringelse av PVUs verneffekt, skal produsenten påføre en merking på hvert enkelt PVU som markedsføres.

Denne merkingen skal angi antall ganger PVU kan rengjøres på den anbefalte måte før det må etterses eller kasseres.

Dersom slik merking ikke er mulig skal produsenten angi disse opplysningene i den skriftlige brukerinformasjonen som medfølger, jf. § 19.