§ 16. Konstruksjonsprinsipper

PVU skal være konstruert og utformet slik at det gir tilfredsstillende vern mot de skadevirkninger det er ment å forebygge.

  • 1. Ergonomi
    PVU skal være konstruert og utformet slik at brukeren under forventede bruksforhold kan utføre risikofylt arbeid eller aktivitet på en ellers vanlig måte samtidig som bruker er hensiktsmessig vernet på et høyest mulig nivå.
  • 2. Vernenivå
    PVU skal være konstruert og utformet for å tilfredsstille et høyest mulig vernenivå. Belastningen ved å bruke PVU må ikke hindre effektiv bruk av utstyret i den tid brukeren er utsatt for ulykkes- og helsefare eller hindre normal utføring av arbeidet eller aktiviteten.
  • 3. Verneklasser
    Ved konstruksjon og utforming av PVU skal dette, når det er mulig, inndeles i egnede verneklasser under hensyn til ulike risikoer i forventede bruksområder.